راهنمایی و رانندگی و عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه

ذینفع، کسی است که در دعوا و یا در شهادت و اقرار و یا در عقدی از عقود و یا ایقاعی از ایقاعات یا در وقایع خارجی به معیار قانون، نفع داشته باشد‏ و مدعی که ذی‌نفع نباشد، دعوای او مسموع نیست (جعفری لنگرودی‏، 1388: 2012). البته در شرایط فعلی، طبق بند 10 ماده 84 ق.آ.م و قسمت اخیر ماده 89 این قانون، در صورت ذینفع نبودن خواهان، قرار رد دعوا صادر می شود.


بند سوم: زیاندیده
ضرر یعنی نقصی بر مال دیگری یا صدمه بر جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرطی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد(جعفری لنگرودی‏، 1388 : 2387).
با توجه به تعریف بالا، زیاندیده، یعنی آنکه از فعل غیر زیان دیده است (جعفری لنگرودی،1388 :3200).
متضرر از ضرر را، زیاندیده می‌گویند(جعفری لنگرودی ، 1388: 3200).
می‌توان گفت هر کس از فعل یا ترک فعل دیگری ضرری ببیند، زیاندیده است.
بند چهارم: راننده
مطابق بند56 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحد یا گله ورمه بر عهده داشته باشد، راننده می گویند. البته اینکه قانونگذار حرکت دادن حیوانات را نیز رانندگی دانسته، خود جای تأمل است!!؟
گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت
ماده1 قانون بیمه مصوب سال1316 مقرر می دارد:
« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجوهی معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، به وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند».
بیمه بر حسب موضوع به انواع متعددی تقسیم می گردد که بیمه مسئولیت یکی از مهم ترین آن ها می باشد.
بیمه مسئولیت، بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید. در این بیمه سه طرف در گیر مسائل بیمه میشود:
بیمه گر، بیمه گذار و زیاندیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث)(بابایی،1387 : 26-25).

مطلب مرتبط :   معیارهای طراحی و یکپارچه سازی

فصل دوم:
حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری

در این فصل به یررسی حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری می پردازیم که در مبحث اول به حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان اشاره شده که شامل هفت گفتار می باشد و مبحث دوم به ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی اختصاص یافته که شامل دو گفتار می باشد.
مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان
در این مبحث در گفتار اول به بررسی حقوق زیاندیده در برابر دارنده ودر گفتار دوم چگونگی مسئولیت دارنده و راننده در برابر زیاندیده و در گقتار سوم به مسئولیت متولیان احداث راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده و در گفتار چهارم به مسئولیت تولید کنندگان در برابر زیاندیده و در گفتار پنجم به مسئولیت تعمیر کنندگان در برابر زیاندیده و در گفتار ششم به تأثیر قوه قاهره و در گفتار هفتم به تقصیر زیاندیده می پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده
پرداختن به مفهوم دارنده و شناسایی وی از آن جهت اهمیت دارد که به موجب قانون بیمه اجباری، نامبرده مکلف گردیده به واسطه رابطه ای که با وسیله نقلیه خاص دارد، نسبت به بیمه نمودن آن مبادرت ورزد. بنابراین تعیین دارنده از دو جهت حائز اهمیت است :
الف- از جنبه شناسایی شخص مسئول