رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد
پرسشنامه سلامت عمومی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد پرسشنامه سلامت عمومی

فوریه 6, 2019 0 By 92

23 در نظر گرفته میشود.
در خصوص روایی: پرسشنامه سلامت عمومی، در یک بررسی، استفانسن و کریست جانسن (1985)، پرسشنامه سلامت عمومی و شاخص پزشک کورنل را بر روی 1850 نفر در ایسلند اجرا نمودند و به ضریب همبستگی 68/0 دست یافتند(به نقل از هاشمی1384). در تحقیق دیگر چن و چن، به اجرای پرسشنامه سلامت عمومی بر روی 225 نفر از دختران مدرسهای در هنگ کنگ پرداختند. این محققین از پرسشنامه چند جنبهای شخصیتی مینه سوتا جهت بررسی روایی همزمان استفاده نموده و به ضریب همبستگی 53/0 دست یافتند (به نقل از هاشمی1384).

آریا و همکاران(1992) در تحقیقی که در شیلی انجام دادند. حساسیت فرم 12 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی را 76/. نشان دادند. در هند شاماشوندار و همکاران(1986) برای این فرم پرسشنامه 87/. ویژگی بدست میآورند در برزیل ماری ویلیامز(1985)حساسیت 85/. و یژگی 79/. را نشان دادند(یعقوبی ،1374).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یعقوبی(1374) طی پژوهشی، با عنوان، بررسی همهگیر شناسایی اختلالات روانی در و ویژگی این پرسشنامه در بهترین نمره پرسش (23) به ترتیب برابر با 5/86 % و 82% است.

در خصوص پایایی : پرسشنامه سلامت عمومی، مطالعات متعددی صورت گرفته است. در یک بررسی گلدبرگ و ویلیامز اعتبار تصنیفی برای این پرسشنامه که توسط 83 نفر تکمیل شده بود را 95% گزارش کردند(به نقل ازهاشمی،1384).
چیونگ1 و اسپیرز؛ ضریب پایایی را بین 42/. تا 47/. بدست آورند. علاوه بر این ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر 88/. و برای خرده مقیاسها بین 66/. تا 85/. به دست آمد(یعقوبی ،1374). چیونگ و اسپیرز(1994 ) در جمعیت کامبوجیهای ساکن نیوزلند از طریق باز آزمایی به فاصله 2 تا 4 هفته پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن 55/. ارزیابی کردهاند. البته میزان آن پایین اما از نظر آماری معنیدار بوده است(میرخشتی،1375).
دستجردی(1377) طی پژوهشی تحت عنوان «هنجارهای آزمون سلامت عمومی برای دانشجویان مرکز تربیت معلم» ضریب پایایی و ضریب همبستگی برای کل پاره تستهای آزمون سلامت عمومی برابر 82/. گزارش میدهد. مرخشتی (1375) طی پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان» بر روی گروه نمونه پژوهش به تعداد مساوی(از زنان و مردان) ضریب آلفای کرونباخ برابر %92 در زمانی کرد که نشان دهنده هماهنگی درونی بسیار قوی این پرسشنامه است.
مجاهد(1374) طی پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری(منطقه سراوان)» از ضریب همبستگی نمرات در دو نوبت استفاده کرده ضریب همبستگی به دست آمده 62% بود که از لحاظ آماری معنادار است در نتیجه پایایی نسبی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

روش نمرهگذاری
روش نمرهگذاری گزینههای GHQ با بهره گرفتن از مدل ساده لیکرت بوده است که به ترتیب به گزینه ها، نمره های قردادی 0،1،2،3 تعلق میگیرد. بنجامین و همکاران (1982) در مطالعه خود روی 92 زن دریافتند که با بهره گرفتن از روش سنتی نمرهگذاری آزمون سلامت عمومی فقط نیمی از بیماران روانی شناسایی شده و برخی از بیماران که از اخـتلالات مـزمن رنج میبرند شناسایی نشدند. در هنگامی که نمرهگذاری ساده لیکرت استفاده شد. نتیجه به طور قابل توجهی بهبود یافت و 40% شناساسی نشدند این مطالعه نشان داد که استفاده از نسخه کوتاه GHQ با بهره گرفتن از روش نمرهگذاری لیکرت حساسیت آزمون را به گونه قابل ملاحظهای افزایش داده ولی ویژگی آزمون را اندکی کاهش میهد.
بنابر اعتقاد بارکونی(1986) برای غلبه بر محدودیتهای مربوط به عدم کارایی پرسشنامه سلامت عمومی در شناساسی تشخصیص اختلالات روانی مزمن، استفاده از روش ساده نمرهگذاری لیکرت در این پرسشنامه بر سایر روش های ارجح است(بالاهنگ 1372). در پژوهش حاضر نحوه نمرهگذاری که بر اساس مدل لیکرت میباشد بدین شرح است: برای گزینه (الف) صفر، گزینه (ب) نمره یک، گزینه (ج) نمره 2 و گزینه (د) نمره 3 منظور شده است یا توجه به اینکه تعداد پرسشنامه این آزمون 28 است و به هر یک بین صفر تا 3 نمره تعلق میگیرد و پرسشنامه GHQ هر آزمودنی حداقل 0 و حداکثر 82 میباشد نمره بالا نشان دهنده اختلال است. این آزمون برای فرد 5 نمره تعیین میشود.

3-4-2- پرسشنامه تعارض کار- خانواده و خانواده–کار
برای سنجش تعارض کار-خانواده از پرسشنامه هجده مادهای سنجه چند بعدی تعارض کار- خانواده، کارلسون و همکاران(2000)، استفاده شده است. این مقیاس ابعاد شش گانه تعارض کار-خانواده را مورد ارزیابی قرار میدهد. پاسخها از گزینه یک (کاملاً مخالف) تا پنج (کاملاً موافق) به صورت لیکرتی ترتیب یافته است. نمره بالاتر در این آزمون، نشان دهندهی تعارض کار-خانواده بیشتر خواهد بود. کارلسون و همکاران (2000)، برای این آزمون میزان اعتبار آلفای بین 78/. تا 87/. را گزارش کردند. ماده های این پرسشنامه 18 مـادهای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار را میسنجند و هر یک به سه مقوله سه مادهای تقسیم میگردند. ماده های این پرسشنامه هجده مادهای، به شش مقوله سه مادهای تقسیم میشوند. به این صورت که سه ماده اول، تعارض کارـخانواده مبتنی بر زمان، سه ماده دوم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان، سه ماده سوم، تعارض کارـخانواده بر مبنای توان فرسایی، سه ماده چهارم، تعارض خانواده-کار