عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود پایان نامه

پور اسد، ح.،خزایی.، ع.، حقی، س. (1390). سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات شهرستان خوی. کنفرانس ملی بانکداری الکترونیک یزد.
توسلی شکیب،محمود (1379)؛ بررسی اثرات مبادله الکترونیکی داده ها بر افزایش کارآیی و تسهیل مبادلات بین المللی در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
حافظ نیا، م ،(1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی” ، انتشارات سمت، تهران،
حیدرپور، ف.، طهماسبی، ا. (1388). تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران). پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ش 1، 43-51.
خاکی، غ.(1384). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ دوم، تهران، بازتاب.
خاکی، غ ،(1378). روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران.
رنجبرک، ق.، نایب زاده، ش. (1391). بررسی و رتبه بندی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از FTOPSIS، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
روزنهان، د.، سلیگمن م. (1385). آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ساوالان.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی الهه (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه.
سید حسینی، ح.، عزیزی، ش.(1385). کسب و تجارت الکترونیکی رویکردی مدیریتی‌، چاپ اول انتشارات سمت.
شکرگذار، رضا (1382)؛ امکان سنجی پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران با تأکید بر بانک سپه؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران مرکز.
شوندی، حسن (1385). نظریههای مجموعههای فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت. چاپ اول. تهران: گسترش علوم پایه.
شمشیری، فرهاد و مسعود کرامتی، 1393، اندازه گیری رضایت استفادکنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک درشعب بانک کشاورزی استان همدان، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،
صادقی.، ت، نعمتی، ح.(1391)، ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
عبدالوند، محمدعلی؛ عبدلی، کیوان، 1387؛ بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت. مجله مدیریت بازاریابی، سال سوم، شماره 5، ص 1-20.
قوشچی، ص.، تقوی فرد، م.، بامنی مقدم، م.(1391). عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک. پایان نامه کارشناسی ارشد.
کشاورزاد، ف، شاهبندرزاده، ح، قربانی زاده، و،(1390). ارائه رویکردی فازی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمانها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دنشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.
کاتلر،فیلیپ (1384).مدیریت بازاریابی .ترجمه بهمن فروزنده .تهران :آتروپات
محمدی،ع. (1381) مدیریت ارتباط با مشتری، ماهنامه ی علمی و آموزشی، تدبیر، شماره ی 129ص ص :36-27.
ملکی، ا.، دارابی، م. (1388). روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ش 3. ص ص: 32-27.
ملکی، م.؛ اکبری، پ. (1389). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران. بانک و اقتصاد، ش 112، ص ص: 20-14.