فایل – 
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت  …

فایل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

۴- عدم تفاوت سنجش بین گروهی را بوسیله برابر قرار دادن پارامترها (قیدها) در گروه های مختلف آزمون کنید و سپس مقایسه های نسبی را بین برآورد پارامترها انجام دهید. (استیگر[۸۵]، ۱۹۹۰).
بررسی برآورد پارامترهای اولیه نیز می تواند به تعیین نقص در مدل یا مدل بد تدوین شده کمک کند. در این مورد برآورد اولیه پارامترها به عنوان مقادیر اولیه مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال در نرم افزار لیزرل، برآورد های اولیه حداقل مربعات دو مرحله با مقادیر آغازین تعریف شده توسط محقق جایگزین می شوند.
در مسیر برآورد پارامترها با مشکلات بسیاری ممکن است روبه رو شویم. گاه برآورد پارامترها مقادیر غیرممکنی را در بر می گیرند، به عنوان مثال در مواردی که همبستگی بین متغیرها از عدد یک فراتر می رود چنین مشکلی پیش می آید. گاهی نیز مقادیر واریانس منفی بدست می آید. علاوه براین ها داده های دورافتاده نیز می توانند برآورد پارامترها را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ و معرف های چندگانه برای هر متغیر پنهان، به عنوان راهکارهایی برای رسیدن به برآوردهای پایدار پارامترها پیشنهاد شده اند (مک کلوم[۸۶] و همکاران، ۱۹۹۲).
در این تحقیق در نهایت ۳۶۰ نمونه در نظر گرفته شد که با توجه به مطالب عنوان شده برآورد پایدار پارامترها را تضمین می کند.
در این بخش به مرور نتایج شاخص ها می پردازیم:
با توجه به خروجی لیزرل مقدار χ۲ محاسبه شده برابر با ۶۸۰٫۰۵ می‌باشد که نسبت به درجه آزادی کمتر از عدد ۴ می‌باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده‌های مشاهده شده تحقیق است. مقدار RMSEA برابر با ۰۴۵/۰ می‌باشد. حد مجاز RMSEA ، ۰۸/۰ است. شاخص‌های GFI , AGFI و NFI بترتیب برابر با ۸۶/۰ ، ۸۸/۰ و ۹۰/۰ می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسب مدل می‌باشد. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل دارد و از طرفی روایی سازه تائید شد.
۵-۴-بحث و پیشنهادات در مورد نتایج تحقیق
در اینجا ابتدا به مرور سئوال اصلی تحقیق حاضر می پردازیم:
عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان کدامند؟
همانطور که در بخش تحلیل استنباطی داده ها بررسی شد پاسخ سئوال عوامل شناسایی شده جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات بوده است
تحقیق حاضر از طرفی با تحقیقات وستبرگ، ۲۰۰۴، هانسن[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۵ همسو است، تبلیغات باعث افزایش جذب بیمه گذار می شود، این موضوع زمانی مشهود خواهد بود که نوع خاصی از شرایط محیطی بروز یابد مثلا اقتصاد در اثر مسائلی مانند تحریم یا فشارهای قوانین داخلی تصعیف شده یا روش های سنتی مرتبط با تبلیغات کارایی نداشته باشد در آن صورت روش های نوین مانند تبلیغات رسانه ای موثر خواهد بود، تحقیقات نشان می دهند فروش محصولات شرکت های بیمه با تبلیغات رسانه ای و تلویزیونی افزایش می یابد (ادولو[۸۸] و همکاران، ۲۰۰۹). تحقیقات دیگری نیز رسانه های سنتی و قدیمی مانند رسانه های کاغذی[۸۹] مثلا روزنامه ها را نیز در فروش موثر می دانند (بکر و ابولمسر[۹۰]، ۲۰۰۷)، تحقیقات رقابت شدید در مورد بیمه به واسطه نقش مهم اجتماعی آن را عاملی برای رقابت اساسی در این حوزه می دانند بطوریکه این امر در مورد بیمه های مرتبط با بهداشت یا خدمات درمانی موثر خواهند بود از این منظر تحقیق حاضر با تحقیق بکر و ابولمسر، ۲۰۱۰ همسو است این تحقیق تبلیغات را عنصر مهم و اجتناب ناپذیر در صنعت بیمه درمان می داند.
عامل مهم دیگری که در جذب بیمه گذار اثر بخش خواهد بود توجه به خواسته های بیمه گذار و ایجاد رویکردی تعاملی با بیمه گذار می باشد به نحوی که حداکثر رضایت را برای بیمه گذار تامین کند در این صورت خدمات مناسب و ارائه تسهیلات بهینه برای بیمه گذار مهم جلوه خواهد کرد یکی از خدمات مناسب می تواند جبران صدمات یا خسارت حاصله از خدمت رسانی نامناسب به بیمه گذار باشد در این صورت بیمه گذار رضایت کافی را کسب خواهد کرد از طرفی توجه مستمر به بهبود کیفیت خدمات نیز حائز اهمیت است زیرا کیفیت و تسهیلات مناسب خدمات ارائه شده می تواند باعث بهبود رضایت و جذب بیمه گذاران شود (انسینوسا[۹۱] و همکاران، ۲۰۱۴). این عامل یعنی توجه مستمر به بیمه گذار می تواند منجر به بهبود مسئولیت پذیری اجرایی و ایجاد ارزش ویژه برند برای شرکت های بیمه و گسترش فرصت ارائه خدمات بیشتر و بهتر شود (هسو[۹۲]، ۲۰۱۲).
با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهادات کاربردی زیر برای جذب بیمه گذاران ارائه می شود:

  1. ایجاد سیستم ارزیابی مستمر و کنترلی برای بررسی مداوم جریان ارائه خدمات برای جذب بیشتر بیمه گذاران
  2. توجه به ویژگی های شخصیتی و نیازهای ویژه متناسب با فرهنگیان استان مرکزی در ارائه خدمات شایسته فرهنگیان محترم
  3. بهره گیری از شیوه های نوین و ترکیبی در تبلیغات
  4. استفاده از فرهنگیان محترم استان مرکزی در بدنه شرکت های بیمه برای جذب هر چه بیشتر فرهنگیان و توجه بیشتر به نیازهای متناسب با ویژگی شخصیتی آنها

۵- ۵-پیشنهادات برای تحقیقات آتی

  1. شناسایی ابزارهای عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران با روش های تحقیق کیفی و بهره گیری از ابزار های کیفی در جمع آوری اطلاعات مانند تحلیل تم یا گروه کانونی
  2. در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل گر مانند سن، جنسیت، فرهنگ و …. در شناسایی عوامل موثر
  3. انجام این تحقیق در جوامع آماری دیگر جهت گسنرش تعمیم پذیری آن

۵-۶-محدودیت‌های تحقیق
به‌طورکلی هر پژوهش با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد که رفع آن، بر دقت و صحت پژوهش اثرگذار می‌باشد. محدودیت‌های پژوهش، موانع و مشکلاتی هستند که در مراحل مختلف اجرای تحقیق، بالقوه وجود داشته و یا بالفعل ایجادشده است. (رمنیی[۹۳]، ۱۹۹۸)،
احتمال دخالت تمایلات درونی و نظرهای شخصی آزمودنی در پاسخ  به سؤالات.
ازآنجایی‌که یافتههای این پژوهش در رابطه با استان مرکزی بوده است، در خصوص تعمیم آن به دیگر شرکت های بیمه در سایر استان ها، باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
سخت بودن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی شامل کتابها و مقالات معتبر به دلیل تحریمهای بین المللی
پیوست ۱: خروجی نرم افزار SPSS

۱=mard / 2=zan
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است