دانلود پایان نامه

مسکن
100%
19
ملت
100%
20
ملی
96%
نمودار 4-2 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل بی سی سی
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول4-3 ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻢ بانک های پاسارگاد و پارسیان و تجارت سرمایه مسکن و ملت و ﺑﺎﻧﮏ توسعه صادرات توانستند ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻃﯽ دوره5 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ، و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ %100 را نتیجه بدهد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮض ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﯽ دوره از ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮض ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.. در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز ﮐﺎراﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
4-6 تجزیه کارایی تکنیکی
بررسی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ عملکرد ﻧﺎﮐﺎرای اﯾﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﺎراﯾﯽسی سی آر وبی سی سی ﺿﺮوری اﺳﺖ. مدل سی سی آر ﺑﺮﻗﺮاری بازده به مقیاسﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻧﻤﺮه اﻣﺘﯿﺎزسی سی آر ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ در مدل بی سی سی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺪب واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮض ﺷﺪه و اﻣﺘﯿﺎزبی سی سی ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺤﺾ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.[21] اﮔﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪل بی سی سی ﮐﺎرا وﻟﯽ از ﻧﻈﺮسی سی آر اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻮﺿﻌﺎً ﮐﺎراﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه اش ﮐﺎرای ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ دو اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ)
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ واﺣﺪ، از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه اش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. در واﻗﻊ اﻧﺪازه ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ: اول اﯾﻦ ﮐﻪ، اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ آن در ﺑﺎزار ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ، آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ورودی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد. و دوم اﯾﻨﮑﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای آن ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ورودی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ]2[ .
ﻓﺮض وﺟﻮد بازده به مقیاسﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.[27] یعنی یک سازمان کوچک می تواند خروجی ها را با همان نسبت خروجی به ورودی ایجاد نماید که سازمان بزرگتر توانایی آن را داراست. ﺑﺎ ﺣﻞ مدل سی سی آر ، ﻣﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.[13] ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺧﺎﻟﺺ را ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗلاف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر نامناسب ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دو مدل سی سی آر وبی سی سی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دارای ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺪل ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول4-4 آﻣﺪه اﺳﺖ.
جدول 4-4 متوسط کارایی مقیاس بانک ها
میانگین کارایی
نام بانک
ردیف
99%
اقتصاد نوین
1
96%
انصار
2