دانلود پایان نامه

ییگوسگیل و همکاران (2006) و داوسون و بایز (2005) با استفاده از کریجینگ، به ترتیب، به تخمین دوبعدی و سه بعدی پتانسیل روانگرایی پرداختهاند که در این بخش بطور مختصر بدان اشاره میشود.
3-6-1- ییگوسگیل و همکاران (2006)
اسکیسهیر یکی از شهرهای زلزلهخیز در ترکیه میباشد که از نظر مساحتی %8/1 از ترکیه را به خود اختصاص داده است. بسیاری از مناطق این شهر بر روی رسوبات آبرفتی قرار گرفته و از سطح ایستابی بالایی برخوردارند. بنابراین در چنین مناطقی، در اثر وقوع روانگرایی، احتمال نشست و گسترش جانبی وجود داشته و تخمین دقیق پتانسیل روانگرایی ضروری به نظر میرسد.
از جمله مطالعات روانگرایی صورت گرفته در اسکیسهیر، ترسیم نقشه ریسک روانگرایی بوسیله ییگوسگیل و همکارن [43] میباشد. در این مطالعه، آنها با جمعآوری دادههای مربوط به 64 گمانه که در نقاط مختلف این شهر حفر شده بود، مراحل چندگانه تحلیل زمینآماری را به صورت زیر اجرا نمودند:
آمادهسازی دادهها: در این مرحله، در ابتدا مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی در اعماق حاوی دادههای ژئوتکنیکی، با استفاده از روش سید و همکاران (1985) محاسبه گردید. سپس میانگین فاکتورهای ایمنی محاسبه شده در اعماق مختلف هر گمانه، به رأس آن گمانه نسبت داده شد و بدین ترتیب تعداد 64 نقطه با مقادیر معلوم در سطح زمین بدست آمد. با توجه به نرمال بودن توزیع دادههای اولیه، هیچ تبدیلی بر روی دادهها صورت نگرفت.
واریوگرافی: در این مرحله، برای بررسی ساختار فضایی مقادیر فاکتور ایمنی در منطقه مورد بررسی، اقدام به محاسبه و ترسیم واریوگرام شد. محاسبات واریوگرام تجربی با 12 گام 180 متری انجام گرفت و یک مدل نمائی به واریوگرام برازش گردید. اثر قطعهای و سقف، به ترتیب، برابر 2-10×46/0 و 1-10×15/0 به دست آمد.
تخمین مقادیر فاکتور ایمنی در نقاط فاقد دادههای ژئوتکنیکی: ییگوسگیل و همکاران در این مرحله، با استفاده از اطلاعات حاصل از دو مرحله فوقالذکر و نیز ترکیب روش کریجینگ معمولی با ابزارهای مورد استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی ، به ترسیم تغییرپذیری فضایی مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی پرداختند. بر اساس مقادیر تخمینی، منطقه مورد بررسی به سه بخش 1) بدون خطر ، غیر روانگرا 2) بالقوه خطرناک ، به طور جرئی روانگرا 3) پرمخاطره ، روانگرا تقسیمبندی شد. آنها لایههای اضافی نظیر رودخانه عبوری از اسکیسهیر و مرز بین مناطق مختلف را نیز، به منظور امکانپذیر ساختن تفسیر آسان و بینش بهتر برای خواننده، به نقشه نهایی اضافه نمودند (شکل 3-13). بر این اساس، نواحی کنگلومرا و آبرفتی واقع در اطراف رودخانه؛ روانگرا و مناطق قرار گرفته بر روی لیتولوژی شیست؛ غیر روانگرا و مناطق واقع در حدفاصل این دو لیتولوژی؛ بالقوه روانگرا پیشبینی شدند.
3-6-2- داوسون و بایز (2005)
در پی زمینلرزه نورتریج در سال 1994، در بال بوئا و وینه خرابیهایی نظیر ترکخوردگیهای وسیع مشاهده گشت. بر فونداسیونها و تاسیسات مدفون نیز آسیب شدیدی وارد شد. هولزر و همکاران علت وقوع آسیب در این دو محل را وجود لایههای نازک روانگرا
برشمردند. پس از آن، داوسون و بایز [44] در مطالعهای به منظور مدلسازی سه بعدی مواد روانگرا،

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد روش های اندازه گیری و آگهی های بازرگانی

شکل 3-13- نمونهای از نقشههای استعداد روانگرایی ترسیم شده با استفاده از کریجینگ معمولی و GIS [43].
در دو محل بالبوئا و وینه، مراحل زیر را اجرا نمودند:
آمادهسازی دادهها: حدود طراحی توصیه شده برای فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی 2/1 الی 5/1 میباشد. داوسون و بایز، در ابتدا به منظور لحاظ کردن عدم قطعیتهای مربوط به پارامترهای دخیل در محاسبه فاکتور ایمنی، عدد 2/1 را به عنوان مرز بین خاکهای روانگرا و غیر روانگرا در نظر گرفتند. سپس با استفاده از دادههای مربوط به آزمون نفوذ استاندارد و معیار یود و همکارن (2001)، مقدار شتاب حداکثر زمین که در هر نقطه منجر به روانگرایی میشود (tPGA)، را محاسبه نموده و با استفاده از تبدیل شاخص زیر تمام دادههای موجود را به اعداد صفر و یک کاهش دادند:

که در آن؛ sPGA به معنی مقدار شتاب حداکثر زمین که در طی زمینلرزه نورتریج، در دو محل مذکور، منجر به روانگرایی شده بود میباشد. در این مطالعه، به نمونههای با عدد نفوذ بالا و نیز غیراشباع عدد صفر اختصاص داده شد. بدین ترتیب، احتمال وقوع روانگرایی در نقاط با مقادیر معلوم به دست آمد.
واریوگرافی: تغییرات خواص خاک، در حالت کلی، در جهت قائم بیشتر ا ز جهت افقی میباشد. بنابراین در مدلهای واریوگرام،به هنگام انجام تخمین سه بعدی در محیطهای خاکی، بایستی از ضریب ناهمسانگردی قائم استفاده میشود. این ضریب بوسیله کاربر تعریف شده و در مواد ژئوتکنیکی مختلف بین 10 تا 40 متغیر میباشد. داوسون و بایز ضریب 20 را برای مطالعه خود در نظر گرفتند.
تخمین: در مطالعه مذکور، برای انجام تخمین سه بعدی از روش کریجینگ معمولی استفاده شد. مقادیر برآورد شده با این روش، بیانگر احتمال وقوع روانگرایی در هر نقطه با موقعیت معلوم میباشد (شکل 3-14).داوسون و بایز دو مزیت زیر را برای روش مورد استفاده خود بیان نمودند:
الف) امکان محاسبه مستقیم احتمال روانگرایی؛
ب) کاهش اثرات مقادیر خارج از ردیف [44].

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد مالی و اقتصادی و منافع سرمایه گذاران

شکل 3-14- احتمال (وقوع روانگرایی) برآورد شده در بال بوئا [44].
3-7- جمعبندی
در این فصل، تئوری روش زمین آمار و مطالعات صورت گرفته در خصوص استفاده از آن در ارزیابی پتاسیل روانگرایی مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که بیان شد، روش مذکور به تخمین مقادیر متغیر دلخواه در نقاط نمونه برداری نشده میپردازد. در فصل بعد به معرفی منطقه مورد مطالعه، وضعیت لرزهخیزی و آب زیرزمینی در محدوده مورد نظر و نیز نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی صورت گرفته در این منطقه پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم
معرفی مسیر خط دو مترو تبریز