رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی از دیدگاه روانشناختی

رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی از دیدگاه روانشناختی

آگوست 8, 2018 Off By edame

رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی

نتایج تحقیقات( گرولنیک[1] و اسلاویک[2]، 1994؛ پالسون[3]، 1994) نشان داد، نوجوانی که والدین آن‌ها متوقع، پاسخ‌گو و دخیل در امور تحصیلی آن‌ها بودند در صدد قابل توجهی از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی و تبین می‌کردند.

وایس وشوارتز[4](1996) در تحقیقی به رابطه‌ی سبک والدین با شخصیت، پیشرفت تحصیلی و سازگاری نوجوانان پرداختند و نتایج تحقیقات آن‌ها نشان داد که دانش‌آموزانی که والدین آن‌ها دارای سبک اقتداری بودند از دانش‌آموزانی که والدین آن‌ها سبک استبدادی داشتند، پیشرفت تحصیلی بالاتری را به‌دست می‌آوردند. نتایج تحقیقات هین و لیوکو[5] (1994 نقل از سیف درخشنده، 1384)، پالسون(1994) نیز نشان داد که دانش‌آموزانی که تحت تأثیر سبک والدین اقتداری پرورش یافته بودند در مقایسه با دانش‌آموزانی که تحت تأثیر سبک‌های غیر اقتداری و استبدادی و سهل‌انگار قرار داشتند،‌ نمرات بالایی را در مقیاس‌های شایستگی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدرسه کسب کردند(گلاسگو[6] و همکاران، 1997).

تحقیق دیگری در زمینه‌ی الگوهای شایستگی و سازگاری در بین نوجونان خانواده‌های استبدادی، اقتدار منطقی، مسامحه کار و افراطی در بین 4100 نوجوان 18- 14 ساله در ارتباط با چهار مجموعه از پیامدهای رفتاری شامل رشد روان‌شناختی، پیشرفت تحصیلی،‌ اضطراب درونی و مشکلات رفتاری توسط(لمبورن[7] و همکاران، 1991) صورت پذیرفت.

نتایج تحقیق نشان داد نوجوانانی از خانواده‌های اقتداری بودند از شایستگی تحصیلی بالایی برخوردار بودند، در حالی که نوجوانی که والدین خود را به‌عنوان اقتداری مشخص کرده بودند، از نظر پیشرفت تحصیلی خیلی زیاد با نوجوانی که والدینشان را استبدادی توصیف کرده بودند تفاوت نداشتند. همچنین این دانش‌آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت قابل ملاحضه‌ای با گروهی که والدینشان را افراطی توصیف کرده بودند نیز نداشتند.

نوجوانانی که والدین خود را به‌عنوان استبدادی یا افراطی توصیف کرده بودند در تمام مقیاس‌ها نمراتشان گرایش به حد متوسط بین نمرات گروه‌‌‌‌‌های اقتداری و مسامحه کار داشت.

به‌طور کلی بیشترین اندازه‌ی تفاوت بین خانواده‌های اقتداری و مسامحه کار از نظر پیشرفت تحصیلی و سایر موارد به‌دست آمده یعنی نوجوانانی که از خانواده‌های اقتداری بودند در تمامی مقیاس‌های ذکر شده نمرات بالاتری به‌دست آوردند و نوجوانانی که از خانواده‌های افراطی بودند کم‌ترین نمرات را به‌دست آوردند. نوجوانانی که از خانواده‌های استبدادی و مسامحه کار بودند آمیزه‌ای از صفات و ویژگی‌های مثبت و منفی را در خود داشتند.[1] . Grolnik

[2] . Slovich

[3] . Paulson

[4] . weiss & schwartz

[5] . Hine & Liokow

[6] . Glasgow

[7] . Lamborn