ریخت شناسی و موقعیت

دانلود پایان نامه

1-6-6- سرپوش
برخی آن را معادل گلبرگ، تعدادی آن را از الحاق دو براکته، بعضی آن را از اتصال کاسبرگها و گلبرگها و در صورتی که گونههایی دارای سرپوش دو لایه باشند، طبقه داخلی را از گلبرگ و طبقه خارجی را از کاسبرگ قلمداد میکنند. به طور کلی سه دسته سرپوش برای اکالیپتوسها میتوان قائل شد.
گونههای سری Eudesmieae دارای چهار کاسبرگ کوچک با یک درپوش در بالای آنها است.
گونههایی که آشکارا دارای دو سرپوش مشخص هستند و در تمام مراحل جوانه قابل مشاهدهاند.
گونههایی که در تمام مراحل توسعه جوانه گل، دارای سرپوش واحد هستند. این گروه شامل اکثر گونههای اکالیپتوس است.
1-6-7- پرچمها
بساکهای پرچم دو حجرهای است که هر یک از آنها پس از رسیدن پرچم، یک کیسه گرده بوجود میآورد، حجرههای پرچم از نظر شکل خیلی متفاوت هستند. بساک پس از رسیدن به وسیله شکافهای طولی یا سوراخهای گرد، باز شده و گردهها را رها میسازد. گاهی میله پرچم تا میان حجرههای بساک ادامه مییابد که در این حالت پرچمها را ثابت (Adnate) مینامند، ولی اگر پشت بساک روی نوک میله قرار بگیرد و دور آن به راحتی تاب خورده یا بچرخد، آن را پرچم گردان (Versatile) مینامند. بیشتر گونههای اکالیپتوس دارای پرچم گردان یا تقریبأ گردان هستند و فقط تعدادی دارای پرچم ثابت هستند.
1-6-8- ریخت شناسی گل
یکی از خصوصیات بارز گلهای اکالیپتوس زمانی که باز میشوند، عدم تشخیص دقیق کاسبرگها و گلبرگها است. قسمت مشخص یک گل باز شده اکالیپتوس انبوهی از پرچمهای گل، گلبرگ و کاسبرگ است که بر روی یکدیگر افتادهاند (شکل1-2).
گلبرگها و کاسبرگها موجب تشکیل سرپوش یا کلاهک میشوند که پوشش یا درپوشی را برای جوانه گل تأمین میکنند.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد بیماران مبتلا و شیمی درمانی

1-6-9- میوه
توسعه و رشد میوه چوبی اکالیپتوس در گونههای مختلف مشابه است، گرچه شکل آن متفاوت است. هر میوه دارای شش قسمت میباشد:
کاسه گل سخت و چوبی
کپسول که در داخل کاسه گل است
حلقه کاسه یا نهنج که نشان دهنده موقعیت قبلی سرپوش افتاده است (Calycine ring)
حلقه پرچم
دیسک
دریچه

1- گل آذین و غنچه گل(a-پایه گل آذین، b- پایه گل، c- نهنج، d- سرپوش )، 2- گل (a- نهنج، d- تخمدان، e- پرچم)، 3- میوه (a- پایه گل آذین، b- پایه میوه، c- نهنج، f- دریچه کپسول)
شکل (1-2) ساختمان گل آذین، گل و میوه اکالیپتوس (عصاره وهمکار، 1386).
1-6-10- بذر
بذرهای اکالیپتوس از نظر اندازه، رنگ، شکل و پستی و بلندی سطح آنها بسیار متغیر و متنوع هستند. بذرهای بارور شده اغلب بزرگتر از بذرهای عقیم هستند. در هر کپسول میوه تعداد کمی از بذرها بارور هستند. به عقیده بیشتر دانشمندان بذرهای بارور در ته کپسول هستند، بنابراین اولین بذرهایی که از کپسول خارج میشوند عقیم هستند.
1-7- گونه E. camaldulensis