دانلود پایان نامه با موضوع میزان سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

شکل 3 – 20 . محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری C………………. 95
شکل 3 – 21 . محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری C………………. 95
شکل 3 – 22 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت B…………. 95
شکل 3 – 23 . محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت B… 95
شکل 3 – 24 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت D…. 95
شکل 3 – 25 . محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت D. …. 95
شکل 3 – 26 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت C…. 96
شکل 3 – 27 . محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت C…… 96
شکل 3 – 28 . نمودار ریسک جمعی …………………………………………….. 96
شکل 4 – 1 . روش های کنترل کاهش ریسک از طریق کاهش پیامد حوادث ………………. 101
شکل 4 – 2 . روش های کنترل کاهش ریسک از طریق کاهش تکرارپذیری حوادث……… 102
چکیده
در این تحقیق ، ارزیابی کمی ریسک ناشی از حوادث فرآیندی ، نظیر نشتی تجهیزات فرآیندی از جمله فلنج ها وشیرها که ممکن است در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر به وقوع بپیوندد ، مورد بررسی قرار گرفته است . این ارزیابی با توجه به اطلاعات جمع آوری شده نظیر ( فشار ماده موجود در فرآیند ، دما ماده موجود در فرآیند ، فاز ماده موجود در فرآیند ، ترکیب در صد ماده موجود در فرآیند ، شرایط آب و هوایی ، جهت وزش باد غالب ، نوع سناریو ، محل وقوع سناریو ، جانمایی ، توزیع جمعیت و… ) توسط نرم افزار PHAST ، مدل گردیده است . در این پروژه سعی بر آن است تا با مدل سازی دو نوع آتش محتمل در ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر ، که آتش ناگهانی و آتش فورانی ناشی از نشتی فلنج ها و شیرهای مورد بررسی در سناریو های تعریف شده می باشند ، و رسم نمودار های مربوط به آن ، محدوده اثر این اتفاقات تعیین گردد . همچنین با وارد نمودن داده های مربوط به تعیین ریسک مانند توزیع جمعیت ، محل وقوع جرقه ، احتمال وقوع جرقه ، تکرار پذیری حادثه و …. نمودار کانتور ریسک فردی و احتمال وقوع تلفات در محدوده های مختلف مدل شده و نیز نمودار F – N ریسک جمعی به دست آید . با داشتن نمودار F – N ریسک جمعی مربوط به ایستگاه ، می توان آن را با استاندارد های سایر کشور ها مقایسه نمود و میزان ریسک پذیری سیستم و هم چنین راهکار های مناسب در جهت کنترل و کاهش این حوادث و پیامد های ناشی از آن را تعیین کرد .
واژگان کلیدی : ارزیابی کمی ریسک – آتش فورانی – آتش ناگهانی – ریسک فردی – ریسک جمعی – ارزیابی پیامد
مقدمه [ 1 ] و [ 2 ]
زندگی در جهان امن و عاری از خطر همواره آرزوی انسان ها بوده است و توجه به ایمنی به صورت تلاش برای بقا از بدو خلقت در نهاد بشر وجود داشته است . از سوی دیگر بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و سطح رفاه خود بوده و در این راه با ایجاد تغییر در طبیعت کوشیده منابع آن را در خدمت خود درآورد . فعالیت های صنعتی بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است ، اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها ، مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است ، رخ نموده اند . با گذر زمان و رشد فعالیت های صنعتی ، مخاطرات مربوط به آن ها نیز رشد داشته است . بنابراین برای داشتن محیطی ایمن ، امروزه داشتن صنایعی عاری از خطر به عنوان دغدغه ای بزرگ برای عامه مردم و به ویژه متخصصین و صنعت گران مطرح است . از طرفی مقیاس امروزی تولید و میزان سرمایه گذاری ، که افزایش چشمگیری نسبت به سابق داشته ، وجود واحد های ایمن تری را ایجاب می کند . چرا که در صورت وقوع حادثه میزان خسارات وارده بسیار بالا خواهد بود و این برای صنعت امروز ، که رقابتی بی رحمانه در آن حکم فرما می باشد ، غیر قابل تحمل است . نزدیکی واحدهای صنعتی به مراکز پر جمعیت ، باعث افزایش اثرات اقتصادی و اجتماعی حوادث شده است . در سال های آغازین گسترش فعالیت های صنعتی ، مهندسی ایمنی به صورت درس گرفتن از حوادث رخ داده برای بهبود طراحی های آن ، تجلی می یافت . بر مبنای تجارب کسب شده و برای جلوگیری از حوادث مشابه ، مهندسین فرآیند آموخته های خود را به صورت کد های طراحی ، مدون و منتشر کردند . به علت محدود بودن دامنه فعالیت های صنعتی در این برهه عموماً حوادث رخ داده محدود به تجهیزات خاص و یا نهایتاً مرزهای کارخانه می ماند ، اما پس از رشد سریع صنایع شیمیایی و نفت و گاز ، در ابتدای دهه شصت میلادی تعداد و دامنه تاثیر حوادث صنعتی نیز افزایش چشمگیری داشت .
رخداد حوادثی چون فلیکس بورو 1 انگلستان در سال1974و یا حادثه نشت گاز سمی در سوسو 2 ایتالیا در سال 1976 تنها نمونه هایی از این حوادث است . این حوادث وحوادثی از این دست بر خلاف حوادث پیش از سال های دهه شصت ، تاثیر فراتر از مرزهای کارخانه های مربوطه داشتند . دراین زمان بود که به علت فشار شدید افکار عمومی قوانین ایمنی واحدهای صنعتی توسط جامعه اروپا مورد تصویب قرارگرفت . در آمریکا نیز پس از فاجعه بوپال 3 در هند در سال 1984 ، که هنوز پس از گذشت سال ها فجیع ترین حادثه صنایع شیمیایی شناخته می شود و برخی حوادث رخ داده در این کشور ، قوانین متعددی در زمینه ایمنی صنایع از تصویب کنگره گذشت . بنا به نیاز احساس شده در سال های آخر دهه شصت میلادی بود که روش هایی برای شناسایی مخاطرات فرآیند ، همچون روش شناخته شده “ارزیابی کمی ریسک ” ابداع و ارائه شد . بنابراین برای کاهش دادن دامنه یا احتمال رخداد این حوادث ، نیاز به پیاده سازی روش هایی موسوم به مدیریت ریسک است . هدف از مدیریت ریسک ، ارزیابی و سپس حذف یا کنترل کانون های خطر است . مدیریت ریسک امروزه نه تنها در صنایع شیمیایی و نفت و گاز بلکه در بسیاری از فرآیند های سازمان یافته بشری مانند فعالیت های اقتصادی یا پروژه های عظیم عمرانی هم کاربرد دارد .
1-Flixborough
2-Seveso