دانلود پایان نامه درمورد اختلال اضطراب اجتماعی و ابزارهای اندازه گیری

دانلود پایان نامه

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
f
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش، 6 دبیرستان دخترانه در ناحیه 1 شهر همدان است که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل می باشند که به صورت خوشه ای و تصادفی از هر کدام از این مدارس 2 کلاس انتخاب شد. تعداد کلی این دانش آموزان مشتمل بر 384 نفر هستند.
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 30نفر می باشند. از آنجا که در تحقیق های آزمایشی برای هر گروه، حداقل 15 نفر توصیه می شود ( فرجی، 1388، به نقل از بگلری، 1392). لذا در این پژوهش نیز در هرکدام از گروه ها، آزمایش 15 نفر و در گروه کنترل 15 نفر به صورت تصادفی قرار گرفتند.
ابتدا با جمع آوری و برگزاری آزمون هراس اجتماعی اسپین از مدارس هدف که حدود 384 نفر بودند دانش آموزان دختر که مستعد اختلال اضطراب اجتماعی بودند، شناسایی شدند، سپس پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-آن (1983) به عنوان پیش آزمون در اختیار آن ها قرار گرفت تا سطح پایه جرات ورزی و استقلال دانش آموزان مشخص شود. سپس اطلاعاتی در مورد برنامه درمانی به گروه آنان داده شد اما در مورد اینکه هدف پژوهش تعیین تاثیر برنامه درمانی و مقایسه دو گروه می باشد اطلاعاتی ارائه نشد. در نهایت دانش آموزانی که داوطلب شرکت در برنامه درمانی بودند به صورت تصادفی به دو گروه آزماش و کنترل تقسیم شدند. پس از برگزاری کلاس های آموزشی و توزیع بروشور برای گروه آزمایش، از هر دو گروه یکبار دیگر آزمون هوش هیجانی به عمل آمد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد.
3-5 ابزارهای اندازه گیری
برای پیش آزمون و پس آزمون از دو آزمون استفاده شد، ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش؛ پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین و پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-آن است.
3-5-1 پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین:
این آزمون 17 سوالی در زمینه ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردیده است. تلویحات این پرسشنامه بیانگر آن است که در سه حیطه ی علائم بالینی، اجتناب و علائم فیزیولوژیکی اطلاعاتی را ارائه می کند.
پاسخ گزینه ها و امتیازات آنها در این ابزار به شرح زیر است:
-خیلی زیاد ( 4 امتیاز)
-زیاد (3 امتیاز)
-تا اندازه ای (2 امتیاز )
-کم ( 1 امتیاز )
-به هیچ وجه ( بدون امتیاز )
برای نمره گذاری و تفسیر نمرات، نقطه برش 40 با کارایی دقت تشخیص 80 درصد، و نقطه برش 50 با کارایی دقت تشخیص 89 درصد، افراد میتلا به هراس اجتماعی را از افراد غیر مبتلا متمایز می کند (کانور و همکاران، 2000).
جدول 2-3 نمره گذاری سوالات پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین
به هیچ وجه
کم