دانلود پایان نامه با موضوع ساختمان های بلند و مدل سازی

دانلود پایان نامه

2- Second Prevail Wind

شکل ( 1- 9 ) . پروفایل غلظت در زمستان شکل ( 1 – 8 ) . پروفایل غلظت در تابستان
رطوبت هوا: میزان رطوبت محیط محل انتشار تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی نحوه انتشار مواد ندارد ، مگر در مواردی که ماده منتشر شده دارای واکنش پذیری بالایی با آب باشد .
عوارض محلی زمین: نوع زمین محیط پیرامون محل انتشار ، در مدل سازی پخش مواد موثر است. پخش یک ماده روی یک دریاچه با پخش همان ماده روی یک سطح پوشیده از درخت یا زمین پوشیده از ساختمان های بلند فرق می کند ، زیرا این نوع زمین ها بر میزان اختلاط لایه های جوی اثر می گذارند. به طور معمول موانعی مانند ساختمان و درخت باعث پخش بیشتر مواد شده و پروفایل غلظت را رقیق تر و پهن تر می کنند (شکل1- 10 ).
به منظور دخیل کردن عامل فوق در محاسبات مربوط به انتشار ، از یک تعریف به نام طول زبری سطح1 (Z0) ، برای تعریف تأثیر زبری زمین روی پروفایل سرعت و اغتشاش مکانیکی هوا استفاده می شود ( که به وجود مواردی مانند درختان ، ساختمان ها و غیره وابسته است ) . اگر چه باید توجه داشت Z0 اثر موانع بزرگ را به حساب نمی آورند . جدول 1-6 مقادیر Z0 را برای انواع متفاوت سطح زمین نشان می دهد .
1-Surface Roughness
شکل ( 1-10 ) . پروفایل انتشار بعد از برخورد به مانع و پروفایل انتشار قبل از برخورد به مانع [ 1 ]
جدول ( 1-6 ) . طول زبری سطح برای موقعیت های متفاوت [ 2 ]
1 – 7 -2- 5-2 -1. انواع آتش [ 1 ]
آتش انواع گوناگونی دارد که عبارتند از آتش ناگهانی، آتش کروی (BLEVE 1 ) ، آتش فورانی و آتش استخری که در ادامه با آن ها آشنا می‌شویم .
1- Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
آتش ناگهانی1
آتش کروی یا توپ آتش 2
آتش فورانی 3
آتش استخری 4
آتش ناگهانی
آتش ناگهانی، احتراق گازهای پخش شده در محیط است به گونه‌ای که موج انفجار ایجاد نگردد . آثار مخرب آتش ناگهانی ناشی از تشعشع آن و یا تماس مستقیم با شعله آن است . این احتراق گاز در محیط ، چیزی حدود یک دهم ثانیه طول می‌کشد و به همین دلیل عوارض ناشی از تشعشع آتش ناگهانی در مواردی که تماس مستقیم با شعله موجود نباشد ، ناچیز است و پیامد های این نوع آتش در محدوده‌ای که شعله تشکیل میگردد ، بررسی می‌شود . محدوده شعله آتش ناگهانی در واقع محدوده‌ای از ماده پخش شده در محیط است که غلظت ماده در آن ما بین حداقل و حداکثر غلظت های اشتعال‌پذیری باشد . با این که زمان ایجاد آتش ناگهانی کوتاه است ، ولی اگر شخصی در محدوده شعله‌های آن قرار بگیرد ، احتمال مرگ بسیار بالاست .
1- Flash Fire