دانلود پایان نامه مقایسه نتایج و محافظهکاری

دانلود پایان نامه

: تنش موثر قائم (kPa)؛
σ: تنش کل؛
g: شتاب ثقل زمین؛
CSR: نسبت تنش تناوبی ناشی از ارتعاش زلزله؛
5/7CRR: نسبت مقاومت تناوبی خاک به ازای بزرگای گشتاوری برابر با هفت و نیم؛
MSF: ضریب مقیاس بزرگای زلزله . با توجه به اینکه رابطه اولیه ارائه شده بوسیله سید و ادریس در سال 1971 برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی تحت بزرگای زلزله 5/7 معتبر بود، محققین مختلف به منظور محاسبه پتانسیل روانگرایی تحت سایر بزرگاها، ضرایب تصحیح MSF را ارائه نمودند. یود و همکاران با بررسی مجدد این ضرایب، به ازای یک بزرگای معین محدودهای از فاکتورهای تصحیح را پیشنهاد کرده و اظهار کردند که یک مهندس مجاز است از میان این محدوده، مقادیری که لازمه محافظهکاری مورد نیاز برای یک کاربرد بخصوص است را انتخاب نماید. به دلیل کمبود دادههای مربوط به زمینلرزههای با بزرگی بیش از هشت، یود و همکاران نتوانستند در آن زمان برای این محدوده از بزرگاها ضریب مقیاس بزرگای زلزله پیشنهاد کنند؛
CRR: نسبت مقاومت تناوبی خاک به ازای بزرگای گشتاوری برابر با MW؛
و در نهایت FL به معنی فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی میباشد. بر اساس فاکتور ایمنی بهدست آمده از این روش، زمانی روانگرایی رخ خواهد داد؛ که مقدار فاکتور ایمنی کمتر یا مساوی یک باشد و در صورتی که این مقدار بزرگتر از یک باشد، عدم وقوع روانگرایی پیشبینی میشود. در صورتی که عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده در عمقی بزگتر از 30 بدست آید، خاک متراکم بوده و غیر روانگرا محسوب میشود. افزون بر آن، با توجه به اینکه معیار یود و همکاران پیشبینی خیلی محافظهکارانهای را برای رسوبات حاوی محتوی ریزدانه بالا ارائه میدهد، تحلیل روانگرایی این نوع خاکها بایستی توام با قضاوت مهندسی باشد [7].
2-4-2-1-3- روش ایواساکی و همکاران (1978)
ایواساکی و همکاران [5]، برای یک المان خاک واقع در عمق z، فاکتور مقاومت در برابر روانگرائی را بصورت زیر پیشنهاد نمودند:
(2-6)
در صورتی که ، خاک روانگرا خواهد شد و ، به معنی عدم وقوع روانگرائی است.
R در این معادله، مقاومت برجا یا مقاومت برشی سیکلی زهکشی نشده المان خاک در برابر بارهای دینامیکی زلزله است. ایواساکی و همکاران بر اساس نتایج حاصل از آزمون های برشی سیکلی زهکشی نشده متعددی که بر روی نمونه های دست نخورده انجام دادند، رابطه زیر را برای محاسبه R ارائه دادند:

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع خروجی نرم افزار و تاریخچه عملکرد

که در آن، و σ’، به ترتیب به معنای قطر متوسط ذره (بر حسب میلیمتر) و فشار موثر سربار (بر حسب Kgf/cm2) است و N، به معنی عدد نفوذ استاندارد میباشد.
L در معادله (3-7)، بار دینامیکی ایجاد شده در المان در اثر زمین لرزه بوده و از رابطه زیر به دست می آید:
(2-8)
که در آن،ضریب کاهش تنش با استفاده از معادله زیر بدست میآید:
(2-9) rd=1/0-0/015z
در روابط فوق، amax به معنی شتاب سطحی زمین، g شتاب ثقل، σ تنش کل سربار و z عمقی که در آن پتانسیل روانگرایی بررسی میشود (بر حسب متر) میباشد.
ایواساکی و همکاران با مقایسه نتایج حاصل از و مشاهدات صحرائی، بیان نمودند که فاکتور ایمنی مطرح شده برای ارزیابی پتانسیل روانگرائی در خاکهای ماسه ای اشباع مفید بوده و با استفاده از آن میتوان اثرات روانگرایی را بطور معقول برآورد نمود. آنها همچنین درجه روانگرائی خاک را بصورت زیر تعریف نمودند:
(2-10)
که در آن و σ’، به ترتیب، به معنی اضافه فشار منفذی و تنش سربار موثر می باشد. به معنی روانگرائی کامل ماسه است. ایواساکی و همکاران[5]، با انجام آزمونهای میز لرزه رابطه بین و را بصورت زیر پیشنهاد کردند:

آنها همچنین با ترکیب نتایج حاصل از آزمونهای میز لرزه با نتایج حاصل از آزمون بارگذاری استاتیکی، معیار ترکیبی زیر را ارائه نمودند: