ریخت شناسی و شیمیایی

دانلود پایان نامه

1-6-2-4- برگهای بالغ یا رسیده …………………………………………………………………………………………………………. 12


1-6-3- آرایش رگبرگها ……………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-6-4- گلآذین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-6-5- گل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
1-6-6- سرپوش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-6-7- پرچمها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-6-8- ریخت شناسی گل …………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-6-9- میوه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-6-10- بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
1-7- گونه E.camaldulensis 9616 ……………………………………………………………………………………………….. 16
1-8- گونه E.microtheca ……………………………………………………………………………………………………………….. 17
1-9- اکولوژی اکالیپتوس ……………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-9-1- مقاومت در برابر سرما و یخبندان ……………………………………………………………………………………………… 17
1-9-2- مقاومت در برابر خشکی ………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-9-3- مقاومت در برابر شوری خاک …………………………………………………………………………………………………… 18
1-9-4- نقش قارچ ریشهها ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-9-5- نقش غدههای چوبی ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-9-6- آفات و امراض ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-10- طبقهبندی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانسها …………………………………………………………………………19
1-11- ترکیبهای شیمیایی اسانس اکالیپتوس ……………………………………………………………………………………………19
1-12- باکتریها ……………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-13- اهداف، اهمیت، ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………… 20
فصل دوم
2-1- محیط و مواد موثره …………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-2- کاربرد عناصر غذایی در سطح برگها ……………………………………………………………………………………………..24
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع توسعه پایدار شهری و حمل و نقل پایدار