فایل پایان نامه
تحلیل واریانس

فایل پایان نامه تحلیل واریانس

فوریه 6, 2019 0 By 92

50 40 72 75/53 11/8
دارای همسر عادی 50 37 77 61/60 991/9
خودمختاری دارای همسر بیمار روانی 50 83 83 03/50 117/8
دارای همسر عادی 50 40 62 06/55 242/5

تسلط بر محیط دارای همسر بیمار روانی 50 69 69 95/48 707/7
دارای همسر عادی 50 42 75 31/58 829/5

زندگی هدفمند دارای همسر بیمار روانی 50 38 67 21/52 494/6

دارای همسر عادی 50 40 70 8/58 711/6

رشد شخصی دارای همسر بیمار روانی 50 47 102 95/57 882/8
دارای همسر عادی 50 41 72 43/58 631/6

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات پذیرش خود در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 11/47 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 6/58 بود. میانگین رابطه ی مثبت در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 75/53 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 61/60 بود. میانگین خودمختاری در زنان دارای همسر بیمار روانی 03/50 و در زنان دارای همسر عادی 06/55 بود. تسلط بر محیط در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 95/48 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 31/58 بود. زندگی هدفمند در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 21/52 بوده و در بین زنان دارای همسر عادی دارای میانگین 8/58 بوده است. رشد شخصی زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 95/57 بوده است و زنان دارای همسر عادی در این زمینه میانگین 43/58 داشته اند.
4-2-2- شادکامی
در جدول شماره 4-2، یافته های توصیفی شادکامی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفکیک گروه نمونه
شادکامی وضعیت تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
خودپنداره دارای همسر بیمار روانی 50 10 37 18/17 782/5
دارای همسر عادی 50 9 28 65/19 116/4
رضایت از زندگی دارای همسر بیمار روانی 50 4 11 85/6 527/1
دارای همسر عادی 50 3 10 68/7 641/1
آمادگی روانی دارای همسر بیمار روانی 50 5 13 1/8 176/2
دارای همسر عادی 50 6 14 23/10 75/1
سر ذوق بودن دارای همسر بیمار روانی 50 2 7 5/4 295/1
دارای همسر عادی 50 2 7 76/4 369/1
احساس زیبایی شناختی دارای همسر بیمار روانی 50 5 16 3/10 553/2
دارای همسر عادی 50 6 18 41/12 964/2
خودکارآمدی دارای همسر بیمار روانی 50 5 13 43/8 853/1
دارای همسر عادی 50 5 14 96/9 85/1
امیدواری دارای همسر بیمار روانی 50 2 7 53/4 281/1
دارای همسر عادی 50 3 8 15/5 338/1

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات خودپنداره در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 18/17 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 65/19 است. میانگین نمرات رضایت از زندگی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 85/6 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 68/7 است. آمادگی روانی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 1/8 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 23/10 است. سر ذوق بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 5/4 بود و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 76/4 بود. احساس زیبایی شناختی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 3/10 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 41/12 است. میانگین نمرات خودکارآمدی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 43/8 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 96/9 بود. در مورد امیدواری میانگین نمرات در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 53/4 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 15/5 بود.

4-2-3- سازگاری اجتماعی
در جدول شماره 4-3، یافته های توصیفی سازگاری اجتماعی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره 4-3: میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک گروه نمونه
سازگاری اجتماعی تقاضا تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
کاری دارای همسر بیمار روانی 50 14 47 76/24 118/6
دارای همسر عادی 50 13 43 21/23 183/6
روابط اجتماعی اوقات فراغت دارای همسر بیمار روانی 50 15 45 91/25 726/5
دارای همسر عادی 50 14 34 11/20 171/5
روابط با خانواده گسترده دارای همسر بیمار روانی 50 8 28 8/19 789/5
دارای همسر عادی 50 8 25 13 565/4
نقش های همسری دارای همسر بیمار روانی 50 11 29 11/20 79/4
دارای همسر عادی 50 11 27 41/17 082/3
نقش های والدی دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 85/8 772/2
دارای همسر عادی 50 4 14 55/6 012/2
عضو خانواده دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 38/10 003/3
دارای همسر عادی 50 4 18 03/7 724/2

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات کاری زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 76/24 و زنان دارای همسر عادی دارای میانگین 21/23 بوده است. روابط اجتماعی اوقات فراغت زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 91/25 و زنان دارای همسر عادی برابر با 11/20 بوده است. در مورد روابط با خانواده گسترده میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 8/19 و در بین زنان دارای همسر عادی میانگین برابر با 13 بوده است. در نقش های والدی میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 85/8 و زنان دارای همسر عادی برابر با 55/6 بوده است. میانگین عضو خانواده در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 38/10 و در بین زنان دارای همسر بیمار عادی برابر با 03/7 بوده است.

4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا)
به منظور بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری و اینکه داده های گردآوری شده تحقیق مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری را تأمین می نمایند، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در زیر نتایج نرمال بودن گزارش شده است.
4-3-1- نرمال بودن چندمتغیری
به منظور بررسی نرمال بوده داده های مورد پژوهش در متغیرهای وابسته تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که نتایج هر کدام از آن ها مطابق زیر بود.

4-3-1-1- بهزیستی روانشناختی
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های بهزیستی روانشناختی
متغیر مقدار z سطح معناداری
پذیرش خود 815/0 5/0
رابطه ی مثبت 093/1 1/0
خودمختاری 145/1 1/0
تسلط بر محیط 031/1 2/0
زندگی هدفمند 126/1 1/0
رشد شخصی 199/1 1/0
بهزیستی روانشناختی 189/1 09/0

همان طور که در جدول 4-4 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای متغیر بهزیستی روانشناختی در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های متغیر بهزیستی روانشناختی تایید گردید.
4-3-1-2- شادکامی
جدول 4-5: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های شادکامی
متغیر مقدار z سطح معناداری
خودپنداره 056/1 5/0
رضایت از زندگی 093/1 1/0
آمادگی روانی 145/1 1/0

سر ذوق بودن 031/1 2/0
احساس زیبایی شناختی 126/1 1/0
خودکارآمدی 399/1 04/0
امیدواری 208/1 08/0
شادکامی 011/1 2/0

همان طور که در جدول 4-5 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای مقیاس های شادکامی (به غیر از خودکارآمدی) در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های متغیرهای وابسته تایید گردید. با توجه به نرمال نبودن مقیاس خودکارآمدی از نمرات معیار (استاندارد شده) این مقیاس استفاده خواهد شد.
4-3-1- 3- سازگاری اجتماعی
جدول 4-6: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های سازگاری اجتماعی
متغیر مقدار z سطح معناداری
کاری 056/1 2/0
روابط اجتماعی اوقات فراغت 833/0 4/0
روابط با خانواده گسترده 133/1 1/0
نقش های همسری 947/1 001/0
نقش های والدی 3/1 06/0
عضو خانواده 018/1 2/0
سازگاری اجتماعی 06/1 2/0

همان طور که در جدول 4-6 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای مقیاس های سازگاری اجتماعی (به غیر از نقش های همسری) در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های مقیاس های سازگاری اجتماعی تایید گردید. با توجه به نرمال نبودن مقیاس خودکارآمدی از نمرات معیار (استاندارد شده) این مقیاس استفاده خواهد شد.
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق
– پذیرش خود در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رابطه ی مثبت با دیگران در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– خود مختاری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– زندگی هدفمند در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رشد شخصی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– تسلط بر محیط در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
جدول شماره 4-7:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی پژوهش
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 992/0 603/1131 5 45 001/0 99/0
لمبدای ویلکز 008/0 603/1131 5 45 001/0 99/0
اثر هتلینگ 734/125 603/1131 5 45 001/0 99/0
بزرگترین ریشه ی روی 734/125 603/1131 5 45 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-7 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های بهزیستی روانشناختی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسه نمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-8 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
پذیرش خود 339/539999 1 339/539999 095/4 001/0
رابطه ی مثبت 339/612383 1 339/612383 153/4 001/0
خودمختاری 222/513061 1 222/513061 496/7 001/0
تسلط بر محیط 806/548356 1 806/548356 919/5 001/0
زندگی هدفمند 006/576754 1 006/576754 197/7 001/0
رشد شخصی 339/611217 1 339/611217 62/7 001/0

نتایج در جدول بالا بیانگر این است که بین بهزیستی روانشناختی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد.
– خودپنداره در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رضایت از زندگی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– آمادگی روانی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– سر ذوق بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– احساس زیبایی شناختی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– خودکارآمدی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– امیدواری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.

جدول شماره 4-9:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمره های مقیاس های شادکامی
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 969/0 013/5 7 113 001/0 99/0
لمبدای ویلکز 031/0 013/5 7 113 001/0 99/0
اثر هتلینگ 055/31 013/5 7 113 001/0 99/0
بزرگترین ریشه ی روی 055/31 013/5 7 113 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-9 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های شادکامی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های شادکامی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسه نمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-10 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های شادکامی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
خودپنداره 339/63807 1 339/63807 801/1 001/0
رضایت از زندگی 606/9871 1 606/9871 430/2 001/0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آمادگی روانی 089/16321 1 089/16321 360/2 001/0
سر ذوق بودن 689/3938 1 689/3938 45/1 001/0
احساس زیبایی شناختی 022/24687 1 022/24687 835/1 001/0
خودکارآمدی 356/16093 1 356/16093 733/2 001/0
امیدواری 556/4400 1 556/4400 619/1 001/0

نتایج در جدول 4-10 بیانگر این است که بین مقیاس های شادکامی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد.
– سازگاری کاری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– روابط اجتماعی اوقات فراغت در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– روابط با خانواده گسترده در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– نقش های همسری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– آمادگی روانی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– نقش های والدی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– عضو خانواده بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
جدول شماره 4-11:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمره های مقیاس های سازگاری اجتماعی
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 976/0 639/7 6 114 001/0 99/0
لمبدای ویلکز 024/0 639/7 6 114 001/0 99/0
اثر هتلینگ 206/40 639/7 6 114 001/0 99/0
بزرگترین ریشه ی روی 206/40 639/7 6 114 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-11 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های سازگاری اجتماعی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسه نمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-12 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
کاری 8/101388 1 8/101388 77/1 001/0
روابط اجتماعی اوقات فراغت 45/87516 1 45/87516 618/1 001/0
روابط با خانواده گسترده 8/41952 1 8/41952 055/794 001/0
نقش های همسری 398/60375 1 398/60375 598/2 001/0
نقش های والدی 05/9636 1 05/9636 003/1 001/0
عضو خانواده 05/11956
05/11956 186/766 001/0

نتایج در جدول بالا بیانگر این است که بین سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

فصل پنجم
نتیجه گیری

5-1- مقدمه
فصل پنجم این پژوهش به بحث و نتیجه گیری پیرامون نتایج حاصل از اجرای پژوهش اختصاص دارد. ازاین رو در این فصل ابتدا یافته های تحقیق مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته اند. در ادامه محدودیت های تحقیق ارائه شده است و در نهایت نیز پیشنهادات تحقیق در قالب پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی عنوان شده است.
5-2- یافته های تحقیق
فرضیه اصلی اول : بهزیستی روانشناختی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی تفاوت معناداری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد و زنان دارای همسر بیمار روانی سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری نسبت به زنان دارای همسر عادی دارند. یافته ها در این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش های میشل و هاسر کرم (2008)، بهاری فرکیش (1388) و حاتملوی سعدآبادی و همکاران(1390) همخوانی دارد. گلداسمیت، وئوم و دارتی (1997) ، بیان می دارند که بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر بدست می آید و به رضایت درونی و نسبتاًپایدار در توالی زندگی