دانلود پایان نامه
یکی از مهمترین کمربندهای لرزه خیز دنیا، کمربند آلپ – هیمالیا است که قسمتی از آن در ایران قرار گرفته است. آذربایجان نیز بر روی این کمربند واقع بوده و در گذشته زلزله‌های مخربی را تجربه کرده ‌است.
منابع ایجاد لرزش در گستره طرح، گسلهاس اساسی و مهم موجود در این ناحیه نظیر گسل
شمال تبریز، گسل جنوب اهر، گسلهای هریس (شمال بزقوش) و جنوب بزقوش میباشد که در این میان گسل شمال تبریز نزدیکترین و تعیینکنندهترین گسل نسبت به ساختگاه مورد مطالعه است. گسل شمال تبریز در فاصله کمتر از 500 متری خط 2 قطار شهری قرار دارد.این گسل با طول بیش از 90 کیلومتر از کوههای میشو تا بستان آباد به طور پیوسته قابل پیگیری است و پس از گذشتن از خوی به طرف ماکو و از آنجا به کوه آرارات در ترکیه می رسد. زلزلههای تاریخی زیادی در ارتباط با گسل شمال تبریز گزارش شده است (جدول 4-1) . دست کم یک زلزله سده بیستمی، در سال 1965، به بزرگی 1/5 در مجاورت این گسل به ثبت رسیده که احتمال میرود در اثر جنبش مجدد آن باشد. بر اساس مطالعات لرزهخیزی صورت گرفته در این منطقه، مقادیر بزرگا و نیز شتاب افقی حدکثر حاصل از فعالیت احتمالی گسل شمال تبریز به ترتیب برابر با 42/7 و g931/0 به دست آمده است [45].
جدول 4-1- زلزله های روی داده در اثر فعالیت گسل شمال تبریز [45].
ردیف سال وقوع (میلادی) بزرگی(MS)
1 858 6
2 1042 6/7
3 1273 5/6
4 1304 5/6
5 1717 9/5
6 1721 7/7
7 1780 7/7
8 1960 1/5
9 1965 4/5
4-5- وضعیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه
با توجه به اینکه جهت شیب عمومی دشت تبریز از شرق به سمت غرب است، آب زیرزمینی نیز از شرق به سمت غرب دشت جریان دارد. در همه گمانه‌ها بعد از اتمام حفاری پیزومتر نصب شده و وضعیت آب زیرزمینی هم در حین حفاری گمانه‌ها و هم بعد از آن بررسی شده است. در طول مسیر خط دو مترو سطح آب زیرزمینی دارای تغییرات زیادی است. در مجموع عمق آب زیرزمینی بین 2 تا بیش از 30 متر دیده شده است [45].
4-6- آزمایشهای صحرایی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه
از میان آزمایشهای صحرایی مورد استفاده در تحلیلهای روانگرایی، آزمونهای نفوذ استاندارد و اندازهگیری سرعت موج برشی در ناحیه مورد مطالعه صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمونهای نفوذ استاندارد به صورت نشان داده شده در شکل 4-3 قابل دسترسی است. این آزمونها در حین حفاری گمانهها، درهر دو متر از طول گمانهها انجام شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیران و کارکنان و از دیدگاه مدیران

شکل 4-3- نمونهای از دادههای حاصل از آزمونهای نفوذ استاندارد انجام گرفته در منطقه [45].
4-7- آزمایشهای آزمایشگاهی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه
بر روی نمونههای ماخوذ از اعماق مختلف گمانهها، آزمایشهای دانهبندی، هیدرومتری، طبقهبندی خاک، تعیین وزن مخصوص و حدود اتربرگ صورت گرفته است.
بر اساس آزمایشات دانهبندی صورت گرفته، رسوبات آبرفتی در حالت کلی شامل دو بخش درشت دانه ماسه‌ای- شنی و رسوبات ریزدانه سیلتی- رسی می‌باشد. بخش درشت دانه اغلب به صورت SM و بخش ریزدانه عمدتاً به صورت CL و MLشناسایی شده است. طبقهبندی خاکهای ناحیه بر اساس سیستم طبقهبندی متحد خاک میباشد. وزن مخصوص خشک نمونه‌ها 32/1 تا 93/1 گرم بر سانتیمتر مکعب بدست آمده است. همچنین وزن مخصوص اشباع نمونههابین 57/1 تا 36/2 گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد. حد روانی نمونهها بین 20 تا 90 درصد و مقادیر نشانه خمیری بین پنج تا 50 درصد متغیر است [45].
4-8- جمعبندی
در این فصل به بررسی دادههای زئوتکنیکی و پارامترهای لرزهای موجود در ناحیه مورد مطالعه پرداخته شد. همانطور که اشاره شد، محدوده خط دو مترو تبریز، بر اساس وضعیت لایههای زیرسطحی، به شش ناحیه تقسیم شده است. در فصل آینده نتایج به دست آمده از تخمین زمینآماری پتانسیل روانگرایی نهشتههای واقع در نواحی یک الی سه بررسی میگردد.

فصل پنجم