دانلود پایان نامه

2-4-2-1-2- روش سید و ادریس
رابطه تجربی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر مبنای دادههای حاصل از SPT، برای اولین بار در سال 1971 بوسیله سید و ادریس پیشنهاد شد. این روش از زمان ارائهاش دستخوش اصلاحات متعددی گشته است که از جمله آنها میتوان به تجدید نظرهای ارائه شده بوسیله سید و ادریس (1982)، سید و توکی ماتسو (1985)، یود و همکاران (2001)، ستین و همکاران (2004) و ادریس و بولانگر (2008) اشاره نمود [11]. در میان روشهای مختلف موجود بر مبنای SPT، نسخه اصلاح یافته روش سید و ادریس در سال 2001 بوسیله یود و همکاران بطور گستردهای در ارزیابیهای پتانسیل روانگرایی مورد استفاده قرار گرفته است.
یود و ادریس در سالهای 1996 و 1998 کارگاههایی تشکیل دادند که طی آن با همکاری 20 کارشناس دیگر به بازبینی و تصحیح روشهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه شده از سال 1971 تا آن زمان پرداخته و نسخه اصلاح شده روش سید و ادریس را در سال 2001 ارائه نمودند. فلوچارت مربوط به نسخه اصلاح یافته ارائه شده بوسیله یود و همکاران در شکل 2-11 نشان داده شده است.
پارامترهای استفاده شده در این روش به شرح زیر میباشد:
MW: بزرگای گشتاوری زلزله: در معیار یود و همکاران، این پارامتر شاخصی از مدت تداوم زمینلرزه میباشد. زلزلهشناسان، به طور معمول، برای محاسبه بزرگای زلزله از پنج مقیاس مختلف
شکل 2-11- فلوچارت تحلیل مربوط به روش یود و همکاران (2001) [7].
استفاده میکنند، 1) مقیاس محلی یا ریشتر ، ML؛ 2) بزرگای موج سطحی ، Ms؛ 3) بزرگای موج
حجمی با دوره تناوب کوتاه ، mb؛ 4) بزرگای موج حجمی با دوره تناوب بلند ، mB و 5) بزرگای گشتاوری MW. در محاسبات روانگرایی استفاده از بزرگای گشتاور، که متداولترین مقیاس مورد استفاده در کاربردهای مهندسی است، به سایر مقیاسها برتری دارد. بزرگای حاصل از سایر مقیاسها، در محدودههای زیر میتواند مستقیما جایگزین بزرگای گشتاور گردد:
6>ML، 5/7> mB ، 8>Ms>6.
در صورت برقراری 6>mb>5 میتوان با یافتن مقادیر معادل MW در این محدوده با استفاده از شکل 2-12، از بزرگای حاصل از این مقیاس در محاسبات روانگرایی استفاده نمود.
دادههای ثبت شده مربوط به زمینلرزههای متعدد نشان میدهد که علاوه بر بزرگا عوامل دیگری نیز بر مدت استمرار زلزله اثر میگذارند. این عوامل عبارتند از؛ الف) مکانیزم و حالت گسیختگی گسل، ب) فاصله از منبع انرژی، ج) شرایط محل و توپوگرافی سنگ بستر (اثرات حوضهای ). با توجه به دشوار بودن پیشبینی رابطه مشخصات گسلش و تغییرات مدت دوام ناشی از آن، غیر قابل پیشبینی بودن اثرات حوضهای به قسمی که مناسب برای کاربردهای مهندسی باشد و نیز با توجه به اینکه فاصله از منبع انرژی بر روی تداوم زلزله تاثیر کمتری نسبت به بزرگا دارد، یود و همکاران هیچ فاکتور تصحیحی به منظور گنجاندن اثر این عوامل ارائه ندادند و ادامه استفاده از رابطه، به طور کلی محافظهکارانه، بین مدت تداوم زلزله و بزرگا که در روش سید و ادریس (1971) نهفته است را توصیه نمودند؛

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع ناهمسانی واریانس و مدل‌های رگرسیون

شکل 2-12- رابطه بین بزرگای گشتاوری و سایر مقیاسهای بزرگا [7].
amax: بیشینه شتاب سطحی: این پارامتر توصیفی از شدت ارتعاش زمین در اثر زمینلرزه میباشد. منظور از بیشینه شتاب سطحی، حداکثر شتاب افقی ناشی از زمینلرزه است که در سطح زمین در غیاب وقوع روانگرایی و افزایش فشار منفذی رخ میدهد. برای برآورد amax میتوان از روشهای زیر، به ترتیب اهمیت، استفاده نمود:
الف) استفاده از روابط تجربی کاهندگی شتاب که در آنها amax تابعی از بزرگای زلزله، فاصله از منبع انرژی زلزله و شرایط محلی سایت میباشد.
ب) در مکانهایی نظیر خاکهای نرم که شرایط سایت قابل قیاس با روابط تضعیف نیست، برای محاسبه amax بایستی از نتایج حاصل از تحلیل پاسخ زمین برای آن محل استفاده نمود.
ج) استفاده از نسبتهای افزایشی که با استفاده از آنها حرکات رخنمونهای سنگ بستر برای برآورد حرکات سطحی در خاک تقویت میشود.
N: عدد نفوذ استاندارد اندازهگیری شده در صحرا؛
N60: عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده برای روشها و دستگاههای مختلف صحرایی. ضرایب تصحیح مورد نیاز برای محاسبه N60 در جدول 2-2 آمده است؛
CN: ضریب تصحیح تنش موثر قائم. تنش موثری که برای محاسبه این ضریب مورد استفاده قرار میگیرد، بایستی فشار سربار در لحظه چالزنی و آزمایش باشد. حداکثر مقدار این ضریب 7/1 میباشد. بعبارت دیگر در صورتی که مقدار CN بزگتر از 7/1 بدست بیاید، آن را برابر 7/1 قرار میدهیم؛
NL,60: عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده نسبت به مشخصات تجهیزات و نیز تنش موثر قائم؛
FC: محتوی ریزدانه (%)؛
α و β: ضرایب تصحیح عدد نفوذ استاندارد برای محتوی ریزدانه؛
NL,60,FC: عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده نسبت به مشخصات تجهیزات، تنش موثر قائم و محتوی ریزدانه؛
جدول 2-2- ضرایب اصلاح عدد SPT برای روشها و دستگاههای مختلف صحرایی [7].
عامل مشخصات تجهیزات نماد ضریب تصحیح
نسبت انرژی چکش دونات1