دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت کارکنان و ارزیابی نتایج

دانلود پایان نامه

1 – Lei Ma, Liang Cheng and Man Chun Li., (26, 6, Nov. 2013), “Quantitative Risk Analysis of Urban Natural Gas Pipeline Networks Using Geographical Information System”, Journal of Loss Prevention in the process Industries, pp.1183 – 1192.


2 – Z.Y. Han and W.G. Weng. , (23, 3, May 2010), “An Integrated Quantitative Risk Analysis Method For Natural Gas Pipeline Network”, process Industries Journal of Loss Prevention, pp. 428-436.
3 – Young-Do Jo and Bum Jong Ahh. , (3, August 2005), “A method of Quantitative Risk Analysis Assessment for Transmission Pipeline Carrying Natural Gas”, Journal of Hazardous Material, pp.1-12.
1 ) آقایان لی ما ، لیانگ چنگ و مان چو لی ، در سال 2013 ، مقاله ای را با عنوان ” ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله شبکه گاز طبیعی شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی سیستم ( GIS )” ، به چاپ رساندند . روش کار آن ها در این مقاله ترکیب پارامتر های نرخ رد شده ارزیابی شبکه خط لوله جامع ، تحلیل کمی مدل و نتیجه منطقی حادثه و ارزیابی اختصاصی و معمول ریسک ها بود . نتایج حاصله بیانگر این است که کاربرد تکنولوژی ( GIS ) ، می تواند از طریق مدیریت کارکنان که در تعیین حدود نواحی ریسک بالا مورد نیاز است ، به قوی تر شدن تحلیل کمی ریسک ( QRA ) برای خطوط لوله شبکه گاز طبیعی شهری ، کمک شایانی نماید .
2 ) آقایان هان و ونگ ، در سال 2010 ، مقاله ای تحت عنوان ” کامل کردن روش ارزیابی کمی ریسک برای خطوط لوله شبکه گاز طبیعی شهری ” ، به چاپ رساندند . روش کار آن ها ترکیب احتمالی ارزیابی اتفاقات ( تحلیل نتایج و سنجش ریسک ) بود . نکته قابل توجه اینکه نتایج تحلیل شده در این مقاله شامل ورودی و خروجی به لوله های گاز می باشد . ارزیابی نتایج خروجی بر روی ریسک اختصاصی و ریسک های عموی تمرکز دارد . نتایج حاصله نشان می دهد که ریسک کمی و جامع روشی را برای شبکه خطوط لوله گاز تحلیل می کند که می تواند در موارد عملی و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد .
3 ) آقایان یانگ دو جو و بوم جانگ آه ، در سال 2005 ، مقاله ای با عنوان ” روش آنالیز ارزیابی کمی ریسک برای انتقال خطوط لوله حامل گاز طبیعی ” ، به چاپ رساندند . روش کار آن ها بر روی توسعه روش ساده جهت ارزیابی کمی ریسک برای خطوط لوله گاز طبیعی متمرکز شده و به معرفی پارامترهایی از مسافت مهلک و مسافت تجمعی مهلک می پردازد . نتایج حاصله از روش پیشنهادی ارزیابی کمی ریسک در این مقاله برای مدیریت ریسک ، طی برنامه ریزی و مراحل ساخت خطوط لوله جدید و بهبود خطوط لوله مدفون شده مفید می باشد .
کارهای انجام شده در زمینه ارزیابی ریسک ( ایمنی و زیست محیطی ) در داخل کشور بیشتر بر روی خطوط انتقال گاز و شبکه می باشد ، در مواردی هم که این ارزیابی ها بر روی تاسیسات گازی ( ایستگاه ها و پالایشگاه ها ) انجام گرفته با روش هایی مانند FMEA ،HAZOP ،AHP بوده است . با توجه به روشی که در این پروژه مد نظر است ، باید تمرکز خود را بر روی روش کار قرار داد و از پروژه ها و مقالاتی که در آن از روش ارزیابی کمی ریسک استفاده شده است الگو برداری کرد . در ذیل به مقاله ای اشاره می شود که در داخل کشور و با روش ارزیابی کمی ریسک بر روی خطوط انتقال گاز بررسی و تدوین شده است .
1 ) آقایان مجتبی باقری ، ناصر بدری ، داوود رشتچیان و هوشنگ اقبالیان نوری زاده مقاله ای را تحت عنوان ” تعیین حریم ایمن خط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک ” در اسفند 1390 به چاپ رساندند . در روش کار آن ها با استفاده از نرم افزار Phast Risk و با توجه به روش ارزیابی کمی ریسک ، حریم این خطوط لوله در چهار ضخامت متفاوت تعیین و مشخص شد . نتیجه کار آن ها نشان داد که افزایش یا کاهش ضخامت لوله در تعیین حریم تاثیر انکار ناپذیری دارد ، این در حالی است که روش های گذشته تاثیر ضخامت لوله را لحاظ نمی کردند .
1-6 . ضرورت توجه به مطالعات ایمنی در ایستگاه تقویت فشار گاز
هر سناریو )ایجاد نشتی 1 یا پارگی 2 در یک لوله یا مخزن تحت فشار حاوی ماده اشتعال پذیر( می تواند دارای چندین پیامد )انتشار گاز قابل اشتعال ، آتش و انفجار 3( باشد که این پیامد ها از طریق مدل های ارائه شده برای رهایش و پخش مواد در محیط و مدل های آتش و انفجار تعیین می شوند. آثار ناشی از آتش به صورت توزیع شدت تشعشع و آثار ناشی از انفجار به صورت توزیع موج انفجار تعیین می شود و در ادامه تاثیر این پیامد ها بر روی جمعیت و تجهیزات طریق مدل های آسیب پذیری ارزیابی می گردد .
با توجه به توضیحات فوق ، اهمیت چنین مطالعاتی برای واحد های فرآیندی مشخص می شود. این اهمیت با بررسی سوابق حوادث گذشته که بی توجهی به این موارد سبب ایجاد حوادث ناگواری شده است ، بیشتر ملموس می شود . ( جداول 1 – 1 و 1 – 2 و 1 – 3 و نمودار 1 – 1 ) .
1-Leakage
2-Rupture
3-Explosion
جدول ( 1-1 ) . برخی از مهمترین حوادث فرآیندی رخ داده در ایران و جهان [ 3 ]
حادثه
کشور
علت وقوع
پیامد ها