دانلود پایان نامه

برای معادله گاز ایده آل در نرم افزارآباکوس باید ثابت گاز ایده آل و فشار محیط را تعریف نمود. برای گاز ایده آل می توان از ثابت جهانی گاز ایده آل و وزن مولکولی استفاده کرد.
(3-3)
بطور کلی، می توان مقدار برای هر گاز را با رسم نمودار به عنوان تابعی از معادله حالت بدست آورد. ( به عنوان مثال فشار یا دما) . تقریب گاز ایده آل در هر منطقه که مقداری ثابت است، کافی است. باید گرمای ویژه در حجم ثابت را مشخص کرد. برای گاز ایده آل متناسب با گرمای ویژه در فشار ثابت می باشد]2 .[
(3-4)
3-2-2- پارامتر انتگرال گیری با تعداد نقاط گوس کاهش یافته (Reduced Integration)
روش المان محدود به دنبال راه حلی جهت محاسبه عناصر ماتریس سختی و بدست آوردن جابجایی ها از طریق معکوس کردن آن می باشد. برای مسائل پیچیده المان محدود، استفاده از المانها با درجه بالا جهت انتگرال گیری عددی برای محاسبه ماتریس سختی ضروری می باشد.
قاعده سیمپسون یک روش شناخته شده برای انتگرال گیری عددی است و می تواند از انتگرال گیری دو بعدی اقتباس شود. با این حال قاعده سیمپسون با استفاده از فواصل ثابت، معادلات را محاسبه نموده .روش دیگری نیز به نام گاوس وجود دارد. این روش به همان اندازه دقیق است، اما با توجه به اینکه نیاز به استفاده از فواصل ثابت نیست با محاسبات کمتری به نتیجه خواهد رسید. بنابراین این روش در محاسبات المان محدود استفاده می شود.
در روش انتگرال گیری با تعداد نقاط گوس کاهش یافته، جهت انجام روش انتگرال گیری، تعدادی از نقاط محاسبه شده و مواضع آن بهینه سازی می گردد. برای هر یک از این نقاط، تابع وزن بهینه شده ای در معادلات ضرب شده و نهایتاً این مقادیر جهت بدست آوردن انتگرال نهایی با هم جمع می گردند.
با استفاده از روش انتگرال گیری با تعداد نقاط گوس کاهش یافته، معادلات در زمان کمتری به تجزیه و تحلیل پرداخته اما اثر قابل توجهی بر دقت و صحت حل معادلات خواهد داشت.
3-3- روند دستیابی به شبیه سازی نهایی مدل توربین ساوونیوس
همانطور که در فصل اول اشاره شد تحقیقاتی که در زمینه مدلسازی برهمکنش سیال بر جامد با دیدگاه لاگرانژی- اویلری کوپل شده انجام شده، بیشتر به تغییرات رفتاری سیال آن پرداخته و کمتر پژوهشی به پره های توربین پرداخته است. لذا تحقیق حاضر با انجام روشهای متفاوتی به این مرحله رسیده است .بنابراین لازم است راههای انجام شده در ضمینه آنالیز را بررسی و دلایل عدم موفقیت هر یک را بیان نمود. همچنین در قسمت بعدی فرایند نهایی که کمترین خطا را با مقاله اصلی دارد، مورد بررسی قرار می دهیم.
نرم افزار دارای چند محیط مستقل برای ایجاد یک مدل اجزای محدود می باشد.
این محیط های مستقل شامل موارد زیر است:
محیط ایجاد قطعه
محیط تعریف خصوصیات مواد
محیط مونتاژ اجزاء
محیط تعریف تعداد مراحل و نوع حل مساله
محیط تعریف نوع تماس اجزا با هم
محیط بارگذاری و اعمال شرایط مرزی
محیط شبکه بندی اجزا
محیط بهینه سازی