مقاله علمی با منبع :
مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۳۸

مقاله علمی با منبع : مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۳۸

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۹۶/۱>63/1

۶۳/۱-

۱۸/۰-

متغیر وابسته: افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی
متغیر مستقل: بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ۱۸/۰- و مقدار T بدست آمده برای این ضریب ۶۳/۱- می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی باشد در نتیجه ادعای محقق مورد تایید واقع نشده است و با اطمینان ۹۵ در صد می توان گفت، بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه دهم
ادعای محقق:
« بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. »
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بیان می شود به شکل زیر خواهد بود :
H0 : بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ۴ – ۱۲ بررسی میزان ارتباط میان بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی

معنی داری مقایسه با مقدار بحرانی T ضریب ساختاری روابط
معنی دار ۹۶/۱<99/2 ۹۹/۲ ۲۶/۰

متغیر وابسته: افزایش رضایت از فرایند فروش
متغیر مستقل: بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در رابطه بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ۲۶/۰و مقدارT بدست آمده برای این ضریب ۹۹/۲ می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار می باشد در نتیجه ادعای محقق مورد تأیید واقع شده است و با اطمینان ۹۵ در صد می توان گفت، بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و به ازای یک واحد افزایش در بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری ، رضایت از فرایند فروش ۲۶/۰ واحد افزایش می یابد.
آزمون فرضیه یازدهم
ادعای محقق:
« بین بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. »

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.