دانلود پایان نامه

شکل 2-1- توربین داریوس مورد بررسی در پایان نامه ]5[
شکل 2-2- بررسی تغییر زاویه بین صفحات روتور در توربینهای دو طبقه ]5[
حال به بررسی پارامترهای موثر در نتایج آزمایشگاهی می پردازیم.
2-2-1- گشتاور استاتیکی
ضریب گشتاور استاتیکی برای توربین دو طبقه DS0PSA0OL در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل 2-3- نتایج گشتاور استاتیکی توربین دو طبقه با زاویه تغییر فاز 0 درجه ]5[
همانطور که در شکل 2-3 مشاهده می شود توربین با چهار نوع باد تحت آزمایش قرار گرفته است. ضریب گشتاور استاتیکی برای باد با سرعت و بسیار نزدیک هم می باشند. نمودار گشتاور برای سرعت و نیز تا زاویه همانند نمودار سرعتهای و می باشد.
نتایج گشتاور در سرعت های و کمترین مقدار خود را حدود زاویه پیدا می کند. نمودار گشتاور استاتیکی برای سرعتهای و با اختلاف فاز نسبت به سرعتهای و می باشد.
2-2-2- زاویه فاز
همانطور که در شکل 2-4 مشاهده می شود ضریب گشتاور استاتیکی توربین با نسبت هم پوشانی برای توربین با زاویه تغییر فاز یکسان افزایش می یابد. همچنین این ضریب جهت توربین با نسبت هم پوشانی درجه بهترین مقدار ضریب گشتاور استاتیکی را دارا می باشد چراکه در این توربین قسمت بالایی و پایینی توربین در راستای افزایش ضریب گشتاور استاتیکی به هم کمک می کنند.
شکل 2-4- نتایج گشتاور استاتیکی توربین برای 5 نوع توربین در سرعت باد ]5[
2-3-3- نسبت هم پوشانی پره ها
شکل 2-5 ویژگی های گشتاور شروع را برای توربین و و نشان می دهد. توربین با نسبت هم پوشانی صفر مقادیر منفی ضریب گشتاور استاتیکی بین الی درجه را دارا می باشد. در حالی که برای توربین با نسبت هم پوشانی و تنها ضریب گشتاور استاتیکی مثبت دارد. به صورت کلی می توان بیان کرد که ضریب گشتاور استاتیکی میانگین با افزایش نسبت هم پوشانی نیز افزایش می یابد. شکل 6 نیز همین نمودار را برای توربین های تک طبقه نشان می دهد.
شکل 2-5- نتایج گشتاور استاتیکی توربین برای 3 نوع توربین در سرعت باد ]5[
شکل 2-6- نتایج گشتاور استاتیکی توربین برای 3 نوع توربین در سرعت باد ]5[
افزایش شدید گشتاور استاتیکی بین درجه و قابل مشاهده است. شکلهای 5 و 7 و 8 نیز حرکت نقطه بیشینه را برای شرایط مختلف نشان می دهد.
شکل 2-7- نتایج گشتاور استاتیکی توربین برای 3 نوع توربین در سرعت باد ]5[
شکل 2-8- نتایج گشتاور استاتیکی توربین برای 3 نوع توربین در سرعت باد ]5[
2-2-4- گشتاور دینامیکی(ضریب قدرت)
شکلهای 2-9 الی 2-11 نمودار گشتاور دینامیکی را برای توربینهای در سرعت باد نشان داده است. برای نسبت سرعت نوک پره های توربین متفاوت که در شکل 11 نشان داده شده است، مقدار گشتاور دینامیکی بیشینه بین برای توربین و برای توربین می باشد.
مجددا برای سرعت باد ، نیز مقدار گشتاور دینامیکی بیشینه بین برای توربین و برای توربین می باشد. لازم به ذکر است که عملکرد توربین و مشابه هم می باشد بدین صورت که نسبت سرعت نوک پره های توربین بسیار نزدیک هم بوده اما مقدار گشتاور دینامیکی توربین بیشتر از توربین می باشد ( مطابق شکل 2- 11).