دانلود پایان نامه درباره سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان و توانمندسازی روان شناختی

دانلود پایان نامه

عبداللهی، بیژن. (1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. مجله تدبیر، شماره 168.
عرب مازار یزدی، محمد و آزادمنش، ناهید. (1382). آموزش الکترونیک بزرگسالان: کدام هزینه ها و منافع؟ تهران: فرهنگسرای سالمند.


علی احمدی، علیرضا؛ قلی زاده، حامد. (1382). آموزش الکترونیکی و آشنایی با ویژگی‌ها و استانداردهای دانشگاه مجازی. نشریه مدیریت فردا، شماره 1.
فتحی واجارگاه، کورش. (1374). آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: اداره کل آموزش و پرورش ضمن خدمت. چاپ اول.
قلی زاده آذری، مهرداد و سعیدی، سمانه. (1388). تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر اثربخشی سازمانی. مجله تدبیر، شماره 212.
کاتر، جان پی. (1382). رهبری تحول. (ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزیو مینو سلسله). مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
کروبی، مهدی و متانی، مهرداد. (1388). توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت. مجله فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 9.
کرینر، استوارت. (1381). دیدگاه های کلیدی در مدیریت. (ترجمه محمدعلی حسین نژاد)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.
محمدی، محمد. (1380). توانمندسازی نیروی انسانی. فصلنامه مدیریت، شماره های 31 و 32.
مهدیون، روح الله؛ قهرمانی، محمد؛ فراستخواه، مقصود؛ ابوالقاسمی، محمود. (1390). کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه ای کیفی. نشریه تحقیقات و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنج، شماره 58.
میرکمالی، سید محمد. (1377). آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم.
نادری، ناهید؛ جمشیدیان، عبدالرسول و سلیمی، قربانعلی. (1386). توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت (مطالعه ی موردی شرکت پالایش نفت اصفهان). پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
نادری، ناهید؛ رجایی پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول. (1386). مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان. نشریه تدبیر، شماره 186.
نادری، ناهید؛ رجایی پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول. (1388). مقایسه توانمندی های روان شناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس نوع فعالیت، سمت و تحصیلات. مجله پژوهش های تربیتی و روان شناختی، سال چهارم، شماره 2.
نفری، ندا و امیدفر، غلامرضا. (1389). بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان: بررسی موردی معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 73.
نیلا، دنیس. (1388). توانمندسازی منابع انسانی. (ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان). تهران: نشر ایران.
وتن، دیوید. ای و کمرون، کیم اس. (1381). تواناسازی و تفویض اختیار. (ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی). کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.
ودادی، احمد و مهرآرا، احمد. (1392). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی (مطالعه مورد ادارات امور مالیاتی شهر تهران). مجله پژوهشنامه مالیات، شماره 18 (پیاپی 66).
هداوند، سعید و صادقیان، شهره. (1386). سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان. مجله تدبیر، شماره 180.
هومن، حیدرعلی. (1389). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سمت.
منابع انگلیسی:
Aksel, I; Serinkan, C; kiziloglu, M. & aksoy, B. (2013). Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey. Social and behavioral sciences, 89, 69-73. http://www.academia.edu/5001126/Assessment_of_Teachers_Perceptions_of_Organizational_Citizenship_Behaviors_and_Psychological_Empowerment_An_Empirical_Analysis_in_Turkey
Gallagher, M. W. (2012). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior (Second Edition), Pages 314-320.
Hanifi, F; Maktabi, S. H. & Maleki F. S. (2014). The effect of short-term training on the empowerment of high school teachers in Tehran city from the perspective of the teachers. J. Appl. Sci. & Agric., 9(6): 2449-2456. http://www.aensiweb.com/old/jasa/rjfh/2014/2449-2456.pdf