دانلود پایان نامه با موضوع موقعیت جغرافیایی و معرفی نرم افزار

دانلود پایان نامه

: احتمال مرگبار بودن حادثه نهایی i در موقعیت جغرافیایی ( x , y ) .
می توان منحنی ( F – N ) حاصل شده را با منحنی ( F – N ) دیگری که مربوط به معیار ها و استاندارد های کشورهای دیگر در زمینه ایمنی است ، مقایسه نمود ( اشکال 1 – 22 ) . منحنی ( F – N ) که هر کشور برای صنایع خود ارائه می دهد ، از سه بخش تشکیل شده است .
بخش پایین نمودار نشان دهنده منطقه ریسک پایین است که نشان دهنده ریسک قابل قبول 1می باشد . بخش بالای نمودار منطقه ریسک بالا 2 است و به منزله اعلام خطر در مورد حادثه بوده ، به طوری که باید برای کاهش ریسک آن ، چه از طریق کاهش احتمال رخ دادن و چه با کاهش پیامدهای آن اقداماتی را انجام داد . بخش میانی نمودار که آلارپ 3 نامیده می شود ، حالت گذرا بین رسیک بالا و ریسک پایین است و نشان دهنده حداکثر ریسک قابل قبول است . این منطقه به منزله هشداری است که اعلام می کند حادثه مورد نظر در حال نزدیک شدن به منطقه ریسک بالا است (اشکال1– 23 ) .
1- Low Risk
2- High Risk
3- As low As Reasonably Practicable (ALARP)
اشکال ( 1 – 22 ) . نمودارهای ریسک جمعی مربوط به برخی کشورها [ 1 ]
همان گونه که در این نمودارهای مشاهده می شود ، به طور نسبی هلند بیشترین سخت گیری و انگلستان کم ترین سخت گیری را در معیار های ریسک خود دارند .

اشکال ( 1 -23 ) . نمودار ریسک جمعی و نواحی مختلف آن [ 1 ]
1 – 8 . معرفی نرم افزار PHAST
مدل سازی پیامد های ناشی از حوادث محتمل در یک واحد فرآیندی، از مهمترین مراحل ارزیابی ریسک می باشد . این مرحله شامل مدل سازی رهایش مواد در محیط و به دنبال آن مدل سازی پیامد های ناشی از سمیت ، اشتعال یا انفجار این مواد می باشد . امروزه این مرحله به دلیل پیچیدگی روابط مربوط به مدل سازی و زمان بر بودن حل آن ها ، توسط نرم افزار های کامپیوتری انجام می گیرد . در بخش مدل سازی ، تعدادی از نرم افزار هایی که قادر به محاسبه پخش مواد هستند ، ارائه شده است . تعدادی از این نرم افزار ها تنها قادر به مدل سازی پخش مواد می باشند و دیگر پیامد ها را مدل سازی نمی کنند . بدیهی است نرم افزاری که قادر به مدل سازی تمامی پیامد های محتمل باشد ، در ارزیابی ریسک بسیار مفید خواهد بود. امروزه تعداد معدودی از این نرم افزار ها موجود هستند که برخی از آن ها عبارتند از :
PHAST (DNV, Houston, TX)
QRAWorks (Primatech, Cloumbus, OH)
SAFETI (DNV, Houston, TX)
SUPERCHEMS (Arthur D. Little, Cambridge, MA)
TRACE (Safer Systems, Westlake Village, CA)
در بین موارد گفته شده ، نرم افزار PHAST یکی از قوی ترین و مشهورترین نرم افزارهای موجود است که به منظور مدل سازی پیامد های محتمل در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است . نرم افزار PHAST یکی از چندین محصولی است که توسط شرکت نرم افزاری DNV ، که یکی از پیشگامان ارزیابی مخاطرات و حوادث صنعتی به شمار می رود ، تهیه شده است . در نتیجه، این نرم افزار به عنوان یکی از ابزار های تصمیم گیری شرکت ها و دولت ها در امر مخاطرات صنعتی و ایمنی عمومی شناخته شده است . نرم افزار PHAST به صورت گسترده ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . علاوه بر آن ، نتایج حاصله که از مطالعه جداگانه مدل جامع پیامد UDM که توسط DNV ارائه شده است ، بیانگر آن است که هم تئوری و هم توانایی این مدل در پیش بینی حوادث بسیار کارا است .
در ادامه به اختصار ، توانایی ها و نمودار های مربوط به مدل سازی پیامد ها که توسط این نرم افزار ترسیم می شود ، معرفی می گردد .