لیپوپروتئین و بازداری

دانلود پایان نامه

نمودار(4-7) اثر غلظت 75% اسانس سه گونه اکالیپتوس برسه نوع باکتری
با توجه به نمودارهای شماره 4-6 و 4-7 مربوط به غلظت اسانس 100% و 75% تاثیر اسانس گونههای اکالیپتوس بر باکتریهای مورد آزمایش تاثیر بر باکتری E.coli به خاطر داشتن دیواره ساختمانی که قسمت اعظم دیواره در آنها لیپوپروتئین و لیپوپلی ساکارید است، نداشته است با غلظت 50% و 25% مورد آزمایش قرار نگرفت.
4-4-3- نتایج حاصل از میانگین اثر غلظت 50% و 25% اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس در دو زمان بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریها در محیط جامد MHA
با توجه به نمودارهای شماره 4-8 و 4-9 مربوط به غلظت اسانس گونههای اکالیپتوس با غلظت 50% و 25% نشان داد که اسانس حاصل از محلولپاشی با عناصر کممصرف نسبت به شاهد تاثیر بیشتری بر قطر هاله ایجاد شده بر باکتریها داشتند و با این تفاوت نسبت به غلظت 75% و 100% اسانس سه گونه اکالیپتوس بیشترین تاثیر را بر باکتری S. aureus داشت و هرچه غلظت اسانس کاهش یافت قطر هاله ایجاد شده بر محیط کشت هم کاهش داشت.

نمودار(4-8) اثر غلظت 50% اسانس سه گونه اکالیپتوس بر سه نوع باکتری

نمودار(4-9) اثر غلظت 25% اسانس سه گونه اکالیپتوس بر سه باکتری
4-4-4- گروهبندی میانگین اثر گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA
نتایج بدست آمده از مقایسه میانگینها نشان میدهد که دو گونه E.camaldulensis 9616 و E. Microtheca در گروه آماری a و گونه E. ZH 41 نسبت به دو گونه قبلی اثر بازداری در رشد باکتریها کمتر و در گروه آماری b قرار گرفت (نمودار شماره 4-10).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و ایالات متحده

نمودار (4-10) میزان قطر هاله عدم رشد، گونه در باکتری
4-4-5- گروهبندی میانگین اثر غلظتهای مختلف اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA
نتایج بدست آمده از مقایسه میانگینها نشان میدهد که اسانس با غلظت 100% در بازداری از رشد باکتریها در گروه آماری a و غلظت 75% در گروه آماری ab و غلظت اسانس 50% در گروه آماری b و غلظت 25% در گروه آماری c قرار گرفت (نمودار شماره 4-11).

نمودار(4-11) میزان قطر هاله عدم رشد، غلظت در گونه
4-4-6- گروهبندی میانگین باکتری در زمان مختلف در اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA
نتایج بدست آمده از مقایسه میانگینها نشان میدهد که دو باکتری S.aureus و S. pyogenes در گروه آماری a و باکتری E.coli در گروه آماری b قرار گرفت (نمودار شماره 4-12).

نمودار (4-12) میزان قطر هاله عدم رشد، باکتری در زمان
4-4-7- گروهبندی میانگین اثر گونههای اکالیپتوس در زمانهای مختلف بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA
نتایج بدست آمده از مقایسه میانگینها نشان میدهد که گونههای E.camaldulensis 9616 وE. Microtheca در گروه آماری a و گونه E. ZH 41 در گروه آماری b قرار گرفت (نمودار شماره4-13).

نمودار (4-13) میزان قطر هاله عدم رشد باکتریها، گونه در زمان