دانلود پایان نامه با موضوع موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

041574/0 اتان
011740/0 پروپان
002171/0 نرمال بوتان
002824/0 ایزو بوتان
000978/0 نرمال پنتان
000573/0 ایزو پنتان
000511/0 نرمال هگزان
000129/0 C7 +
000016/0 آب
3/53 چگالی ( kg / m3 )
94/17 جرم مولکولی
2– 2 . روش کار
در این فصل ، به منظور پیاده سازی کاربردهای مورد نظر که عبارتند از : بررسی محدوده اثر دو نوع آتش Flash Fire و Jet Fire و تعیین ریسک فردی و جمعی مربوط به ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر ، از روش ارزیابی کمی ریسک با استفاده از نرم افزار Phast استفاده می شود .
1-Natural Gas
محتویات این فصل بیشتر متکی بر اطلاعات به دست آمده از واحد مهندسی و دیسپچینگ منطقه 9 عملیات انتقال گاز و اداره هواشناسی شهرستان رامسر و محاسبات انجام شده از طریق نرم افزار می باشد . مراحل انجام کار در این پروژه به ترتیب زیر می باشد :
مرحله اول : تعیین اهداف ارزیابی ریسک
در این مرحله پس از تعیین اهداف ارزیابی ریسک ، به بررسی آثار و پیامد های ناشی از بروز آن با استفاده از داده های تجربی ، به وسیله مدلینگ توسط نرم افزار Phast پرداخته می شود و در نهایت راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت کنترل و کاهش پیامدهای این حوادث تعیین شده و معیار های اندازه گیری ریسک و نحوه ارائه آن مشخص می شود . در ضمن در این مرحله میزان و عمق مطالعاتی که باید برای اندازه گیری ریسک صورت بگیرد ، مشخص گشته که وابسته به اهمیت ارزیابی ریسک ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر و منابع در دسترس آن می باشد . در این پروژه هدف تعیین شده ، ارزیابی برخی از حوادث فرآیندی که وقوع آن در ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر محتمل است ، می باشد .
مرحله دوم : شرح واحد فرآیندی
در این مرحله تمام اطلاعات مربوط به ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر که برای ارزیابی کمی ریسک مورد نیاز است ، جمع آوری می گردد . این اطلاعات به طور کلی شامل مواردی نظیر موقعیت جغرافیایی ایستگاه ( برگرفته از نرم افزار Google Earth ) ، شرایط آب و هوایی نظیر جهت باد ، سرعت باد ، رطوبت هوا ، دمای محیط ( گرد آوری شده از اطلاعات ثبت شده در اداره هواشناسی شهرستان رامسر ) ، اطلاعات محیطی که ایستگاه در آن واقع شده است ، انواع نقشه های فرآیندی ، طرح جانمایی ایستگاه ، اسناد فنی ، خواص فیزیکی مواد موجود در فرآیند از قبیل دما ، فشار ، فاز و ترکیب در صد آن ها ( گرد آوری شده از واحد مهندسی و واحد دیسپچینگ) ، می شود .