دانلود پایان نامه با موضوع توجه متمرکز بر خود و اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه

سوال دوم پژوهش: آیا بین گروه افزایش و کاهش توجه متمرکز برخود با گروه کنترل بر سوگیری پاسخ به واژه‏های دارای بار هیجانی اضطرابی در افراد دچار اضطراب اجتماعی تفاوت وجود دارد؟
برای پی بردن به بازشناسی کلمات بر سوگیری پاسخ از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد سوگیری پاسخ بین گروهها تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج آن در جدول زیر(5-4) نشان داده شده است.
جدول (5-4) خلاصهی نتیجهی آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای متغیر B
مجذور اتا P F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر مقایسه ای منبع پراکندگی
021/0 644/0 445/0 078/0 2 156/0 تشخیص واژههای مثبت گروه
088/0 150/0 988/1 575/0 2 150/1 ” ” منفی
004/0 921/0 82/ 030/0 2 061/ ” ” خنثی

سوال سوم پژوهش: آیا توجه متمرکز برخود در حساسیت پاسخ (d) به واژههای دارای بار هیجانی اضطرابی در افراد با اضطراب اجتماعی تأثیر دارد؟
برای پی بردن به بازشناسی کلمات در حساسیت پاسخ d از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج جدول (6-4) نشان میدهد، افراد با اضطراب اجتماعی در تشخیص واژههای منفی بین گروهها تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی القای توجه متمرکز برخود (به صورت بازخورد کاذب) در حساسیت پاسخ ( d) به واژههای دارای بار هیجانی اضطرابی منفی در افراد با اضطراب اجتماعی تأثیر دارد، اما در تشخیص واژههای خنثی و مثبت تفاوت معنادار بین گروهها وجود ندارد.
جدول (6-4) خلاصهی نتیجهی آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای متغیر d
مجذور اتا P F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر مقایسه ای منبع پراکندگی
193/0 012/0 83/4 28/3 2 57/6 تشخیص واژههای منفی گروه
002/0 965/0 965/0 031/ 2 61/0 ” ” مثبت
026/0 584/0 546/0 551/0 2 10/1 ” ” خنثی

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع آذربایجان غربی و اهداف گردشگری

برای پی بردن به اینکه در تشخیص واژههای منفی به نفع کدام گروه است مقایسههای زوجی به صورت دو به دو انجام گردید و نتایج آن در جدول)7-4) نشان داده شده است.مقایسه زوجی آزمودنیها در بازشناسی متغیر d´پژوهش در این جدول نشان میدهد که افراد در گروه افزایش توجه متمرکز بر خود در کلمات منفی با گروه کاهش توجه متمرکز بر خود با (047/0p=) و خطای استاندار (299/0) و میانگین (614/0) معنیدار است. همچنین در گروه کاهش توجه متمرکز بر خود در کلمات منفی با گروه کنترل با (004/0p) و خطای استاندار(305/0) و میانگین(933/0) معنیدار است. به عبارتی دیگر بازخورد کاذب افزایش توجه متمرکز بر خود در کلمات منفی با گروه کاهش توجه متمرکز بر خود و گروه کنترل در حساسیت پاسخ سوگیری داشتند.
جدول 7-4: مقایسه زوجی آزمودنیها در بازشناسی متغیر d پژوهش و سطح معناداری آن
متغیر مستقل گروه
تفاوت میانگین خطای استاندارد P
افزایش کاهش 614/0 299/0 047/0
منفی ” کنترل 933/0 305/0 004/0
کاهش ” 319/0 305/0 301/0