دانلود پایان نامه واحدهای ناکارا و بررسی کارایی مقیاس

دانلود پایان نامه

رضوانشهر 64.332 64.332 83.625 83.625 63.444 63.444 53.448 53.448
صومعه سرا 92.477 92.477 83.784 83.784 41.111 41.111 32.759 32.759
لنگرود 68.872 68.872 80.843 80.843 38.111 38.111 43.103 43.103
آستارا 61.479 61.479 73.768 73.768 87.556 87.556 12.069 12.069
آستانه 91.44 91.44 77.742 77.742 51.667 51.667 55.172 55.172
تالش 87.549 87.549 77.901 77.901 50.444 50.444 25.862 25.862
لوشان 100 100 70.111 70.111 76.778 76.778 70.69 70.69
اسالم 86.511 86.511 79.73 79.73 76.778 76.778 84.483 84.483
شفت 79.507 79.507 74.722 74.722 42.222 42.222 62.069 62.069
کیاشهر 86.511 86.511 100 100 62.889 62.889 72.414 72.414
املش 74.06 74.06 79.014 79.014 100 100 70.69 70.69
چابکسر 86.511 86.511 76.153 76.153 75.667 75.667 100 100
خمام 61.479 61.479 81.002 81.002 10.667 10.667 62.069 62.069
با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر مدل CCR وردی محوربوده بنابراین مقدار خروجی ها ثابت، و مقدار ورودی ها محاسبه گردیده اند. همانطور که مشاهده می شود در واحدهای کارا مقادیر محقق شده و هدف در ورودی ها با هم برابرند بدین معنی که واحدهای کارا توانسته اند به مقدار هدفی که در هزینه های نیروی انسانی و اداری در نظر داشته اند دست یابند. اما برعکس واحدهای ناکارا نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و نقطه بهینه در متغیر مورد بررسی دست یابند. به عنوان مثال شعبه رضوانشهر استفاده آن بمراتب بیشتر از مقدار نیاز و مقدار بهینه و هدف تعیین شده است از این رو باید برای رسیدن به نقطه بهینه و مرز کارایی مطلوب، تعداد نیروی کار خود را به گونه ای تعدیل کند که تعداد کارکنان از 20واحد به 14 کاهش یابد همچنین باید فضای مورد استفاده خود را از 56 واحد به 40 واحد کاهش دهد. از آنجائیکه برای محاسبه از اعداد نرمال شده استفاده شد، عدد واقعی یا محقق شده هر ورودی و خروجی، همان عدد نرمال شده مربوط به هر یک از ورودی و خروجی هاست. به عنوان مثال عدد مساحت شعبه رضوانشهر1460 بوده که پس از نرمال سازی به 56 تبدیل شد. برای رضوانشهر ناکاراست زیرا تعداد کارکنان و مساحت مورد دستیابی به مقدار بهینه، بر اساس آماره های قبل از نرمال سازی، جهت تعیین مقدار کاهش در مساحت شعبه رضوانشهر (و همچنین سایر شعب) میتوانیم از یک تناسب ساده استفاده کنیم. بدین ترتیب که مقادیر غیر نرمال ارائه شده در جدول (4-1) را در عدد بهینه مربوطه در جدول (4-8) ضرب و بر مقدار نرمال شده آن تقسیم می کنیم. عدد بهینه مساحت حاصل برای شعبه رضوانشهر عدد 1043 خواهد بود بدین معنا که شعبه رضوانشهر باید برای رسیدن به مرز کارایی در ورودی مساحت، مساحت خود را از 1460 به 1043 تقلیل دهد.
بررسی کارایی مقیاس
به منظور به دست آوردن کارایی مقیاس مدلهای CCR و BCC برای تمام واحدها محاسبه می شود. اگر کارایی محاسبه شده برای هر دو مدل متفاوت بود نشان دهنده آن است که واحد تحت بررسی دارای ناکارایی مقیاسی است و میزان این ناکارایی مقیاس از تفاوت امتیاز کارایی محاسبه شده توسط دو مدل به دست می آید. اندازه کارایی مقیاس نیز با تقسیم اندازه کارایی فنی در حالت CRS (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) به اندازه کارایی فنی درحالت VRS (بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) بدست میآید (مهرگان، 1383).
جدول (4-9) میزان کارایی مقیاس شعب حاصل از تقسیم CRS بر VRS
ردیف شعب کارایی CRS کارایی VRS کارایی مقیاس
1 یک رشت 11.56312703 13.978 0.83
2 دو رشت 13.38615506 14.12989639 0.95
3 بندر انزلی 41.20608604 51.72656801 0.80
4 لاهیجان 24.78707154 25.99929319 0.95
5 رودسر 46.10242882 47.34578128 0.97
6 منجیل 48.47988354 52.43801382 0.92
7 سه رشت 53.637652 56.52015689 0.95
8 فومن 74.9390141 100 0.75