دانلود پایان نامه با موضوع توسط نرم افزار و ارزیابی ریسک

دانلود پایان نامه

3-Bhopal


فصل اول : کلیات
1-1 . هدف اصلی تحقیق
هدف از این پروژه ارزیابی برخی از حوادث مخاطره آمیز است که وقوع آن در ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر 1 محتمل می باشد و هم چنین بررسی آثار و پیامد های ناشی از بروز این حوادث ، با داده های تجربی و به وسیله مدلینگ توسط نرم افزار PHAST انجام می شود و در نهایت راهکار ها و پیشنهادات مناسب جهت کنترل و کاهش پیامد های ناشی از این حوادث ارائه خواهد شد .
1–2. بیان مسئله
نیاز امروزی جوامع بشری به تعریف رعایت استانداردهای بالاتر ، در برخورد با فعالیت های مربوط به صنایع فرآیندی همواره در حال افزایش است . این استاندارد ها عموماً در جهت افزایش سطح ایمنی صنایع فرآیندی است . برآورده کردن این نیاز موجبات ایجاد تقابل ، بین سود ناشی از گسترش واحد های فرآیندی و ریسک وارده بر انسان ها و تجهیزات را فراهم می آورد . تعریف این استاندارد ها ، از یک سو منجر به تغییر فرآیند ، حجیم شدن واحد های صنعتی و تغییر شرایط در خارج از
1- Ramsar Gas Compressor Station
مرزهای واحدهای صنعتی شده و از سوی دیگر سبب می شود که ریسک تولیدی ، توسط واحد های صنعتی تغییرکند . با توجه به روندکنونی ، این تغییرعموماً رو به افزایش است. لذا تعیین و رعایت فاصله مناسب بین منابع ایجاد خطر و بخش آسیب پذیر ، همواره سبب ایجاد انعطاف لازم در برخورد مناسب با تغییرات محتمل درطول زمان می شود . تعیین این فواصل و مطالعات مربوطه ، از طریق روشی به نام ارزیابی کمی ریسک یا همان روشQRA صورت می گیرد . ارزیابی کمی ریسک روشی است که با توجه به مجموعه شرایط موجود و با لحاظ کردن احتمال وقوع حوادث ، می تواند تخمین مناسبی از فواصل ایمن را ارائه دهد. در ارزیابی کمی ریسک حوادث ، دو پارامتر نقش عمده ای ایفا می کنند . پارامتر اول پیامد و پارامتر دوم تکرارپذیری حادثه است . پیامد به معنای میزان خسارت وارد شده به سیستم در اثر یک بار وقوع حادثه و تکرارپذیری به معنای تعداد دفعاتی است که آن حادثه در یک بازه زمانی یک ساله اتفاق می افتد . عموماً هیچ کدام از این دو پارامتر به تنهایی برای ارزیابی خطرات کافی نیستند . به همین دلیل تعیین معیاری که هر دو عامل را در نظر بگیرد ، در بررسی مخاطرات بسیار مفید می باشد . تابعیت ریسک از تکرارپذیری و پیامد در اکثر موارد پیچیده بوده و با توجه به روش هایی که برای ارزیابی ریسک به کار برده می شود ، ترکیب های مختلفی از آن ها ارائه می گردد . اما در ساده ترین حالت ، می توان ریسک را حاصل ضرب مقادیرکمی پیامد در تکرارپذیری دانست .
حوادثی که در خطوط انتقال گاز و همچنین در تاسیسات تقویت فشار گاز در داخل و خارج از کشور رخ داده است و باعث ایجاد تلفات جسمی و مالی جبران ناپذیری به اشخاص و سیستم شده است ، سبب گردیده که این بحث و مباحثی از این دست جایگاه ویژه ای در صنعت گاز کشور پیدا کند .
برای انجام این تحقیق نیازمند آنیم که با تاسیسات تقویت فشار گاز ، هدف از راه اندازی ، تعاریف مهم و اصلی مربوط به ارزیابی و رویه آن و نیز طریقه کار با نرم افزار Phast ، آشنا شویم .
1-3 . فرضیه تحقیق
از میان فرضیه های زیر ، رخداد فرضیه 1 مردود می باشد و فرضیه های 2 و 3 مطابق انتظار محتمل می باشند.
1) بعداز  overhaulسیستم احتمال بروز نشتی بالاتر می رود.
2) از بین شرایط موثر در انتشار مواد (پایداری جوی،سرعت باد،دمای محیط،عوارض محلی زمین ورطوبت هوا) رطوبت هواتاثیر قابل ملاحظه ای درانتشار مواد ندارد.
3) محتمل ترین مخاطرات انتشار گاز قابل اشتعال، آتش سوزی و انفجار می باشد.
1-4 . نوآوری تحقیق
با توجه این که عمده فعالیت های انجام شده در زمینه ارزیابی ریسک درایستگاه های تقویت فشار گاز به ارزیابی ریسک محیط زیستی مربوط می شود و همچنین مطالعات ایمنی و شناسایی مخاطرات در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از روش های نظیرFMEA,HAZOP FTA, و RBIصورت گرفته است ، لذا این پروژه می تواند الگوی خوبی جهت ارائه در زمینه ارزیابی ریسک ناشی از حوادث فرآیندی به روش QRA در یک ایستگاه تقویت فشار گاز باشد.
1-5 . پیشینه تحقیق
در ارتباط با پروژه های خارجی انجام شده در زمینه ارزیابی کمی ریسک ( QRA ) ، می توان به این مطلب اشاره کرد که پروژه ای که به طورخاص به ارزیابی کمی ریسک در” ایستگاه تقویت فشار گاز” بپردازد ، وجود ندارد و عمده این پروژه ها مربوط به ارزیابی ریسک “خطوط انتقال گاز و شبکه ” بوده که تعدادی از آن ها به قرار زیر می باشد :