دانلود پایان نامه درباره اطلاعات و موقعیت

دانلود پایان نامه

6-5-2- رخسارههای پالینولوژیکی در سیستم تراکتهای پیشرونده


((Transgressive System Tract (TST)
نهشتههای پیشرونده (TST) با پاراسکانسهای عمیق شونده به طرف بالا مشخص میشوند (Van wagoner et al., 1988). در زمان پیشروی رخسارهها و بالا آمدن سریع نسبی سطح آب میزان فراوانی فیتوکلاستها کاهش مییابد؛ تنوع فراوانی سیست داینوفلاژلهها افزایش متوسطی از خود نشان میدهد و بر میزان مواد آلی بی شکل (AOM) افزوده میشود (Carvalho et al., 2006) و نسبت مورفوتایپهای C/PPCافزایش مییابد. در بخشهای بالایی نهشتههای رسوبی پیشرونده که با بیشترین سطح غرقابی (Maximum Flooding Surface (MFS)) مشخص میشوند میزان فراوانی مواد آلی بی شکل (AOM)، سیست داینوفلاژلهها و مجموع مواد آلی (TOC) به بیشترین مقدار خود میرسند، از طرفی میزان فیتوکلاستها به کمترین مقدار کاهش مییابد (Carvalho et al., 2006). (اگرچه میزان فراوانی فیتوکلاستهای اپک در بالاترین سطح آب (MFS) افزایش مییابد و این افزایش تا نهشتههای (EHST) ادامه مییابد و این افزایش نشان دهنده ژرف ترین رخسارههای آبی است (Tyson,1995).
6-5-3- رخسارههای پالینولوژیکی در سیستم تراکتهای تراز بالا
) (Highstand System Tract (HST)
نهشتههای تراز بالا، بالاترین بخش در یک سکانس رسوبی هستند که ابتدا با انباشتگی عمودی رخسارهها(Aggradational) مشخص میشوند و در ادامه به سمت بالای پاراسکانسها رخسارهها به صورت کم عمق شونده هستند (Progradational) (Van wagoner et al., 1988). در زمان دسته رخسارههای تراز بالا ابتدا فراوانی و تنوع پالینومورفها دریایی بالاست و سپس روند کاهشی از خود نشان میدهند به گونهای که در پایینترین بخش نهشتههای تراز بالا، کمترین میزان فیتوکلاستها ثبت میشود و کاهش در میزان مواد آلی بی شکل روی میدهد (Carvalho et al., 2006).
6-6- بحث (سکانسهای شناسایی شده)
بر پایه بررسیهای آزمایشگاهی و با توجه به درصد فراوانی سه گروه عمده از مواد آلی(AOM, Phytoclast, Marine palynomorph) در اسلایدهای پالینولوژیکی و نسبت بین آنها دادههای حاصل از این اطلاعات با توجه به نمودارTyson(1999) ترسیم شد که سه رخساره پالینولوژیکی شامل:
II:Marginal dysoxic-suboxic basin, IV:Shelf to basin transition, V:Mud-dominated oxic shelf
شناسایی شد. بر پایه این اطلاعات جهت تفکیک و شناسایی سکانسهای رسوبی موجود در سازند آبدراز در برش غربی روستای سنگانه و با توجه به شواهد فسیلی، سنگ شناسی و صحرایی سه سکانس رسوبی رده سه با چهار مرز سکانسی (سه مرز از نوع دوم و یک مرز از نوع اول) با مرزهای سکانسی نوع دوم شناسایی شد؛ مرزهای سکانسی نوع دوم که به پیوستگی معادل هم موسوم هستند در انتهای پایین آمدن سطح آب دریا گسترش میکنند، اما موقعیت مکانی آنها در قسمت عمیق دریایی است (Hunt and Tucker, 1992). سکانسهای شناسایی شده در این برش از سازند آبدراز به شرح زیر قابل بررسی میباشند(شکل 6-2).
سکانس رسوبی اول: این مرز، به وسیله دو مرز سکانسی (Sequence Boundary) تفکیک میشود. مرز زیرین آن با توجه به شواهد صحرایی، سنگ شناسی، پالینولوژیکی دارای ناپیوستگی هم شیب با سازند آیتامیر است . مرز بالایی که در 120 متری از قاعده برش قرار دارد (یعنی از نمونه شماره 1 تا 14)، با توجه به فراوانی بالای فیتوکلاستها، به ویژه فیتوکلاستهای قهوهای رنگ، کاهش شدید در تنوع و تعداد پالینومورفهای دریایی، خصوصاً داینوسیستها و وجود یک میان لایه آهکی تقریباً نازک لایه بر اساس شواهد صحرایی مشخص میشود (Tyson, 1995). سیستم تراکت های TST+ LSTوHST در این سکانس رسوبی به شرح زیر است و محیط رسوبی آن ازMarginal basin به سمت Distal shelf تغییر پیدا میکند(شکل6-1 و شکل 6-2).
Lowstand and Transgressive System Tract: از ضخامت ابتدایی تا 50 متری برش مورد مطالعه (یعنی از نمونه شماره 1 الی 4) به طور کلی میزان فیتوکلاستها بالا و فراوانی نسبی AOM وMP پایین است و یک روند ثابت را نشان میدهند. فیتوکلاستها در پایینترین بخش، بیشترین فراوانی را دارند که به سمت بالا کاهش مییابد؛ همچنین پایین بودن نسبت فرمهای C/PPC و کم بودن تنوع داینوسیستها و فراوانی نسبی پالینومورفهای دریایی شرایط LST را منعکس میکند. همچنین پایین بودن نسبت داینوسیستهای شاخص نریتیک خارجی به داخلی نشان از پایین بودن نسبی سطح آب دارد. محیط رسوبی در این بخش Marginal basin (حاشیه ساحل) است که در نمونههای شماره 1، 2 مشهود است. بر اساس شواهد صحرایی لیتولوژی موجود در این بخش ماسه سنگهای گلوکونیتی بخش پایینی سازند آبدراز و همچنین مارن و شیل های مارنی دارای رنگ روشن تا سبز کمرنگ می باشد. همچنین بر حضور یک لایه آهک گل سفیدی نیز در این بخش نشان از پایین بودن سطح نسبی آب بوده است.
Maximum Flooding Surface: در این حد که در ضخامت 80 متری و با نمونه شماره 8 مشخص میشود، بالاترین تنوع و فراوانی داینوفلاژلهها ثبت میشود و درصد فراوانی فیتوکلاستها و ذرات خشکی به کمترین مقدار خود میرسد. بر اساس شواهد صحرایی موجود حضور یک لایه شیلی تیره رنگ که نشان دهنده رسوبگذاری در قسمتهای عمیق و کم انرژی است میتواند تاییدی بر این ادعا باشد (شکل 6-1: ل). محیط رسوبگذاری آن با توجه به شواهد موجود Distal shelf (محیطهای عمیق و دور از ساحل) است.
:Highstand System Tract در این بخش روندی عکس سیستم تراکت LST رخ میدهد، به طوری که فراوانی داینوفلاژلهها و مواد آلی بی شکل به سمت بالا روندی کاهشی دارد و میزان فیتوکلاستها (به ویژه فیتوکلاستهای قهوهای) افزایش مییابد و در مرز سکانسی به بیشترین حد خود میرسد (از نمونه شماره 9 تا نمونه شماره 14 و در ضخامت 85 متری تا 120 متری از برش چینه شناسی مورد مطالعه). لیتولوژی غالب در این بخش بر اساس شواهد صحرایی و شکل 6-2 شیل های خاکستری تا روشن به همراه مارن با میان لایه های آهکی است که به سمت بالا به یک افق آهکی ختم میشود. محیط رسوبی در این بخش نیز یک محیط Distal shelf است که به Marginal basin تغییر میکند.
سکانس رسوبی دوم: مرز پایینی این سکانس، منطبق بر مرز بالایی سکانس رسوبی اول و مرز بالایی آن در ضخامت 275 متری از برش قرار گرفته است. مرز سکانسی بالایی در این سکانس، نوع دوم همراه با پیوستگی رسوبی است، که همانند سکانس رسوبی اول بالاترین مقادیر فیتوکلاستها و کاهش ناگهانی در تنوع و فراوانی داینوفلاژلهها مشخص میشود. همچنین لیتولوژی اصلی و غالب در این بخش همانطور که ذکر شد یک لایه آهک نازک لایه میباشد که مرز سکانس اول با دوم را تشکیل میدهد. محیط رسوبی آن Distal shelf است که به سمت بالای سکانس دوم به یک محیط با مشخصات Marginal basin تغییر میکند و با دو سیستم تراکتTST وHST مشخص میشود (شکل6-2).
Transgressive System Tract: این سیستم تراکت از نمونه شماره 15 در متراژ 128 متری شروع و تا نمونه شماره 21 در متراژ 200 متری ادامه دارد. محیط رسوبگذاری این واحدDistal shelf است، که با بالا آمدن تدریجی آب، فراوانی فیتوکلاستها کاهش و فراوانی و تنوع داینوفلاژلهها افزایش مییابد. به طور کلی در این سطح ذرات دریایی نسبت به ذرات خشکی به سمت بالا افزایش مییابند. همچنین نسبت مورفوتایپهای C/PPC و ماسرالهای تیره با گوشههای گرد شده که نشان از شرایط آشفته و دور از ساحل است افزایش مییابد. از طرفی با توجه بالا آمدن سطح آب میزان داینوفلاژلههای شاخص نریتیک خارجی افزایش و سیستهای شاخص نریتیک داخلی کاهش مییابد همچنین با توجه به شواهد صحرایی موجود و لیتولوژی غالب در این بخش حضور شیلهای سبز کمرنگ که به سمت بالای این سیستم تراکت به شیل مارنی تقریباً ضخیم لایه به رنگ خاکستری روشن تا تیره تبدیل میشوند شواهد و تفاسیر پالینولوژیکی در این بخش را تایید میکند (شکل 6-2).
Maximum Flooding Surface: در این سطح، کمترین میزان فیتوکلاستها و بیشترین فراوانی و تنوع داینوفلاژلهها و مواد آلی بی شکل ثبت میشود (در نمونه شماره 22 در ضخامت 220متری)، که نشان دهنده ژرف ترین رخسارههای آبی درون یک سکانس به شمار میروند (Carvalho et al., 2006). همچنین بر اساس شواهد صحرایی موجود، این حد با یک لایه شیل و مارن خاکستری رنگ که نسبت به سایر بخشها تیره رنگ تر است مشخص میشود، که میتواند نشان دهنده رسوبگذاری در قسمتهای عمیق دریا و تاییدی بر شواهد پالینولوژیکی موجود باشد (شکل 6-1: ل).
:Highstand System Tract محیط رسوبی آن به سمت بالا ازDistal shelf به سمت Marginal basin تغییر میکند. فراوانی و تنوع پالینومورفها و مواد آلی بی شکل روند کاهشی دارد و در مقابل درصد فراوانی فیتوکلاستها افزایش مییابد تا حدی که در بالاترین سطح، بیشترین میزان فیتوکلاستها و در پایینترین حد، کمترین میزان فیتوکلاستها ثبت میشود. این تغییرات در میزان فراوانی و تنوع داینوفلاژلهها به صورت محسوسی با شواهد سنگ شناسی موجود در ستون چینه شناسی منطبق بوده، به طوری که در نمونههای شیلی (نمونههای شماره 20، 21) داینوفلاژلهها بیشترین فراوانی و در مقابل در نمونههای آهکی و مارنی (نمونههای شماره 23، 24، 25 و 26) کمترین فراوانی را دارند (شکل 6-2). سنگ شناسی غالب در این حد از سکانس رسوبی مورد نظر شیلهای مارنی خاکستری رنگ است که به سمت بالا به تدریج به یک لایه نازک آهک مارنی و در نهایت به افق دوم آهک گل سفیدی ( آهک چاکی) ختم میشود.
سکانس رسوبی سوم: مرز پایینی این سکانس منطبق بر مرز بالایی سکانس رسوبی دوم (منطبق بر افق آهک گل سفیدی دوم) و مرز بالایی آن در ضخامت 530 متری و منطبق بر باند سوم از آهک گل سفیدی است (یعنی در نمونه شماره 41). این سکانس نیز، مانند سکانس رسوبی دوم، از دو سیستم تراکت TST و HST تشکیل شده است که با توجه به شواهد موجود در اسلایدهای پالینولوژیکی قابل شناسایی هستند.