دانلود پایان نامه با موضوع مورفولوژی و بیمارستان

دانلود پایان نامه

4-5- فعالیت عصاره خام اکتینومیست‌ها علیه استافیلوکوکوس‌ اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)


استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین یکی از مهمترین عامل عفونت‌های بیمارستانی در تمام دنیا است و در بعضی بیمارستان‌ها عامل بیش از 50% عفونت‌ها می‌باشد. در دهه 1960 وانکومایسین به عنوان یک آنتی بیوتیک مفید در جهت درمان عفونت‌های حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سلین معرفی گردید (Mamishi, 2005). اولین گزارش در مورد مقاومت به وانکومایسین در استافیلوکوک‌های مقاوم به متی‌سیلین در سال 2005 گزارش گردید که تعداد 5 مورد مقاوم در این مطالعه گزارش شد.
برای مبارزه با مقاومت میکروارگانیسم‌ها به آنتی بیوتیک، دو راه وجود دارد، یکی دست یابی به آنتی بیوتیک‌های جدید که همیشه امکان پذیر نیست و راه دوم ترکیب نمودن آنتی بیوتیک‌های موجود و بررسی اثر سینرژیسمی آن‌ها است. اثر سینرژیسمی آنتی بیوتیک‌ها باعث گسترش طیف اثر و اثر بخشی بیشتر آنها می گردد (2000 ,Kariyama). نتایج این مطالعه به خصوص تأثیر بسیار خوب عصاره خام سویه‌های فعال علیه استافیلوکوکوس مقاوم به متی‌سیلین می‌تواند حائز اهمیت باشد لذا می‌توان با خالص‌سازی عصاره خام فعالیت بهتری را مشاهده کرد.
البته کاربرد بالینی این عصاره‌ها نیازمند مطالعات بیشتر و وسیع‌تر می‌باشد که در صورت استاندارد نمودن نتایج آن‌ها می‌توان از این عصاره‌ها به عنوان دارو‌های طبیعی جایگزین دارو‌های کم اثر شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر و با مقایسه آن با مطالعات مربوط در این زمینه می توان گفت که اکتینومیست‌های رسوبات بستر دریای مازندران می‌تواند به عنوان یک منبع ترکیبات ضدمیکروبی جدید علیه باکتری‌های استافیلوکوک اورئوس و سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین مورد توجه قرار گیرد و از لحاظ باکتری شناسی و مباحث آنتی بیوتیکی می تواند پتانسیل یک ترکیب آنتی‌بیوتیکی جایگزین مناسب را در آینده نزدیک نوید بخش باشد.
4-6- شناسایی جدایه‌ها
نتایج آزمون‌های مورفولوژی و رنگ آمیزی با برخی مقالات دیگر آنالیز شد. ‌باکتری‌های اکتینومیست گرم مثبت، رشته‌ای شکل شبیه قارچ‌ها بوده بنابراین ظهور مورفولوژی رشته‌ای می‌تواند نشانگر اکتینومیست باشد. ظهور مورفولوژی کلنی پودری و سفت نیز نشانگر اکتینومیست است (Valli, 2012; Hayakawa, 1988).
4-7- شناسایی مولکولی جدایه‌ها با بررسی توالی‌ 16S rDNA و آنالیز درخت فیلوژنی
بعد از انتخاب سویه‌های فعال و بررسی‌های مورفولوژیکی جدایه‌ها شناسایی مولکولی جدایه‌ها با تعیین توالی 16S rDNA، انجام شد. برای رسم درخت فیلوژنی از نرم‌افزار clustalX و Mega5 استفاده شد. در این مرحله از روش neighbor joining برای رسم درخت استفاده شد. همه‌ی سویه‌ها دارای شباهت بالای 98% با جنس استرپتومایسس بودند. والی در سال 2012 از رسوبات بستر دریا دو جدایه اکتینومیست فعال جداسازی کرد که که با بررسی توالی 16SrDNA این جدایه‌ها به عنوان استرپتومایسس شناخته شدند (Valli, 2012).
4-8- جمع بندی
در این مطالعه تعداد 80 جدایه اکتینومیست از رسوبات بستر دریای مازندران جداسازی شد و با استفاده دو مرحله‌ای غربالگری، فعالیت ضدمیکروبی جدایه‌ها بررسی شد. در غربالگری اولیه تعداد 44 جدایه فعالیت ضدباکتریایی علیه حداقل یک پاتوژن آزمایشی را داشتند. از بین این جدایه‌ها تعداد 7 جدایه که دارای بهترین خاصیت ضدباکتریایی بودند برای مراحل بعدی کار انتخاب شد. غربالگری ثانویه عصاره‌خام سویه‌های فعال با روش دیسک دیفیوژن روی پاتوژن‌های باکتریایی و قارچی انجام و نتایج با آنتی بیوتیک‌های کنترل مقایسه شد. با توجه به اهمیت مقابله با سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سلین، عصاره خام سویه‌های فعال روی این میکروارگانیسم‌ها با روش دیسک دیفیوژن بررسی و نتایج با آنتی بیوتیک وانکومایسین مقایسه شد. از روش‌های مورفولوژی و تست‌های بیوشیمیایی شناسایی اولیه‌ سویه‌های فعال صورت گرفت. جهت شناسایی مولکولی سویه‌ها DNA استخراج و از نظر کمی و کیفی بررسی شد. تعداد 7 جدایه اکتینومیست فعال انتخاب شده تکثیر ژن 16SrDNA آن‌ها و آنالیز آن، گونه‌ی این باکتری‌ها که هومولوژی با جنس استرپتومایسس نشان می‌داد، تعیین گردید. توالی نوکلئوتیدی از این هفت گونه، با یکدیگر نیز هم ردیف سازی شدند و سپس درخت فیلوژنی آن‌ها رسم گردید. توالی ژنوم 16SrDNA جدایه‌ها نیز در بانک ژنوم NCBI ثبت شد و شماره ثبت آن دریافت گردید. یافته‌های این پژوهش مطالعات کومار و همکاران و والی را که اکتینومیست‌های فعال را از رسوبات دریایی جداسازی و فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی آن‌ها را نشان دهند اثبات می‌کند. نتایج نشان داد که رسوبات بستر دریا دارای پتانسیل جمعیتی اکتینومیست است که قابل جداسازی می‌باشد که نتایج بررسی‌های مولکولی این پژوهش نیز تایید می‌کند که رسوبات بستر دریا پتانسیل جداسازی اکتینومیست‌های جدید می‌باشد. دیوای و همکاران در سال 2006 توانستند اکتینومیست‌هایی را از رسوبات دریایی جداسازی کنند که دارای فعالیت ضد قارچی بود که این نتایج، مشابه یافته‌های پژوهش حاضر است. فراوانی جدایه‌های اکتینومیست‌ جداشده در این مطالعه نسبت به فراوانی اکتینومیست‌های جداشده در مطالعات قبلی، بیشتر بود. نتایج این بررسی نشان داد که از مجموع اکتینومیست‌های جداشده، درصد قابل توجهی از جدایه‌ها دارای فعالیت ضد قارچی بودند.
ساجیتا و همکاران در سال 2005 یک سویه اکتینومیست جدید از رسوبات دریا جداسازی کردند فعالیت ضدباکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین نشان داد. یافته‌های این پژوهش پتانسیل اکتینومیست‌های دریای مازندران در تولید متابولیت‌های فعال علیه باکتری‌های مقاوم به دارو از جمله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین را تایید می‌کند. در مطالعات قبلی، اغلب جدایه‌های اکتینومیست از خاک‌های مناطق مختلف جدا شدند. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی میکروارگانیسم‌های بومی ایران، برای اولین‌ بار از رسوبات بستر دریا، اکتینومیست‌ها جداسازی و مطالعه شدند. در مجموع نتایج نشان داد که رسوبات بستر دریای مازندران می‌تواند به ‌عنوان منبع غنی از اکتینومیست‌های فعال که توانایی تولید متابولیت‌های ضد میکروبی جدید را دارند، مورد مطالعه دقیق‌تری قرار گیرد. بنابراین با خالص‌سازی و مطالعه دقیق‌تر متابولیت‌های فعال اکتینومیست‌های رسوبات بستر دریای مازندران، بتوان آنتی‌بیوتیک‌های جدید و مناسب برای درمان بیماری‌های عفونی ناشی از میکروارگانیسم‌های مقاوم، معرفی کرد.
4-9-پیشنهادات
نمونه‌برداری از اعماق و ایستگاهای مختلف و یا سایر موجودات دریازی در دریای مازندران با هدف دستیابی به گونه‌های جدید.
علاوه بر تکثیر ژن 16SrDNA، تکثیر ژن‌های خانه گزین ونیز بررسی وتعیین توالی انواع ژن‌های اپرون تولیدکننده آنتی بیوتیک برای شناسایی بیشتر گونه‌ها و سویه‌ها.
بررسی فعالیت آنزیمی سویه‌های فعال به صورت کمی با هدف دستیابی به آنزیم‌های صنعتی.
شناسایی آنتی بیوتیک‌های تولید شده توسط سویه های فعال.
بررسی خاصیت سیتوتوکسیک متابولیت‌های استخراج شده از سویه‌های فعال.
بررسی عوامل جهش زا بر روی میزان تولید آنتی‌بیوتیک توسط اکتینومیست‌های فعال.
مقایسه خاصیت‌ ضد میکروبی جدایه‌ با اکتینومیست‌های خاکزی.
غربالگری جامع اکتینومیست‌های رسوبات بستر دریای مازندران با هدف دستیابی به متابولیت‌های ضد میکروبی.
منابع
Abdi Soofiani S, Dehnad A, Nahaei MR, Parsa Yegane L, Barzegari A, Maleki Kakolr H. Molecular Identification of Streptomyces Spp (2011). with Antibacterial Activity Isolated from East Azerbaijan Soils. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services, 33, 49-56.