دانلود پایان نامه

2 – در تحقیقی با عنوان بررسی و مقایسه رابطه بین تاثیر میزان سابقه کاری ، سطح تحصیلات بر سبک مدیریتی مدیران که توسط آقای حسین لطفی در سال 1382 به انجام رسید این نتایج بدست آمده اصولا مدیرانی که سابقه کاری بالایی دارنداصولا بیشتر از سبک مدیریتی استفاده میکنند که بیشتر تصمیمات توسط خود آنها گرفته شود (سبک مدیریت استبدادی) سطح تحصیلا هم می تواند تا اندازه ای بر سبک مدیریتی انتخابی موثر باشد بیشتر این افراد به سبک مدیریتی دموکراتیک یا مشارکتی روی می اورند .
3 – در سال 1386 در تحقیقی با عنوان بررس و مقایسه تاثیر سن مدیران بر سبک مدیریتی مشارکتی که توسط آقای مهرداد نصرتی انجام شد این نتایج بدست آمد که مدیرانی که سن پایینتری دارند بیشتر به سبک مدیریتی مشارکتی یا دموکراتیک که تصمیات به صورت جمعی گرفته می شود روی می آورند زیرا با این کار بیشترین بازدهی کاری را در سازان دارند . چون مشارکت در تصمیمات باعث ایجاد حس مسئولیت و اعتماد به نفس در افراد می شود .
4 – در تحقیقی با عنوان بررسی ویزگی های فردی و علمی مدیران و تاثیر آن بر سبک مدیریتی آنها که توسط محمدی در سال 1380 به انجام رسید این نتایج بدست آمد . بین ویژگی های فردی و علمی مدیران با سبک مدیریتی آنها رابطه معناداری بدست آمد یعنی ویژگیهای فردی تا حد زیادی می تواند سبک مدیریت مدیران را تعیین کند
5 – در تحقیقی که توسط منصوری دانشجوی کارشناسی در رشته مدیریت در رابطه با انواع سبک مدیریت و ارتباط آن با ویژگی های علمی فرد بیان می کند که رشته تحصیلی یا سطح تحصیلات فرد تاثیر اندکی در میزان سبک انتخاب شده توسط مدیران دارد .
پیشینه خارجی :
1 – اولدهام و همکاران در سال 2003 در تحقیقی که در آن به بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران و سبک مدیریتی آنها پرداخته بود به این نتیجه دست یافت که ویژگیهایی مثل : شرایط اجتماعی اقتصادی و سن یا سابقه کار می تواند تا اندازه زیادی بر سبک مدیریتی مدیران موثر باشد .
2 – بوهم در سال 2001 در یک بررسی که از مدیران چند سازمان به عمل آورده و به بررسی تاثیر ویژگی های فردی و علمی مدیران بر سبک انتخابی آنها پرداخت بیان می کند که مدیرانی که از نظر ویژگی های علمی در سطح بالایی قرار دارند مثل سطح تحصیلات اصولا بیشتر به دنبال سبک مدیریتی دموکراتیک هستند تا سبکی مثل سبک مدیریت استبدادی .
3 – شالی و گیلون در سال 2004 در یک بررسی با عنوان بررسی سبکهای مدیریتی و رایطه آن با ابعاد شخصیتی مدیران بیان می دارد که ویژگیهای فردی تا حد زیادی سبک مدیرتی مدیران را تحت تاثیر خود قرار می دهد .مثلا ممکن است فردی با توجه به وی‍گی های فردی خود که فردی اقطع است سبک استبدادی را برای مدیریت انتخاب کند .

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع خوشه بندی سلسله مراتبی و مستقل تصمیم گیری

مقدمه:
پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت های که به کمک آنها رابطه بین واقعیت ها مورد مطالعه قرار می گیرد موفقیت و دست یابی به این هدف مستلزم آشنایی پژوهشگران با مبانی نظری و داشتن تجربه عملی است تجارب به دست آمده از این دو منبع مهارت پژوهشی پژوهشگران را شکل می‌دهد . تاریخ به ویژه تاریخ قرن اخیر نشان می دهد کشورهایی که به مسئله پژوهش توجه خاص مبذول کرده وبه طور جدی به ان پرداخته در جدال با مشکلات موفق بوده اند وبه رشد اقتصادی و صنعتی قابل توجهی دست یافته اند و توانسته اند رفاه و آسایش نسبی اعضای جامعه را فراهم سازند . ( دلاور ، 1385 ، ص 21 ) .
روش عبارت است از : مجموعه فعالیت ها یی برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت ها یی که پژوهشگران از آنها به قوانین واقعیت پی می برد روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می رود روشهای پژوهش متعدد باشد که هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می ‌کند در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که آن روشی است که دقیق تر از روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کند بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهش مناسب است . ( همان منبع ، ص 23 ) .
روش تحقیق :
تحقیق واژه ای است که از زبان عربی گرفته شده است و در لغت به معنای درست کردن است . رسیدن ، بررسیدن ، پژوهش ، بررسی ، مطالع حقیقت واقعیت است . ( حجازی ، 1386 ، ص 81 ) .
تحقیق از نظر جان دیویی عبارت است از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند . ( شریعتمداری ، 1384 ، ص 35 ) .
روش تحقیق توصیفی :
مجموعه فعالیتهایی منطقی که محقق به منظور شناخت و تبین پدیده های آموزشی و تربیتی انجام می دهد به
عبارتی مجموعه فعالیتهای اطلاق می‌شود که از طریق آن و با عنایت به اصول و روشهای علمی پدید ه آموزش مورد پژوهش قرار می گیرد و هدف آن کشف اصول کلی یا تغییر رفتاری است .
با توجه به هدف و فرضیات ، پژوهش لازم را می توان یک تحقیق توصیفی دانست ، زیرا بدون هیچ گونه دخل و تصرف و با استفاده از پرسشنامه و با روش علمی به رشته تحریر در آمده است.
تعریف جامعه آماری :
جامعه اماری عبارت است از همه ی اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش رابه آنها تعمیم دهیم . این مجموعه اعضایی دارد تعداد این اعضا در بررسی های آماری مؤثری دارد اگر جامعه در ارتباط با کاری که می‌خواهیم انجام دهیم کوچک باشد بیشتر اوقات به صورت سر شماری مطالعه را انجام می‌دهیم . ( دلاور ، 1383، ص 60 ) .