شرایط آب و هوایی و عملکرد اقتصادی

دانلود پایان نامه

نمودار4-6- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد بیولوژیک ماش
4-3- شاخص برداشت
شاخص برداشت تحت تاثیر تاریخ کاشت، الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت قرار گرفت (جدول 4-1). شاخص برداشت یا ضریب انتقال، کارایی توزیع مواد فتوسنتزی تولید شده در گیاه به دانه‌ها را نشان می‌دهد و نحوه‌ی توزیع این مواد بین قسمت‌های مختلف گیاه تعیین‌کننده‌ی میزان عملکرد اقتصادی است. شاخص برداشت به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارد؛ به طوری که در شرایط آب و هوایی مناسب مقدار آن زیاد و در شرایط تنش خشکی مقدار آن کم می‌شود.
با تاخیر در کاشت شاخص برداشت یک روند نزولی را طی کرد، که این روند از ابتدا کم و با تاخیر بیشتر در کاشت بیشتر شد. به طوری که تاریخ کاشت اول و دوم در یک گروه تیماری و تاریخ کاشت سوم در گروه دیگری قرار گرفت (نمودار 4-7). تاخیر در کاشت موجب تولید ناکافی سطح برگ، کوتاه شدن ساقه و افت شاخهدهی و در نتیجه سبب کاهش تولید شیرهی پرورده در مرحلهی غلاف بندی میشود. نتایج سایر تحقیقات نشان میدهد که تاخیر در زمان کاشت تاثیر بسیار زیادی بر تقسیم مادهی خشک گیاهی به مخازن اقتصادی بوته دارد و موجب عدم کارایی انتقال مواد فتوسنتزی به دانهها میگردد (فرجی و همکاران، 1387؛ فنایی و همکاران، 1387).
در بین الگوهای کاشت مختلف بیشترین شاخص برداشت مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و کمترین شاخص برداشت مربوط به الگوی کاشت C100 + M50 بود (نمودار4-8). در رابطه با برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر شاخص برداشت، بیشترین شاخص برداشت مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و در تاریخ کاشت اول (15 خرداد) بود. و کمترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت C100 + M50 و در تاریخ کاشت سوم (15 تیر) بود. بین الگوی کاشت M100 در تاریخهای کاشت مختلف تفاوت معنیداری از نظر شاخص برداشت مشاهده نگردید ولی بین سایر الگوهای کاشت در تاریخ کاشتهای مختلف بین شاخص برداشت تفاوت معنیدار مشاهده شد (نمودار 4-9).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ابزارهای اندازه گیری و روش آلفای کرونباخ

نمودار4-7- اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت ماش

نمودار4-8- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر شاخص برداشت ماش

نمودار4-9- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر شاخص برداشت ماش
4-4- وزن هزار دانه
نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت، الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر وزن هزار دانه معنیدار نمیباشد (جدو ل 4-1).

نمودار4-10- اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه ماش

نمودار4-11- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر وزن هزار دانه ماش

نمودار4-12- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر وزن هزار دانه ماش
4-5- تعداد دانه در غلاف
تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر تاریخ کاشت در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت. ولی الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت تأثیر معنیداری بر تعداد دانه در غلاف نداشت (جدول 4-1). تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است و کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرد. نتیجه بدست آمده از این آزمایش با نتایج آزمایشات آینهبند (1372) و انوری (1376) موافقت دارد. با تاخیر در کاشت تعداد دانه در غلاف یک روند نزولی را طی کرد، به طوری که تاریخ کاشت اول دارای بیشترین تعداد دانه در غلاف بود و تاریخ کاشت سوم دارای کمترین تعداد دانه در غلاف بود ولی تاریخ کاشت دوم و سوم اختلاف معنیداری نداشتند (نمودار 4-13). در بین الگوهای کاشت مختلف بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و الگوهای کاشت C100 + M25، C100 + M50 و M100 در یک سطح قرار گرفتند (نمودار4-14). در رابطه با برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر تعداد دانه در غلاف، بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و در تاریخ کاشت اول (15 خرداد) بود. و کمترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت C100 + M25 در تاریخ کاشت سوم (15 تیر) بود (نمودار 4-15).