طبیعت در شعر قیصر امین پور- قسمت ۳۰- قسمت 2

طبیعت در شعر قیصر امین پور- قسمت ۳۰- قسمت 2

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

نیلوفر 

 

۶ 

 

– – 

 

– 

 

۴ ۲ 

 

 

جمع 

 

۶۴۵
۶۴۵ 

 

۱۲۸ ۱۰۳
۲۳۱ 

 

۱۴۶
۱۴۶ 

 

۱۴۸ ۱۲۰
۲۶۸ 

 

در زیر به نمونه ای از کاربرد هر یک از واژگان طبیعی اشاره می شود. سپس شماره­ صفحاتی که واژگان مورد نظر در آن به کار رفته، ذکر خواهد شد.
کاربرد واژگان پر بسامد ، در دوره­ اول حیات شعری شاعر در دو مجموعه ی «تنفس صبح و در کوچه ی آفتاب» شب: چو­نانکه پرنده در شب غرّش رعد/ در پهنه ی آسمان کجا بگریزم (امین پور،۴۲۱:۱۳۸۷)وصص:(۳۷۶)، (۳۸۴)، (۳۸۵)، (۳۸۷)، (۳۹۰)، (۴۰۰)، (۴۰۱)، (۴۰۴)، (۴۰۶)، (۴۰۷)، (۴۴۴، (۴۴۵)، (۴۵۷)در کوچه ی آفتاب، صص:(۱/۲۰)، (۲/۲۰)، (۱/۸۱)، (۲/۸۱)
آفتاب: یاران به آفتاب بگویید/ صدپاره شو، هزار ستاره.(همان:۳۷۷)وصص:(۴۰۲)، (۴۱۵) ، (۴۲۹)، (۴۳۰)، (۴۳۴)، (۴۴۰)، (۴۴۴)، (۴۴۶) و در کوچه ی آفتاب، صص:(۲۱)، (۲۴)، (۳۰) ، (۳۷)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۸)، (۵۱)، (۵۴)، (۷۷)، (۸۰)، (۸۲)، (۹۴)، (۱۰۰)، (۱۰۳)
آتش: نمرودیان همیشه به کارند/ تا هیمه ای بر آتش بیاورند( همان: ۳۷۴) وصص:(۳۹۱)، (۳۹۹)، (۴۲۶)، (۴۴۱)، (۴۴۶) و در کوچه ی آفتاب، صص:( ۶۸)، (۷۷)، (۸۳) ، (۱۱۰)
آب: تو فیض یک اقیانوس آب آرامی/ سخاوتی که دلم خواهش بیابانی است ( همان، ۳۹۳ )و صص: (۳۷۰)، (۳۷۷)، (۳۹۳)، (۳۹۴)، (۴۲۰)، (۴۲۶)، (۴۴۱)، (۴۵۰)، (۴۵۶)، و در کوچه ی آفتاب، صص: (۲۱)، (۲۴)، (۲۶) )، (۵۱)، (۵۴)، (۶۴)، (۶۹)، (۳۷)، (۴۰، (۴۱۷۷)، (۸۰)، (۹۰)، (۹۴)، (۹۵)، (۱۰۰)
آیینه: ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید/ آنکه در دستش کلید شهر پر­آیینه دارد (همان، ۴۰۹)و صص: (۳۷۰)، (۳۷۷)، (۴۰۹)، (۴۵۹) و در کوچه ی آفتاب، ،(۱۰۰)، (۱۰۶)
آسمان: گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت/ با رعد سرفه های گران سینه صاف کرد (همان:۳۹۱) و صص: (۳۷۱)، (۳۹۱)، (۴۰۴)، (۴۱۵)، (۴۲۱ )و در کوچه ی آفتاب، صص: (۱۵)، (۵۴)، (۸۲)، (۹۸)
دریا: دو چشمم ابر بارانی چرا شد/ دلم دریای طوفانی چرا شد ( همان: ۴۵۴) صص: (۳۷۷)، (۴۳۳)، (۴۴۷ ) و در کوجه ی آفتاب، صص: (۴۴)، (۷۹)، (۱۰۷)
باغ: دلی که معرفت کسب داغ را گم کرد/ شناسه ی گل های باغ را گم کرد ( همان: ۴۰۰)وصص: (۴۰۰)، (۴۰۴)، در کوچه ی آفتاب، صص: (۲۱)، (۵۳)، (۸۳)
باران: ما بارش همیشه باران کینه را/ با چترهای ساده عریانی احساس کرده ایم ( همان:۳۷۴) و صص:(۳۹۱)، (۴۰۳)، (۴۰۸)، (۴۵۴ )و در کوچه ی آفتاب،:(۵۴۳)
طوفان: فریاد تو تلاطم یک طوفان/ آرامشت تلاوت یک دریاست ( همان:۴۰۷) و صص: (۴۰۰)، (۴۳۳)، (۴۵۴)، و در کوچه ی آفتاب، صص: (۴۲)، (۱۰۴)، (۱۰۷)
ابر: پرواز بی کرانه ی کشتی ها/ در ارتفاع ابر تماشایی است ( همان:۳۱۸ ) و صص: (۳۷۱)، (۴۵۴)، و در کوچه ی آفتاب، صص: (۵۴)، (۱۰۴)، (۱۰۹)
خورشید: آن سبز با سخاوت خورشید/ بخشید هر چه داشت(همان: ۳۸۱) و در کوچه ی آفتاب، صص: ( ۱۹)، (۲۱)، (۹۸)، (۱۰۱)، (۱۱۰)
واژگان پر بسامد در دوم شعری «مجموعه ی آینه های ناگهان»
آینه( ۱۴ بار)، جنگل(۱۱ بار)، شب(۱۰ بار)، آسمان(۱۰ بار)، آفتاب(۹ بار)، خورشید(۷ بار)، باد(۷ بار)، آتش(۵ بار)، آب(۴ بار)
آینه: موجی از آینه برخاست/ طوفانی از بال سیمرغ ( همان: ۳۳۸) و صص:( ۲۳۹)، (۲۴۰)، (۳۳۸)، (۳۴۳)، (۳۵۰)، (۲۵۱)، (۳۵۲)
جنگل: طوفانی از تبر/ ناگه به جان جنگل/ افتاد (همان: ۳۳۷ )کاربرد این واژه عمودی است و در این سروده ۱۰ بار به کار رفته است وص: (۲۶۵)
شب: شب ها که سقف خواب مرا/ قورباغه ها/ هاشور می زنند(همان: ۲۶۸) و صص: (۲۵۸)، (۲۶۱)، (۲۶۳)، (۲۹۸)، (۳۳۳)، (۳۴۳)، (۳۴۶)، (۳۴۸)، (۳۵۴)
آسمان: آسمان خسته و غمگین/ آرزوی استراحت/ در پناه سایبان چشم هایش داشت ( همان:۳۲۹) و صص: (۳۳۱)، (۳۳۷)، (۳۴۲)، (۳۴۵)، (۳۶۱)، (۳۴۷)، (۳۵۷)، (۲۳۶)، (۲۴۰)
آفتاب: در میان آفتاب و دل/ مرز مشترک کجاست ( همان: ۲۴۵ )و صص: (۲۴۰)، (۲۴۶)، (۳۲۹)، (۳۴۲)، (۳۴۷)، (۳۴۹)
خورشید: در شعرهای من/ خورشید/ از­موضع مضایقه می تابد ( همان: ۳۲۲) و صص:( ۳۲۲)، (۳۲۳)، (۳۲۴)
باد: آسمان بی هدف، بادهای بی طرف/ ابرهای سر به راه، بیدهای سر به زیر ( همان: ۳۰۰) و صص : ۲۳۵)، (۲۳۸)، (۳۰۹، (۳۲۲)، (۳۲۳)
آتش: با کفش هایی از آتش/ او مثل من راه می رفت (همان: ۳۲۸) و صص: ( ۳۴۰)، (۳۵۴)، (۳۶۳)