دانلود پایان نامه با موضوع مدل سازی و شکل گیری

دانلود پایان نامه

2- Fire Ball
3- Jet Fire
4- Pool Fire
توپ آتش
زمانی که حجم عظیمی از مواد قابل اشتعال به یکباره در حضور عامل جرقه به محیط بیرون رها شوند حریق کروی شکل می گیرد ترکیدن ناگهانی مخزن ذخیره مایعات قابل اشتعال وانتشار حجم عظیمی از مواد به محیط در حضور عامل جرقه باعث شکل گیری این نوع آتش می شود. با شکل گیری چنین آتشی فشار گازها و محصولات حاصل از حریق تا نزدیکی فشار اتمسفری کاهش می یابد. دانسیته گاز ها به سرعت کاهش می یابد و باعث رشد نیروهای شناور شده و شعله رشد و گسترش می یابد . به تدریج مواد اولیه وارد محدوده حریق شده و شروع به سوختن می نمایند . ( شکل1-11 )

شکل ( 1 – 11) . توپ آتش
آتش فورانی
در صورتی که گاز تحت فشار از روزنه‌ای روی یک دستگاه خارج گردد ، جتی از ماده تحت فشار شکل می‌گیرد . اگر منبع جرقه‌ای در نزدیکی این جت موجود باشد ، باعث اشتعال آن می‌گردد که آتش حاصله را جت آتش می‌گویند (شکل 1- 12) . این نکته نیز قابل ذکر است که در مواقعی که مخزن محتوی مایع تحت فشار نیز دچار نشتی می‌شود ، ممکن است بخشی از مایع بلافاصله پس از خروج تبخیر شده و جتی از گاز را تشکیل دهد که در نهایت باعث ایجاد جت آتش گردد .
شکل ( 1 – 12 ) . نمایی از جت آتش
شکل ( 1 – 12 ) . نمایی از جت آتش
سرعت خروج مواد اشتعالپذیر تاثیر زیادی بر روی نوع آتش ایجاد شده دارد ، زیرا در ابتدا سرعت خروج باید به اندازه ای بالا باشد که بتواند مقادیر قابل توجهی از هوا را وارد جت کند و ثانیاً شعله در نقطهای پایدار میشود که سرعت شعله مساوی با سرعت موضعی مخلوط شدن گاز باشد . زمانی که سرعت تخلیه مواد اشتعالپذیر افزایش پیدا میکند ، به دنبال آن میزان هوای سوخت نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه غلظت سوخت در جت کاهش پیدا کرده و به دنبال آن محل تشکیل شعله از محل سوخت دورتر میشود و در نهایت ممکن است که شعله به اندازهای از محل تخلیه دور شود که در آن نقطه سوخت پایینتر از حد پایین اشتعالپذیری بوده و در نتیجه خاموش شدن شعله اتفاق میافتد . در این نوع آتش تشعشعات حرارتی عاملی است که به عنوان خطرات ناشی از این نوع آتشسوزی مورد توجه است .
آتش استخری
در اثر نشتی و یا شکستگی در خطوط لوله و مخازن ذخیره حاوی مایعات قابل‌ اشتعال ، محتویات درون این دستگاه ‌ها به بیرون تخلیه می‌شوند و در اثر تجمع ، حوضچه‌ای از سیال را تشکیل می‌دهند . در صورتی که سیال تجمع یافته قابل اشتعال باشد ، از طریق جذب گرما به تدریج شروع به تبخیر می‌کند و ابر گازی در اطراف محل نشتی ایجاد می‌گردد . در صورتی که بخارات ناشی از تبخیر در مسیر انتشار به منبع جرقه برسند ، مشتعل شده و شعله‌ های حاصل از این آتش‌سوزی به صورت حوضچه‌ای یا استخری تشکیل می‌گردد . در شکل 1 – 13 نحوه سوختن آتش‌ استخری نشان داده شده است .
شکل ( 1 – 13 ) . نمایی از آتش استخری
1- 7 – 2 – 5 -2 -2 . مدل سازی آثار ناشی از آتش سوزی [ 1 ]
هدف اصلی از مدل سازی آتش سوزی ، تعیین شدت تشعشع ایجاد شده در مقیاس کیلو وات بر متر مربع در مناطق اطراف شعله ایجاد شده است. با توجه به نحوه وقوع شرایط مختلف و نوع ترکیب آنها امکان ایجاد دو نوع آتش در ایستگاه تقویت فشار گاز وجود دارد که عبارتند از آتش فورانی و آتش ناگهانی .
آتش فورانی ، باریکه ممتدی از آتش است که در اثر تخلیه مواد قابل اشتعال گازی تحت فشار به محیط بیرون در حضور منبع جرقه ، به وجود می‌آید . مهمترین پیامد آتش فورانی ، تشعشع ایجاد شده توسط آن است و در مواقعی که مخزن محتوی مایع تحت فشار نیز دچار نشتی می‌شود ، ممکن است بخشی از مایع بلافاصله پس از خروج تبخیر شده و جتی از گاز را تشکیل دهد که در نهایت باعث ایجاد آتش فورانی می گردد .
الف ) مدل‏سازی آتش فورانی 1