دانلود پایان نامه با موضوع عوامل فیزیکی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

جلوگیری از سنتز اسید نوکلئیک : این گروه شامل میتومایسن( به دو زنجیره مکمل DNA متصل شده و مانع جدا شدن و همانندسازی آن می‌شود)، اکتینومایسین ( به مولکول DNA متصل شده و مانع سنتز مولکول mRNA می‌شود)، ریفامپین (به آنزیم RNA پلی مراز متصل شده و مانع سنتز mRNA می‌شود)، کینولون‌ها (نالیدیکسیک اسید؛ سینوکساسین و مشتقات فلورینه آن شامل نورفلوکساسین، سیپروفلوکساسین) می‌باشند.
تغییر در عملکرد غشاء سلولی : سیتوپلاسم تمام سلول‌های زنده توسط یک غشای سیتوپلاسمی محصور شده که به‌عنوان یک غشای دارای نفوذپذیری انتخابی عمل می‌کند . این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء می‌شوند. نمونه این مکانیسم اثر پلی‌میکسین‌ها به طور مستقیم بر فسفاتیدیل اتانول آمین غشا در باکتری‌های گرم منفی می‌باشد و پلی ان‌ها که بر قارچ‌ها موثر هستند از دیگر داروهایی که با مهار عمل غشای سلولی اثر می‌گذارند می‌توان به آمفوتریسین ب ، کلیستین، کلوتریمازول، کتوکونازول، ایمیدازول، تری آزول‌ها و یونوفورها اشاره کرد.
جدول 1-1. دسته‌بندی دارو‌های ضد میکروبی و نحوه‌ی اثر آن‌ها
نحوه عملکرد دارو‌ها آنتی بیوتیک‌ها
جلوگیری از ساخت دیواره سلولی پنی‌سیلین ها، سفالوسپورین ‌ها،ایمی‌پنم ، آزترئونام ، انکومایسن ،سیکلوسرین و باسیتراسین
مهار پروتئین سازی کلرآمفنیکل ، اریترومایسین ، کلیندامایسین ، تتراسایکلین و آمینو‌گلیکوزید ها
جلوگیری از ساخت اسیدهای نوکلئیک سولفونامید ها،تری متوپریم ، کینولون ها و ریفامپین
تغییر در عملکرد غشاء سلولی پلی میکسین ، آمفوتریسین B ، نیستاتین و کتوکونازول
سایر مکانیسم های اثر ایزونیازید ، مترونیندازول ، اتامبوتول ، پیرازینامید ، گریزوفولوین و پنتامیدین
1-1-2- ژنتیک تولید آنتی بیوتیک
ژن تولیدکننده آنتی‌بیوتیک و دیگر متابولیت‌های ثانویه اکتینومیست‌ها معمولا به‌صورت کلاستر و یا به صورت پلاسمیدهای خطی بزرگ دیده می‌شوند. از نظر ژنتیکی آنتی بیوتیک‌ها با وزن مولکولی پائین، ساختار بسیار پیچیده دارند که نزدیک به 50 ژن در سنتز آنها دخالت دارد (Cundliffe, 2006). این در حالی است که یک ژن به آسانی می‌تواند یک پروتئین به وزن 100 کیلو دالتون را رمز گذاری کند(Challis, 2003). بعضی از جنس‌های استرپتومیسس بیش از 20 کلاستر ژنی را به سنتز متابولیت‌های ثانویه اختصاص داده‌اند. هر آنتی بیوتیک حدود 1% از کل ژنوم اکتینومیست تولید کننده را لازم دارد. علاوه بر ژن‌های لازم برای سنتز آنتی بیوتیک بعضی کلاستر‌ها دارای ژن‌های تنظیم کننده تولید آنتی بیوتیک می‌باشند (Cundliffe, 1989).
1-1-3- عوامل موثر بر تولید آنتی بیوتیک
با نگاه به پژوهش‌های انجام شده در کنترل بیولوژیکی دو دهه گذشته ،روشن است که باکتری‌ها به عنوان عوامل کنترل زیستی، بخصوص باکتری‌های تولید کننده آنتی بیوتیک، نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. عوامل موثر در تولید آنتی بیوتیک در دو دسته عوامل درونی میکروارگانیسم و عوامل محیطی تقسیم می‌شوند (Raaijmakers, 2002). طیف گسترده ای از عوامل درونی میکروارگانیسم، از جمله سیستم نظارتی دو جزئی GacA / GacS (Gaffney, 1994)، تراکم سلولی N-آسیل هموسرین لاکتون (Wood, 1997) و سیگما فاکتورها (Sarniguet, 1995) بر تولید آنتی بیوتیک و ترکیبات فعال زیستی تاثیر دارد. از جمله عوامل فیزیکی که بر تولید آنتی بیوتیک اثر می‌گذارد شامل دما، رطوبت خاک ، و pH است ((Shanahan, 1992 .
1-1-4- ویژگی‌های یک آنتی‌بیوتیک
یک آنتی بیوتیک خوب و موثر دارای خصوصیات زیر است:
سمیت انتخابی: تنها علیه میکروب‌ها موثر بوده و به سلول‌های میزبان آسیب نرساند.
نبود واکنش‌های آلرژیک
حجم بالای توزیع در خون، سیتوپلاسم و مغز
نیمه عمر طولانی
عمر قفسه‌ای طولانی
مقاومت میکروبی پائین
طیف اثر وسیع