دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه و نمودا

دانلود پایان نامه

میانگین طول ریشه های قلمه های نرم 57/81 سانتیمتر و میانگین طول ریشه های قلمه های نیمه خشبی 30/46 سانتیمتر بود (تصویر 4-6)
نمودار شماره 4-8- مقایسه میانگین طول ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشبی

تصویر 4-6- اثر تیمار نوع قلمه نرم و قلمه نیمه خشبی بر طول ریشه
میانگین قطر ریشه های قلمه های نیمه خشبی نسبت به قلمه های نرم اختلاف معنی داری را نشان داد (نمودار 4-9). بیشترین میانگین قطر ریشه ها در نوع قلمه مربوط به قلمه های نیمه خشبی با میانگین 30/1 سانتیمتر نسبت به قطر ریشه های قلمه های نرم با میانگین 03/1 سانتیمتر بود(تصویر 4-7).

نمودار شماره 4-9- مقایسه میانگین قطر ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشبی

تصویر 4-7- اثر تیمار نوع قلمه نرم و قلمه نیمه خشبی بر قطر ریشه
میانگین تعداد ریشه های قلمه های نوع نرم اختلاف معنی داری با میانگین تعداد ریشه های قلمه های نوع نیمه خشبی داشت (تصویر 5-8). میانگین بیشترین تعداد ریشه های قلمه که مربوط به قلمه های نوع نرم بود برابر 07/3 بود. میانگین تعداد ریشه های قلمه های نوع نیمه خشبی برابر 40/1 بود (نمودار 5-10).

نمودار شماره 4-10- مقایسه میانگین تعداد ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشب
وزن تر قلمه های نوع نرم با میانگین 35/0 گرم، اختلاف معنی داری نسبت به وزن تر قلمه های نوع نیمه خشبی با میانگین10/0 داشتند (نمودار 4-11).

مطلب مرتبط :   درماندگی آموخته شده و نشانه های افسردگی

نمودار شماره 4-11- مقایسه میانگین وزن تر ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشبی
وزن خشک قلمه های نوع نرم با میانگین 06/0 گرم، اختلاف معنی داری نسبت به وزن تر قلمههای نیمه خشبی با میانگین 02/0 داشتند (نمودار 4-12).

نمودار شماره 4-12- مقایسه میانگین وزن خشک ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشبی
درصد ریشه زایی قلمه های رقم میشن و کرونایکی به ترتیب 67/66 و 50/66 درصد بود که با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند (نمودار 4-13).

نمودار شماره 4-13- مقایسه میانگین درصد ریشه زایی قلمه های رقم میشن و کرونایکی
میانگین طول ریشه های قلمه های رقم کرونایکی با 25/66 سانتیمتر بیشتر و دارای اختلاف معنی داری با میانگین طول ریشه های قلمه های رقم میشن با 61/61 سانتیمتر بودند(نمودار 4-14).

نمودار شماره 4-14- مقایسه میانگین طول ریشه قلمه های رقم میشن و کرونایکی
میانگین قطر ریشه های قلمه های رقم میشن با 35/1 سانتیمتر بیشتر و دارای اختلاف معنی داری با میانگین قطر ریشه های قلمه های رقم کرونایکی با 98/0 سانتیمتر بودند (نمودار4-15).