دانلود پایان نامه با موضوع شرایط آب و هوایی و توسط نرم افزار

دانلود پایان نامه

مرحله سوم : شناسایی مخاطرات
این مرحله که به منظور شناسایی مخاطرات موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر انجام می شود ، دارای اهمیت بسیار زیادی است . زیرا هر گونه کوتاهی در این مرحله سبب شناسایی نشدن یک دسته خطرات محتمل و در نتیجه ارزیابی نشدن ریسک آنها ، می شود . البته باید به این نکته نیز اشاره شود که لحاظ نمودن کلیه خطرات فراتر از بحث این پروژه می باشد . بنابراین سعی شده است که خطرات بالقوه محتمل ایستگاه در اولویت قرار داده شود . نشتی مربوط به فلنج ها و شیر ها از بارز ترین این خطرات می باشد . البته این الویت بندی با تکیه بر مدارک فنی موجود در بخش مهندسی و پرسش و پاسخ از مراجع ذی صلاح و نیز بررسی چک لیست ها و PM های موجود در آرشیو واحد مهندسی محرز شده است .
مرحله چهارم : تعیین و تحلیل سناریوها
از آنجا که سناریو واقعه یا مجموعه ای از وقایع است که سبب ایجاد حادثه می شود ، این مرحله شامل شناسایی و استخراج تمام سناریوهای قابل اعتنا با توجه به نوع مطالعات پیش رو و تحلیل پیامد ناشی از آن می باشد . در این قسمت با توجه به اهداف پروژه و شواهد و اطلاعات میدانی و بررسی های مهندسی به این نتیجه می رسیم که این سناریوها در اکثر موارد به صورت مجموعه ای از نشتی ها با اندازه های متفاوت بر روی منبع ایجاد خطر در نظر گرفته می شوند . در مطالعات مربوط به ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر به این نتیجه می رسیم که از میان این نشتی ها ، نشتی مربوط به فلنج شیر ورودی و فلنج شیر خروجی ، با توجه به موقعیت مکانی آنها ( نزدیکی به پارکینگ ماشین ها و جاده تردد وسایل نقلیه و همچنین مسیر تردد افراد وساختمان های اطراف آن ) از اهمیت بیشتری برخوردار است . به طوری که نشتی مربوط به فلنج ورودی و خروجی جدید ایستگاه در صورتی که منجر به آتش سوزی گردد ، در صورت بزرگ بودن سایز نشتی می تواند محدوده زیادی را تحت تاثیر قرار دهد . به این ترتیب از بین سناریوهای بررسی شده دو سناریوی مربوط به نشتی فلنج شیر اصلی ورودی و فلنج شیر خروجی جدید محتمل تر بوده و مورد نظر می باشد . در سناریوی یک ، فشار ورودی گاز 40 بار و دمای آن 19 درجه سانتیگراد است و اندازه اتصال 30 اینچ می باشد . در سناریوی دو ، فشار خروجی گاز 45 بار و دمای آن 35 درجه سانتیگراد است و اندازه اتصال 30 اینچ می باشد . میانگین فشار و دمای مفروض با استناد به لاگشیت های مربوط به واحد بهره برداری ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر در سال 1392 در نظر گرفته شده است .
مرحله پنجم : مدل سازی سناریو ها
در این مرحله پیامد های گوناگون ناشی از یک حادثه که می تواند سبب تلفات یا صدمات جسمی و مالی شود ، ارزیابی می گردد . هر سناریو ( ایجاد نشتی یا پارگی در یک فلنج یا لوله و یا مخزن حاوی ماده اشتعال پذیر یا سمی ) می تواند دارای چندین پیامد ( پخش مواد سمی ، آتش و انفجار ) باشد . همان طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد ، در این پروژه سناریوی مورد بحث ، نشتی در فلنج شیر ورودی و خروجی ایستگاه می باشد که پیامد های ناشی از آن آتش Flash Fire و Jet Fire است که از طریق مدل های ارائه شده برای آتش در محیط تعیین می شود . آثار ناشی از آتش به صورت شدت تشعشع ، در نقاط مختلف تعیین می شود و در ادامه تاثیر این پیامد ها بر روی جمعیت ، به صورت ریسک فردی و جمعی از طریق مدل های آسیب پذیری ارزیابی می گردد .
مرحله ششم : تخمین تکرارپذیری
برای به دست آوردن تکرار پذیری برای سناریوی نشتی فلنج شیر ورودی و خروجی ، باید تمام اتصالات موجود در مسیر برای هر سناریو به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و تکرار پذیری آن محاسبه گردد . روش کار به این ترتیب است که باید ابتدا تعداد شیر های دستی ، اتوماتیک ، فلنج ها ، مخازن و طول لوله های مسیر نشتی در سایز های موجود در ایستگاه محاسبه و با توجه به جداول ، فرمول ها و نمودارهای مراجع که در غالب پیوست T14آمده ، تکرار پذیری آن ها محاسبه گردد . نحوه محاسبه به این ترتیب است که با توجه به مستندات شرکت DNV (پیوست T14 ) جدول D1 مربوط به لوله های فرآیندی ، جدول D2مربوط به فلنج ها ، جدول D3 مربوط به شیر های دستی ، جدول D4 مربوط به شیر های اتوماتیک و جدول D6 مربوط به مخازن فرآیندی می باشد . که در هر یک از این جداول با توجه به سایز نشتی ها و سایز اتصالات ، مقادیر عددی تکرار پذیری استخراج می شود . در این میان در صورتی که سایز اتصال مورد نظر به طور مستقیم در ردیف های جدول موجود نباشد ، باید از طریق روش های برون یابی و درون یابی به مقدار مورد نظر دست یافت . بدین گونه تمامی تکرار پذیری های مربوط به شیر ها ، فلنج ها ، مخازن و لوله های موجود در مسیر نشتی به دست می آید . سپس برای محاسبه تکرار پذیری کل سناریو ، باید همه تکرارپذیری ها با هم جمع شده و یک عدد به دست آید که با قرار دادن آن در قسمت Event Frequency از نرم افزار بخشی از اطلاعات مربوط به ارزیابی ریسک کامل می شود . در ضمن اگر اتصالی ما بین مسیر ورودی و خروجی قرار گرفته باشد که به هر دو مسیر مرتبط باشد ، باید پس از محاسبه تکرار پذیری آن در محاسبات نهایی برای مسیر ورودی وخروجی به طور جداگانه نصف مقدار به دست آمده را لحاظ کنیم .
مرحله هفتم : محاسبه و ارزیابی ریسک
در این مرحله از ترکیب پیامد و تکرار پذیری سناریو ها به منظور تعیین ریسک استفاده می شود . این ریسک ابتدا برای پیامد های مختلف ناشی از هر سناریو تعیین شده و سپس از طریق جمع کردن آن ها یک ریسک کلی برای هر سناریو به دست می آید . شایان ذکر است که تمامی فرمول های مربوط به ارزیابی پیامد و ریسک در نرم افزار تعریف گردیده و دیگر نیاز به محاسبات دستی نمی باشد و تنها با وارد کردن داده های خواسته شده نرم افزار می توان مدلسازی را انجام داد . پس از انجام عملیات محاسبه و ترسیم نمودار توسط نرم افزار آن را تحلیل و در صورت وجود نمودار های مرجع ، نمودار بدست آمده را با نمودار مرجع قیاس کرده تا بتوان به یک نتیجه واقعی رسید .
فصل سوم : نتایج
– 1 . توضیح و تفسیر نمودار گلباد و ارائه نمودارهای مربوط به شرایط آب و هوایی
1 – در ایستگاه هواشناسی شهرستان رامسر 44/44 ٪ بادها آرام و 56/55 ٪ بادها دارای سمت و سرعت می باشند .
2 – باد غالب ( 2/6 ٪ از کل باد ها ) این ایستگاه در جهت شمال غرب ( NW ) می وزد ، به طوری که 6/1 ٪ از باد غالب با سرعت 1/2 تا 6/3 متر بر ثانیه و 6/1 ٪ باد غالب با سرعت 6/3 تا 7/5 متر بر ثانیه ، 5/1 ٪ باد غالب با سرعت 7/5 تا 8/8 متر بر ثانیه ، 5/0 ٪ باد غالب با سرعت 8/ 8 تا 1/11 متر بر ثانیه و 1 ٪ باد غالب با سرعت بیشتر از 1/11 متر بر ثانیه از سمت شمال غرب می وزد .
3 – باد نائب غالب ، شرقی ( E ) بوده و 6٪ از کل بادها را شامل می شود به طوری که 4/2 ٪ باد نائب غالب با سرعت 1/2 تا 6/3 متر بر ثانیه ، 8/1 ٪ باد نائب غالب با 6/3 تا 7/5 متر بر ثانیه ، 1/1 ٪ باد نائب غالب با سرعت 7/5 تا 8/8 متر بر ثانیه ، 5/0 ٪ باد نائب غالب با سرعت 8/8 تا 1/11 متر بر ثانیه و 2/0 ٪ باد نائب غالب با سرعت بیشتر از 1/11 متر بر ثانیه می وزد ( نمودار 3- 1 و 3-2 ) .
نمودار ( 3-1 ). نمودارگلباد ایستگاه هواشناسی شهرستان رامسر
نمودار متوسط ماهانه دمای هوا
نمودار (3-2 ) . شکل ستونی نمودار گلباد
نمودار های 3-3 و 3-4 و 3-5 مربوط به شرایط آب و هوایی ایستگاه هواشناسی شهرستان رامسر می باشند .