دانلود پایان نامه روشهای پارامتری و برنامه ریزی خطی

دانلود پایان نامه

هزینه های اداری، هزینه پرسنلی ، کل سپرده ها ،دارایی ثابت ، تعداد کارمندان، وام های پرداخت نشده
از طریق صورت مالی بانک ها، قیمت نهاده ها به شرح ذیل محاسبه می گردد.
قیمت سرمایه مالی:
بانک با استفاده از این وجوه اقدام به پرداخت تسهیلات خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری می نماید
= قیمت سرمایه مالی (3-1)
قیمت سرمایه فیزیکی:
ازتقسیم هزینه استهلاک بر روی دارایی های ثابت بدست می آید
=قیمت سرمایه فیزیکی (3-2)
قیمت نیروی کار:
قیمتی است که بانک به طور میانگین برای هر یک از پرسنل خود پرداخت نموده است و از طریق زیرمحاسبه می گردد
=قیمت نیروی کار (3-3)
3-6-معرفی مدل
برآورد مرزهای هزینه‌ی بانک(های) با بهترین عملکرد در اولویت اهمیت است تا بهره‌وری‌های هزینه نسبی بانک‌های دیگر مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرند. به طور کلی، رویکردهای اقتصاد سنجی در فرضیات توزیعی عبارات باقی‌مانده با یکدیگر تفاوت دارند. رویکرد مرزی تصادفی (SFA) فرض می‌کند نابهره‌وری از یک توزیع نیمه‌نرمال نامتقارن پیروی می‌کند، در حالی که خطاهای تصادفی از یک توزیع نرمال متقارن پیروی می‌کنند. رویکرد مرزی ضخیم (TFA) همان فرضیات توزیعی SFA را دنبال می‌کند اما هزینه‌ی میانگین چارک بهره‌ور بانک‌ها را در عوض بانک با بهترین عملکرد منفرد به عنوان مرز هزینه برآورد می‌کند تا اثر استثناهای محتمل (بانک‌های پرت) را کاهش دهد. اثر این استثناها ممکن است احتمالی‌تر و نتیجتا گیج‌کننده‌تر در تعیین سطح بهره‌وری‌های نسبی درست در SFA باشد. علاوه بر این، TFA انحرافات چارک میانی را به عنوان خطاهای تصادفی در حالی که چارک داخلی را به عنوان نابهره‌وری‌های هزینه فرض می‌کند. برگر (1993) دریافت هنگامی که نابهره‌وری‌ها نامحدود باشند، بهره‌وری‌ها بیشتر به توزیع‌های نرمال شبیه بودند تا به توزیع نیمه‌نرمال (همانند SFA). با استفاده از داده‌های پانلی، بعضی از فرضیات توزیعی حفظ‌شده در SFA را می‌توان کنار گذاشت و این رویکرد را می‌توان به عنوان رویکرد آزاد در توزیع (DFA) مطرح نمود. رویکرد پوشش داده‌ها (DEA) فرض می‌کند که نوسانات تصادفی وجود دارند، پس تمام انحرافات از مرز برآوردشده بیانگر نابهره‌وری‌اند. انتخاب هر رویکرد مشخص به اهداف تحقیق و داده‌های موجود بستگی دارد. با وجود این، رویکرد ناپارامتری به شدت به داده‌های پرت حساس است در حالی که مدل‌های پارامتری نسبتا مقاوم‌تر محسوب می‌شوند(مولینکس 2011).
-کارایی:
در زمینه محاسبه کارایی، بطور کلی دو روش متمایز از یکدیگر تحت عناوین پارامتریک و غیرپارامتریک وجود دارد.
1.روشهای غیرپارامتریک
در این روش که ساده ترین روش سنجش کارایی است، بطور کلی عملکرد هر بنگاه با بهترین عملکرد بنگاههای موجود در آن صنعت مقایسه می شود. در این روش با استفاده از برنامه ریزی خطی و بدون تحمیل فرم تبعی خاص، با استفاده از اتصال نقاط حدی، تابع مرزی موردنظر تخمین زده می شود.
طبق روش برنام هریزی خطی فرض م یشود که خطاهای انداز هگیری در مورد همه متغیرها ناچیز است و تفاوت در میزان تولید بنگاههای مختلف، ناشی از عوامل کاملاً تصادفی و یا تفاوت در کارایی آنها است. در این روش با تکنیکهای برنامه ریزی خطی، تابع تولید یا هزینه مرزی تخمین زده می شود.
2.روشهای پارامتریک
اساس محاسبه و تخمین در این روش، مدل های اقتصادسنجی هستند. روش پارامتریک به دو گروه کلی معین یا قطعی وتصادفی تقسیم می شوند:
روش مرزی قطعی:
در اینگونه مد لها علت اختلاف بین تولید واقعی و تولید مرزی بنگاه فقط ناشی از عدم کارایی فنی است. بدین معنی که چنانچه تولید بنگاهی کمتر از مقدار تولید مرزی باشد، این کاهش دقیقا عدم کارایی فنی بنگاه مزبور را نشان می دهد؛ بنابراین بنگاههایی دارای کارایی فنی صددرصد خواهند بود که عملکردشان بر روی تابع مرزی بوده و مقدار آن مساوی با مقدار تولید مرزی باشد.