شیمیایی و بازداری

دانلود پایان نامه

4-3- نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونههای اکالیپتوس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) ………………………………………………………………………………………………………………………….39
4-4- نتایج حاصل از اثر غلظتهای مختلف اسانس گونههای اکالیپتوس حاصل دو زمان مختلف بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد بر باکتریها ………………………………………………………………………………………………………… 59
4-4-1- نتایج حاصل از میانگین اثر غلظت 100% اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس در دو زمان بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریها در محیط جامد MHA …………………………………………………………………………. 59
4-4-2- نتایج حاصل از میانگین اثر غلظت 75% اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس در دو زمان بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریها در محیط جامد MHA …………………………………………………………………………………. 60
4-4-3- نتایج حاصل از میانگین اثر غلظت 50% و 25% اسانس برگ سه گونه اکالیپتوس در دو زمان بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریها در محیط جامد MHA ………………………………………………………………….. 61
4-4-4- گروهبندی میانگین اثر گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA ……………………………………………………………………….. 63
4-4-5- گروهبندی میانگین اثر غلظتهای مختلف اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA ……………………………………………….. 63
4-4-6- گروهبندی میانگین باکتری در زمان مختلف در اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA…………………………….. 64
4-4-7- گروهبندی میانگین اثر گونههای اکالیپتوس در زمانهای مختلف بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA ……………………………………………………… 65
4-4-8- گروهبندی میانگین باکتریها در غلظتهای مختلف اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA ……………………………….. 65
4-4-9- گروهبندی میانگین باکتریها در غلظتهای مختلف اسانس گونههای اکالیپتوس بر قطر هاله عدم رشد در بازداری از رشد باکتریهای S.aureus, E.coli و S. pyogenes در محیط MHA ………………………………. 66
فصل پنجم :
5- بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-1- نتایج بدست آمده از اثر تغذیه محلولپاشی ریزمغذی بر گونههای اکالیپتوس ……………………………………….. 70
5-1-1- افزایش کمی اسانس …………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-1-2- افزایش عملکرد کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس ……………………………………………………………………………. 70
5-1-3- تعیین اثرات ضد باکتریایی اسانس گونههای اکالیپتوس بر میزان قطر هاله عدم رشد بر باکتری ……………. 71
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2- 1: نقش عناصر ریزمغذی در گیاهان ………………………………………………………………………………………….. 25
جدول 4-1: بازده اسانس گونههای اکالیپتوس در دو زمان …………………………………………………………………………….35