دانلود پایان نامه رضایت شغلی و عملکرد شغلی و فرسودگی شغلی در مدیران

دانلود پایان نامه

کوپر (1998)در طبقه بندی خود از چندین شغل و ارزیابی میزان استرس آنها به این نتیجه رسید که معلمان هم مانند پرسنل شاغل در حرفه های خدمات درمانی بالاترین استرس را تجربه می کنند .


طبق تعریف کی رایکو (1987)استرس به عنوان پاسخی به تاثیرات منفی تلقی می شود که زمان بروز آن ها هنگامی است که فشار غیر قابل کنترل به مدت طولانی ادامه یابد و استراتژی های مقابله ای هم نتواند آن را برطرف سازد و سطح بالای استرس اغلب منجر به نارضایتی شغلی و ترک شغل و در نهایت فرسودگی شغلی می گردد.
افریزن ودیوید(1988) در تحقیقی با عنوان چرا معلمان فرسوده می شوند. از آنها در زمینه علت و انواع مختلف فرسودگی نظر خواهی کردند مشخص گردید که مهم ترین عامل فرسودگی شغلی استرس یا فشارهای کاری می باشد و فرسودگی ناشی از مسخ شخصیت به واسطه میزان رضایت از جایگاه موقعیت کاری قابل پیش بینی بود.
از تحقیقات دیگر که بر روی فرسودگی شغلی صورت گرفته تحقیق (اررا و ایریت،1991)است که بر روی مدیران و سرپرستان صورت گرفته است، در این تحقیق سندرم فرسودگی شغلی و پیشامدهای آن در میان شصت و دو سرپرست در سازمان های بهداشت عمومی رابررسی کرده اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که این سرپرستان سطوح بالاتر از مسخ شخصیت و موفقیت فردی کاهش یافته را تجربه کرده اند. اما سطح تحلیل عاطفی در حد متوسط بوده، علت اولیه فرسودگی شغلی سرپرستان ابهام نقش و سیاست های سازمانی نا هماهنگ بوده است، علاوه براین تعارض (نقش –شخص)تراکم کاری ادراک شد و انتظارات متعارض سرپرستان در فرسودگی شغلی آنان موثر بوده است و سرانجام اینکه حمایت اجتماعی به عنوان یک مکانیسم مقابله تاثیر تعارض و نقش و ابهام نقش را برروی فرسودگی شغلی تعدیل و میانجیگری می کرد .
(پن ومارگارت ،1988).مشخص کردند که از آزمودنی ها (75نفر از شاغلین بخش خدمات انسانی) در دامنه ی پایین متوسط، مقیاس فرسودگی شغلی و رضایت شغلی به طور معکوس می باشد. هم چنین دو کویت و همکارانش (1994) نشان دادند که سه عامل سازمانی، شخصی و تحمل مصائب با فرسودگی شغلی ارتباط دارد. در این پژوهش مشخص گردید که هم بستگی بالایی بین فرسودگی شغلی و ابهام در شرح وظایف، بالا بودن حجم کار، سن، سختی کار، فعالیت زیاد وحمایت اجتماعی وجود دارد.
موری(1373) در تحقیقی با عنوان تعیین کننده رابط میان فشارهای شغلی،با رضایت وفرسودگی شغلی در مدیران وزارت راه وترابری به این نتیجه دست یافتند که، بین فشار های شغلی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و نقش ویژگی های شخصیتی به عنوان تعدیل کننده این روابط ارتباط معنا دار وجود دارد. بیات (1376) در پژوهشی با عنوان نقش شیوه های مدیریت آموزشی و تاثیر آن در رضایتمندی کارمندان به ماندن در آموزشگاه اظهار می دارد که ضریب تعیین روابط انسانی نسبت به ضریب مدیریت های دیگر از سطح بالایی حدود 67%برخوردار است. وبهترین شیوه ی مدیریت هم برای ماندن کارکنان و هم رضایتمندی کارکنان شیوه های مدیریتی روابط انسانی است.
خاکپور (1376) در پژوهشی در زمینه میزان شیوع فرسودگی روانی ناشی از شغل در بین مشاوران مرد وزن در سطح کارشناسی ارشد و دکتری شاغل در تهران پرداخته است. وی نشان می دهد که بین میزان شیوع فرسودگی شغلی بین مشاوران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود دارد و فرسودگی شغلی بین مشاوران مرد بیش تر از مشاوران زن است. میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی مشاوران دارای تجربه کاری پایین تر از مشاوران تجربه کاری بالاگزارش شده است. بین میزان شیوع فرسودگی شغلی مشاوران دارای درجه کار شناسی ارشد و دکتری از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جایاراتن وسرنیکا (1991) در پژوهشی به عنوان رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی، پی بردند که ویژگی ها ی شخصیتی (مهارت،توانایی،تعارض ارزشی،تعهد)عامل اصلی در مواجهه با استرس شغلی می باشند. علاوه بر این متغیرهای سازمانی همبستگی قوی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی نشان دادند.
پاپاراتو وهمکارانش (1994)نشان دادند که خصایص شخصیتی در صد بیشتری از تغییر پذیری فرسودگی تجربه شده را نسبت به متغییرهای شغلی جمعیت شناسی پیش بینی می کند .
رئرال ومری(1988) در تحقیقی با عنوان فرسودگی، رضایت و عملکرد شغلی به این نتیجه رسیدند که بین سه متغییر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و عملکرد شغلی همبستگی ضعیفی وجود دارد.شریفی (1385)در تحقیقی تحت عنوان (مقایسه فرسودگی شغلی و سرسختی روان شناختی معلمان زن و مرد در مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر آبادان )به این نتیجه رسید که بین فرسودگی شغلی و انگیزه پیشرفت از نظر فرسودگی شغلی تفاوت معنا داری منفی وجود دارد (حسن پور وهمکاران ،1386).
پاریک (1982)عواملی مثل سطح فشار روانی، نوع فشار روانی، شخصیت فرد، ماهیت شغل یا نقش فرد، نوع زندگی فرد در خارج از محیط کار، سبک زندگی فرد، سبک هایی که فرد برای مقابله با فشار روانی به کار می گیرد و جو یا اقلیم سازمانی را در فرسودگی شغلی دخیل می داند.
کونستابل(1986) نیز عمده ترین مورد بین فرسودگی شغلی پرستاران را غنای شغلی، فشار روانی ناشی از کار، عدم حمایت از سوی مدیران و پرستاران می داند (ساعتچی ،1382).
برخی از محققان نیز ارتباط ویژگی های دموگرافیکی را با پدیده شغلی مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان نمونه کشتکاران در سال (1375)به این نتیجه دست یافت که بین سطح تحصیلات و مدرک شغلی با تحلیل رفتگی ارتباط وجود ندارد. در حالیکه سن و سابقه کار با تحلیل رفتگی ارتباط دارد. گیل وکلی(1993) نیز ارتباط بین سابقه کاری و تحلیل رفتگی را معکوس و معنی دار گزارش کرده ـ اند. کشتی کار (1381)نیز ارتباط بین سابقه خدمت، سن را با تحلیل رفتگی معنی دار گزارش نموده است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه:
این فصل شامل چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق میباشد. که به معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار اندازه گیری، طرح تحقیق، روایی و پایایی ابزار، شیوه ی نمره گذاری، شیوه های اجرای تحقیق و به روش تحلیل داده ها می ـ پردازد.
3-2 روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن ابتدا متغییرهای مستقل(ویژگی های شخصیتی ) وسپس متغییرهای وابسته (فرسودگی شغلی :خستگی عاطفی ،کاهش موفقیت فردی و تهی شدن از ویژگی های شخصیتی یا همان مسخ شخصیت )آزمودنی ها وسپس همبستگی متغییرهای پژوهش مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
3-3 جامعه آماری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش،کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن از توابع شهرستان ملایر می باشد.
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری:
در این پژوهش بر اساس اطلاعات موجود در واحد آمار آموزش و پرورش منطقه سامن تعداد 90نفر معلم زن مشغول به کار می باشند .براساس فرمول های موجود تعداد حجم نمونه پژوهش برابر با تعداد کمی از افراد می شد. اما از آنجایی که پژوهشگر با جامعه آماری منسجم، هماهنگ و در دسترس روبرو می باشد. بنابراین تصمیم بر دخالت دادن کل جامعه آماری در امر پژوهش گردید. براین اساس حجم نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر است. پس در این پژوهش،حجم نمونه شامل 90نفر می باشد. اما در زمان گرد آوری اطلاعات به دلیل وجود نقصان در اطلاعات تعداد 75پرسشنامه جمع آوری شده، بنابراین 15پرسشنامه حذف و در نتیجه حجم نمونه به 75نفر کاهش داده شد.
3-5 ابزار گرد آوری داده ها:
ابزار اصلی پژوهش شامل دو پرسشنامه می باشد.