دانلود پایان نامه
5/1339 4215219 605161 نقطه ابتدای ناحیه اول
5/1424 4217643 615375 نقطه انتهای ناحیه سوم
در نرمافزار GSLIB امکان وارد نمودن مختصات نقاط مربوط به توپوگرافی وجود نداشته و تخمین بر اساس ایجاد یک مدل مکعبی صورت میگیرد. این محدودیت در بررسی پتانسیل روانگرایی در محدوده مورد مطالعه دو مشکل را به همراه دارد؛ الف) عدم امکان جدا نمودن نقاط واقع در بالای سطح ایستابی از نقاط واقع در پایین آن. برای رفع این مشکل، تنها از نقاط واقع در پایین سطح ایستابی (که در بخش 5-2 به بررسی پارامترهای آماری آنها پرداخته شد) در کل مراحل تخمین استفاده شد و در نهایت در مقاطع به دست آمده نقاط مربوط به بالای سفره آب زیرزمینی که به اشتباه تخمین زده شده بودند، مشخص شدند ، ب) با توجه به شکل مارپیچی مسیر مورد مطالعه در صفحه XY، که در بالای شکل 5-7 نشان داده شده است؛ و نیز شبکه نمونهبرداری صورت گرفته در این مسیر،در بسیاری از نقاط مجهول مربوط به شبکه نقاط مجهول تعریف شده هیچ مقداری تخمین زده نشد؛ زیرا بر اساس شعاع جستجو و دامنه تاثیر به دست آمده برای محدوده، هیچ نقطه معلومی در اطراف این نقاط وجود نداشت. در این مطالعه در 91 درصد از تعداد نقاط مجهول تعریف شده با شبکهبندی مذکور مقداری برآورد نشده است. بدین ترتیب نقاط واقع در شعاع تقریبی 200 متری هر نقطه نمونهبرداری شده تخمین زده شده است که برای مطالعه حاضر، که هدف پی بردن به وضعیت خاکهای اطراف مترو میباشد، کفایت میکند.
حدود طراحی توصیه شده برای فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی 2/1 الی 5/1 میباشد. به منظور لحاظ کردن عدم قطعیتهای مربوط به پارامترهای دخیل در محاسبه فاکتور ایمنی، بایستی عدد 2/1 را برای تمییز خاکهای روانگرا و غیر روانگرا در نظر گرفت [44]. در مطالعه حاضر، به منظور نرمالسازی توزیع دادهها، از لگاریتم مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی د رتخمین استفاده شده است، بنابراین برای مشخص نمودن مرز بین خاکهای روانگرا و غیر روانگرا از عدد 08/0 (لگاریتم عدد 2/1) استفاده شد.
شکل 5-8 مقاطع دو بعدی، در راستای XY، مقادیر تخمینی پارامتر فاکتور ایمنی را نشان میدهد. در مقاطعی که نقاط واقع در بالای سطح ایستابی به اشتباه تخمین زده شدهاند، محدودههای صحیح تخمین زده شده با عنوان “معتبر” نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود با نزدیک شدن به سمت راست محدوده مورد مطالعه پتانسیل روانگرایی افزایش مییابد؛ به عبارات دیگر، خاکهای اشباع واقع در ناحیه سه پتانسیل روانگرایی بیشتری دارند. برای پی بردن به علت این امر، بار دیگر، به مرور وضعیت لایههای زیر سطحی در نواحی یک الی سه پرداخته میشود:
ناحیه 1: حدفاصل چاه غربی تا میدان ماشین سازی (از ابتدای مسیر تا فاصله 2500 متری). در این ناحیه در غرب شهر تبریز تا عمق بررسی شده (حدود 30 متر) رسوبات آبرفتی ریزدانه در سطح و رسوبات شن و ماسه آبدار در اعماق قرار دارند.. عمق آب زیرزمینی این محدوده بین 8 تا 16 متر متغیر میباشد.
ناحیه 2: حدفاصل میدان ماشین سازی تا تقاطع بلوار جهاد (از فاصله 2500 متری تا فاصله 6000 متری). در این ناحیه در غرب شهر تبریز تا عمق بررسی شده (حدود 30 متر) عمدتاً رسوبات آبرفتی ریزدانه رسی و سیلتی دیده می‌شود. در میان این لایههای آبرفتی ریزدانه، میان لایههایی از رسوبات ماسه‌ای هم وجود دارد. عمق آب زیرزمینی در این محدوده بین 5 تا 18 متر متغیر میباشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

شکل 5-8- نقشه دو بعدی مقادیر تخمینی پارامتر فاکتور ایمنی در راستای XYو در ارتفاع؛ الف) 1329، ب) 1341، ج) 1365، د)1377 متری.
ناحیه 3: حدفاصل تقاطع بلوار جهاد تا سرسیلاب در خیابان عباسی (از فاصله 6000 متری تا فاصله 11300 متری). در این ناحیه در بخش مرکزی شهر تا اعماق حفاری شده، لایههای زیرسطحی عمدتاً از رسوبات آبرفتی درشتدانه (ماسه‌ای- شنی) که قطعات سنگی در داخل آنها شناور است، تشکیل شده‌اند. در میان این رسوبات درشتدانه، میان لایههای آبرفتی ریزدانه هم وجود دارد. رسوبات آبرفتی این ناحیه عمدتاً از طریق رودخانه مهران رود که از دامنه‌های سهند سرچشمه می‌گیرد، نهشته شده است. قطعه سنگهای موجود در داخل رسوبات آبرفتی این ناحیه تا حدود 50 سانتی متر می‌رسد. عمق آب زیرزمینی در این ناحیه بین 6 تا 30 متر متغیر است.
با توجه به مطالب فوقالذکر، رسوبات مربوط به ناحیه سه از نوع درشتدانه میباشند. همانطور که در بخش 2-6 گفته شد، خاکهای ماسهای (خاکهای مربوط به ناحیه سه) پتانسیل روانگرایی بیشتری نسبت به خاکهای ریزدانه (خاکهای واقع در نواحی یک و دو) دارند، که نتایج حاصل از تخمین صورت گرفته به کمک ترکیب زمینآمار و روش یود و همکاران نیز که در شکلهای 5-8 نشان داده شده است این امر را تایید میکند.
شکل 5-9 مقادیر واریانس خطای تخمین را در مقاطع مختلف نشان میدهد.

شکل 5-9- نقشه دو بعدی واریانس خطای تخمین مقادیر فاکتور ایمنی؛ در ارتفاع الف) 1329پ، ب) 1341، ج) 1365، د)1377 متری.
شبکه نمونهبرداری صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه، در حالت کلی به صورت مسیر مارپیچی شکل نشان داده شده در بالای شکل 5-7 میباشد. به عبارت دیگر دادههای ژئوتکنیکی اندازهگیری شده برای این منطقه، در راستای صفحه XZ پراکندگی ناچیزی دارند. بنابراین طبیعی است که واریانس تخمین در نقاط مجهول اطراف این سطح کمتر از سایر نقاط باشد. شکلهای فوق نیز این گفته را تایید میکند. با توجه به این شکل (در تمام مقاطع) واریانس تخمین نقاط مربوط به مرزهای محدوده تخمین زده شده بیشتر از واریانس تخمین مربوط به نقاط نزدیک نقاط نمونهبرداری شده میباشد. به عبارت دیگر با فاصله گرفتن از دادههای معلوم، مولفه در رابطه 3-17 بزرگتر شده و به تبع آن واریانس تخمین نیز افزایش مییابد.
همانطور که مشاهده گشت، خاکهای واقع در ناحیه سه پتانسیل روانگرایی بیشتری نسبت به سایر نقاط دارند. در شکل 5-10 و 5-11، به ترتیب، مقادیر تخمینی در سه مقطع متعلق به ناحیه مذکور، در راستای YZ نشان داده شده است. همانطور که دیده میشود در این سه مقطع، تمام نقاط تخمینی روانگرا هستند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه بیماران مبتلا و کودکان مبتلا