عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

با استفاده از نسبت عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) به عملکرد بیولوژیک بصورت درصد محاسبه گردید.


9-3- آنالیز داده ها
کلیه محاسبات آماری توسط کامپیوتر صورت گرفت. برای تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها نرم افزار SAS به کار گرفته شد و برای رسم کلیه نمودار ها از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. لازم به ذکر است برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد.
فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات
4-1- عملکرد دانه ماش
اثر تاریخ کاشت، الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول 4-1). بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت اول (15 خرداد) و کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت سوم (15 تیر) بود (نمودار 4-1). به طور کلی تاریخ کاشت اول و دوم، بیشترین و تاریخ کاشت آخر، کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. دلایل اصلی افزایش عملکرد دانه در تاریخ کاشتهای زود، مساعد بودن هوا در مرحلهی جوانهزنی، که سبب شده است گیاهان رشد سریع و بیشتری داشته و در نهایت بوتههای قویتری با عملکرد بیشتر تولید نمایند (Hocking and Stapper, 2001 ؛Diepenbrock, 2000 ).
در بین الگوهای کاشت مختلف بیشترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت M100 و کمترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 بود. در رابطه با برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد دانه، بیشترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت M100 و در تاریخ کاشت اول بود. و کمترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و در تاریخ کاشت سوم (15 تیر) بود. بین الگوی کاشت M100 در تاریخهای کاشت مختلف تفاوت معنیداری از نظر عملکرد دانه مشاهده نگردید ولی بین سایر الگوهای کاشت در تاریخ کاشتهای مختلف بین عملکرد دانه تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول 4-2). در اکثر مطالعات تاخیر در کاشت و در نتیجه کاهش عملکرد گزارش شده است (شیرانی راد و احمدی، 1375؛ Walton and et al, 1999؛(Guy and Moore, 1995 .

مطلب مرتبط :   پایان نامه اندازه گیری ارزش ویژه برند و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

نمودار 4-1-اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ماش

نمودار4-2- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر عملکرد دانه ماش

نمودار4-3- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد دانه ماش
جدول 4-1- نتایج انالیز واریانس اثرات تاریخ کاشت و کشت مخلوط ماش و ذرت بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش
منابع تغییر درجه آزادی مجموع مربعات
عملکرد دانه ماش عملکرد بیولوژیک ماش شاخص برداشت وزن هزار دانه تعداد دانه در غلاف تعداد غلاف در بوته ارتفاع نهایی گیاه پروتئین دانه
بلوک 2 ns20513 ns336207 ns3/17 ns6/10 ns536/0 ns5/13 ns8/51 ns7/36
تاریخ کاشت (A) 2 **2416755 *5700320 *467 ns5/13 **80/9 **2131 ns8/88 *109
خطای a 4 80060 1089054 136 1/30 527/0 9/19 6/70 5/19
الگوی کاشت (B) 3 **35672786 **272789040 **1469 ns67/2 ns15/3 ** 8010 **841 ns7/14
A*B 6 **709966 *4308020 ns104 ns63/1 ns14/2 **958 *3/71 ns13/4
خطای b 18 254594 4697272 222 9/63 73/6 1/94 8/70 0/30