دانلود پایان نامه با موضوع توجه متمرکز بر خود و تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

بنابراین محققان به بررسی فوبی اجتماعی و افراد غیر بالینی با اضطراب اجتماعی بالا پرداختند و سوگیریهایی را بین پردازش اطلاعات ترس اجتماعی در چند سطح سیستم پردازشی نشان دادند. تحقیقات قبلی در مورد سوگیری توجه نسبت به واژههای تهدید کنندهی اجتماعی و سوگیری تفسیر نسبت به اطلاعات اجتماعی مربوط خود را در افراد اضطراب اجتماعی بطور آشکار نشان داده است (برای مثال: آیزنک ، 1999؛ هنریکس و هافمن ، 2001). از سوی دیگر وجود سوگیری حافظه نیز در این مورد حمایت‏های پژوهشی شده است. مطالعات متعدد سوگیری حافظه آشکار را هم در افراد فوبی اجتماعی (کلوچر،کانسین، هیمبرگ، هولت و لیبوویتز ، 1995؛ لاند و اوست ،1997) و هم در افراد غیر بالینی با اضطراب اجتماعی بالا نشان دادهاند (فوا ،فرانکلین، پری و هربرت ، 1996). همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد غیربالینی یا اضطراب اجتماعی بالا نسبت به افراد اضطراب اجتماعی پایین تمایل به یادآوری واژههای منفی داشتند (برک و اسمیت ، 1983)، در مقابل برخی مطالعات در پردازش اطلاعات در افراد فوبی اجتماعی شواهد کمی را در سوگیری نشان دادهاند (برای مثال: هنریکس و هافمن، 2001).
کلارک و ولز (1995) شرح مفصلی از وقوع سوگیری در پردازش را توصیف کردند. بر طبق نظر این محققان در شرایط اجتماعی، تمرکز فوبی اجتماعی بر خود نظارتی، بخصوص با اضطراب مربوط به احساسات درونی، افکار و رفتار مرتبط است. توجه متمرکز بر خود، برجستگیهای منفی اطلاعات مربوط به خود را افزایش میدهد که در نتیجه از اطلاعات بیرونی در موقعیت اجتماعی کاسته می‏شود. این امر نه تنها موجب تشدید اضطراب میشود بلکه منجر به سوگیری منفی در قضاوت اجتماعی فرد هم در طول موقعیت اجتماعی و هم بعد از آن بخصوص در مورد عملکرد فرد میشود. در زمینهی چگونگی شکلگیری و تداوم اختلال فوبی اجتماعی آنها پیشنهاد کردند که بیماران فوبی اجتماعی وقتی به موقعیت اجتماعی وارد می‏شوند، توجه خود را به چگونگی خود-ابرازگری در آن موقعیت تغییر میدهند. این توجه متمرکز بر خود، آگاهی از اطلاعات درونی را به عنوان نشانههای اضطرابی (مانند ضربان قلب، سرخ شدن) افزایش میدهد. متأسفانه، پس از توجه به این اطلاعات، بیماران به اشتباه علائم مرتبط با اضطراب را به عنوان نشانهای از شکست قریب الوقوع یا واقعی ارزیابی میکنند و برای پی بردن به اینکه چگونه در دیده دیگران به نظر می‏رسند تعبیر سوء از این اطلاعات جسمی دارند، بنابراین احساس اضطراب معادل اضطراب میشود. در مجموع تفسیر منفی نشانههای اضطرابی یکی از مکانیسمهای اصلی است که منجر به هراس اجتماعی می‏شود.
در حمایت از آن، مطالعات متعدد نشان میدهد که افراد با اضطراب اجتماعی به انگیختگی درونی‏شان تکیه میکنند و بر دید اضطرابی خود تأکید دارند (دودد، هیوسون، لینهام، ویتریچ ومویز ، 2011؛ مانسل و کلارک، 1999؛ مک اون و دوینز ، 1983). علاوه بر این، افراد با اضطراب اجتماعی بالا به اشتباه باور دارند که تجربه نشانههای فیزیولوژیکی مانند افزایش نبض یا ضربان قلب در شرایط اجتماعی را افزایش اضطراب و تشدید باورهای منفی میدانند (پاپاژئورژیو و ولز، 2002؛ ولز و پاپاژئورژیو، 2001). در مقابل برخی از مطالعات اخیر نشان داده است که در شرایط کنترل هم افراد با اضطراب اجتماعی بالا و پایین بطور منفی نشانههای اضطرابی را نتیجه عملکرد اجتماعی ضعیف تفسیر میکنند. روث و همکاران (2001) دریافتند که هم بیماران فوبی اجتماعی و هم غیر اضطرابی نشانههای اضطرابی را به طور منفی تفسیر میکنند. دود و همکاران (2011) نشان دادند که در یک نمونه از کودکان با اضطراب بالا و پایین، بین سطوح حالت تجربه اضطرابی در طول عملکرد تکلیف اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد و این تکالیف عملکردی ضعیف ارزیابی میشوند. با این حال، این نتایج اولیه هستند و تحقیقات بیشتری لازم است که قضاوت افراد با اضطراب بالا و پایین را در ارزیابی منفی اطلاعات جسمی اضطراب را بررسی کند.
مکانیزمهایی که توسط بازخورد جسمی موجب اثرات مضر در عاطفه، شناخت و رفتار میشوند هنوز باید بطور کامل بررسی شوند. کلارک (2001) پیشنهاد کرد که آگاهی از نشانههای اضطرابی توجه متمرکز بر خود را افزایش میدهد که به خود نظارتی کمک میکند بنابراین، خود نظارتی موجب افزایش آگاهی از دیگر نشانههای اضطرابی میشود که افراد استفاده میکنند برای استنباط اینکه آنها در این موقعیت عملکرد ضعیفی داشتهاند. علاوه بر این توجه متمرکز بر خود ممکن است دسترسی به افکار، احساسات و خاطرات منفی مربوط به خود را افزایش دهد که پیامد آن افزایش بیشتر اضطراب است ، در حمایت از آن ولز و پاپاژئوژیو (2001) مشاهده کردند که توجه به افزایش بازخورد کاذب (در مقابل کاهش) انگیختگی، توجه متمرکز بر خود را در بیماران فوبی اجتماعی افزایش میدهد، آنها نتیجه گرفتند که اثرات منفی اطلاعات انگیختگی در اضطراب و باورهای منفی، با مداخله افزایش توجه بر خودتمرکزی صورت گرفته است. بنابراین آنها به صراحت نقش واسطهای خود متمرکز بر خود را نشان ندادند. اما آیا بازخورد، انگیختگی واقعی را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث افزایش اضطراب میشود؟
برای بررسی آن پاپاژئورژیو و ولز (2002) دو گروه از افراد با اضطراب اجتماعی بالا و پایین را که اطلاعاتی درمورد افزایش ضربان قلب خود را دریافت میکردند یا هیچ اطلاعی را دریافت نمیکردند، ضربان قلب واقعی در طول مکالمه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که فقط افراد با اضطراب اجتماعی بالا که اطلاعاتی دربارهی افزایش ضربان قلب دریافت کردند به طور معنی داری اضطراب بیشتری و عملکرد اجتماعی منفی را گزارش کردند. بازخورد، بر ضربان قلب واقعی برای هریک از افراد با اضطراب اجتماعی بالا و پایین تأثیری نداشت، آن نشان میدهد که اطلاعات بدنی به انگیختگی فیزیولوژیکی واقعی (مانند: میزان تپش قلب) تأثیر گذار نبود، بلکه اطلاعات بدنی تحت تأثیر اضطراب ذهنی وادراک عینی انگیختگی در افراد با اضطراب اجتماعی بالا قرار داشت.
اگرچه این مطالعات، پشتیبانی اولیه مناسبی برای کلارک و ولز (1995) می باشد که پیش بینی می کنند چگونه فوبی اجتماعی از نشانههای احشایی در طول تعاملات اجتماعی استفاده میکنند و چگونه آن را تفسیر میکنند، با این حال برخی محدودیتهای این تحقیقات نیاز به توضیح بیشتر دارد. برای مثال اکثر مطالعات انجام شده (مانند مانسل و کلارک، 1999؛ مک اون و دونیز، 1983؛ مولکنز، دوبلار و بوگلز ، 1999) به جای پردازش مستقیم اطلاعات در افراد اضطراب اجتماعی و تأثیر آن بر اضطراب و عملکرد آنها، بررسی گذشته نگر علائم فیزیکی اضطراب را درنظر گرفتند. ولز و پاپاژئورژیو (2001)، پاپاژئورژیو و ولز (2002) اطلاعات در مورد حالتهای بدنی شرکت کنندگان را قبل از تعامل اجتماعی دستکاری کردند به جای درطول تعامل. علاوه بر این شرکت کنندگان فقط اطلاعاتی در مورد ضربان قلب خود دریافت کردندکه ممکن است از موارد دیگر مانند سرخ شدن نگران باشند.
کلارک و ولز یک مدل اضطراب اجتماعی را توسعه دادند که در آن به پردازش توجه متمرکز به خود به عنوان یکی از منابع اصلی حمایت از باور‌های منفی اضطراب اجتمایی در نظر گرفته شده است. اینکه از دیدگاه دیگران چکونه به نظر می‌رسند و افراد دیگر چه فکری در مورد آنها دارند.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد پوشاک و ساعتی

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش
• طرح پژوهش: طرح پژوهش با توجه به نحوهی گزینش آزمودنیها و جمع آوری دادهها نیمه آزمایشی میباشد.
جدول طرح پژوهشی
بازشناسی مداخله فراگیری کلمات دارای بار هیجانی گروه
ارایه 90 کلمه (مثبت، منفی و خنثی)
ارایه 90 کلمه “
ارایه 90 کلمه “
افزایش توجه متمرکز برخود
کاهش “
ارایه بازخورد نامربوط
20 کلمه (مثبت، منفی و خنثی)
20 کلمه “
20 کلمه “