دانلود پایان نامه

برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور نیز تعداد 20 نسخه از پرسشنامه توسط کارشناسان جامعه آماری خارج از حجم نمونه در مرکز استان تکمیل گردید که از طریق محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور برای عوامل پیشبرنده و عوامل بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی به ترتیب 888/0 و 843/ 0به دست آمد که بیشتر از 7/0 بوده و نشان داد وسیله تحقیق از قابلیت اعتماد قابل قبولی جهت جمع آوری اطلاعات برخوردار بوده و مناسب بودن پرسشنامه مورد استفاده است
به منظور روایی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاورین و صاحب نظران امر استفاده گردید که پس از اعمال نظرات اصلاحی آنها پرسشنامه نهایی تدوین گردید .
روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی بود، تحلیل عاملی زمانی که هدف محقق یافتن عاملهای مکنون جهت تلخیص داده ها از بین مجموعه ای از آنها باشد، روش کارآیی است .همچنین پس از بررسی و مرور کتابخانهای و اینترنتی اسناد و منابع مربوطه و استفاده از نظرات استادان و صاحب نظران متغیرها شناسایی شدند و پرسشنامهای با عنوان شناسایی عوامل پیشبرنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی از پاسخگویان خواسته شده است . پس از گردآوری و ورود دادهها به رایانه از نرم افزارSPSS برای تحلیل دادههای جمعآوری شده بهره گرفته شد و بر این اساس یافتههای حاصل از تحلیل مقدار KMO برای عوامل پیشبرنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی برابر 773/0و برای عوامل بازدارنده برابر 825/0 بوده بدست آمد و چون بالاتر از 60/0 بوده نشان دهنده آن است که وضعیت دادهها برای تحلیل عامل در حد خوب میباشد. مقدارآماره بارتلت نیز برای عوامل پیشبرنده طرح برابر884/685 و برای عوامل بازدارنده 884/772 بدست آمد که در سطح خطای 1 درصد معنا داری میباشد. اندازه آمارهی KMO و نتایج آزمون بارتلت برای ماتریس همبستگی داده ها در جدول( 1 ) نمایش داده شده است که حاکی از مناسب بودن متغیرهای وارد شده برای تحلیل است
جدول (3-10 ) مقدار، KMO آزمون بارتلت و سطح معنا داری برای عوامل پیش برنده و بازدارنده در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری
عوامل
KMO
بارتلت
سطح معنا داری
پیش برنده
773/0
884/685
00/0
بازدارنده
825/0
884/772
00/0
3-6- روشهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها
برای شناخت بیشتر شرایط موجود و بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارنده جامعه مورد مطالعه ابتدا به توصیف اطلاعات بدست آمده از کارشناسان توسط ابزار تحقیق (پرسشنامه) پرداخته شده و تمامی متغیرهای مورد نظر را بهصورت توصیفی مورد بررسی قرار میدهد. لذا به منظور پوشش مناسب، متغیرهای مورد نظر در چند بخش به صورت ویژگیهای فردی، پاسخگویان، همچنین نگرش نسبت به عوامل پیشبرنده وبازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شده است.
در بخش توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق پرداخته و به همین منظور از مشخصههای آماری همچون فراوانی، درصد، نما، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و براساس نیاز از آمارههای مرکزی و پراکندگی چون میانگین و انحراف معیار جهت رتبهبندی و اولویت بندی گویههای بخشهای مختلف تحقیق استفاده گردیده است.
در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط آماری معنیدار بین متغیرها و همچنین نوع روابط و میزان تأثیرگذاری هر متغیر در تشکیل عوامل و نوع تأثیر متغیرهای مورد تحقیق پرداخته شده که جهت دستیابی به این هدف از روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردیده است.در ضمن کلیه محاسبات با استفاده از نرمافزار SPSS صورت گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
4-1- یافتههای تحقیق :
نتایج بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای کارشناسان مورد نظر نشان داد که کمترین سن 26 سال و بیشترین سن 55 سال بوده است . میانگین سن افراد 40 سال با انحراف معیار 6 سال بوده است. ضمن اینکه 7 نفر با فراوانی ( 9/5 درصد ) در گروه سنی کمتر از 30 سال و تعداد 58 نفر با ( 7/48 درصد ) در گروه سنی 40 -30 سال و تعداد 45 نفر ( با8/37 درصد ) در گروه سنی 50 – 40 سال و تعداد 9 نفر هم با( 6/7 درصد ) درصد بیشتر از 50 سال می باشند (جدول 1) .
در این مطالعه 96 نفر از کارشناسان (7/80 درصد) را مرد و 23 نفر (3/19 درصد) را زن تشکیل داده اند. تعداد افراد مجرد 8 نفر (7/6 درصد ) و افراد متاهل 111 نفر (3/93 درصد) بوده اند . از لحاظ تحصیلات، بیشترین گرو لیسانس80 نفر (6/67 درصد )، میباشند. با توجه به تنوع شاخه های رشته کشاورزی، پاسخگویان از لحاظ گرایش تحصیلی هم متفاوت بوده به طوری که بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به گرایش مهندسی کشاورزی با92 نفر(3/77 درصد ) تشکیل داده و بقیه مربوط به سایر رشتهها است. هم چنین در خصوص پست سازمانی پاسخگویان، بیشترین مربوط به کارمندان 58 نفر با ( 7/48 درصد ) می باشند.
از لحاظ سابقه کار نیز بیشترین افراد در گروه، 15 – 5 سال به تعداد 69 نفر ( 58 درصد) قرار دارند.
همچنین سابقه فعالیت در کشاورزی، تعداد 69 نفر ( 58 درصد ) در گروه 15 – 5 سال بیشترین گروه را به خود اختصاص دادهاند.