دانلود پایان نامه با موضوع توجه متمرکز بر خود و آمارههای استنباطی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیهها ابتدا از روش علامتیابی (SDT) که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، استفاده شده است. سپس برای تحلیل آماری زمان واکنش، حساسیت آزمودنی ( d) و سوگیری پاسخ ( ) از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است.
معرفی روش آماری علامت یابی (SDT) به طور سنتی تحلیل نتایج آزمون بازشناسی حافظه بر مبنای تعداد پاسخهای درست آزمودنیها به محرکهای قدیم (محرکهای هدف) بوده است. بدین صورت که با ارائهی محرک قدیم آزمودنی میبایست پاسخ «بلی» را انتخاب نمایند. این روش محاسبه میتواند به شدت گمراه کننده باشد، زیرا ممکن است تمایل آزمودنی به گفتن «بلی» یا «خیر» صرفنظر از نوع محرک ارائه شده، نتایج آزمون بازشناسی را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، آزمودنی را در نظر بگیرید که در مرحلهی بازشناسی، به همهی محرکهای ارائه شده (چه محرکهای هدف و چه محرکهای غیر هدف) پاسخ «بلی» میدهد. چنانچه فقط تعداد پاسخهای درست مبنای محاسبه قرار گیرد، نتیجه بدین معنا خواهد بود که وی توانسته است در بازشناسی محرکهای کاملاً موفق عمل نماید. در حالی که در عمل وی نتواسته است هیچ محرک هدفی را از محرک غیرهدف به طور صحیح بازشناسی نماید. به همین دلیل میبایست ابتدا بر مبنای نظریه علامتیابی یکسری شاخصهایی محاسبه گردیده و سپس تجزیه و تحلیل آماری صورت گیرد. در این روش، براساس واکنشهای آزمودنی (شامل Hit, Miss, False Alarm, Correct Rejection) به دو مفهوم d (دیپرایم) و (بتا) دست مییابیم که بیانگر راهبردهای انتخاب شده توسط آزمودنیها در آزمون حافظه بازشناسی میباشد (تقوی، 1382). که در زیر توضیح داده میشوند.
تعریف مولفهی حساسیت پاسخ ( d): به مفهوم حساسیت پاسخ و میزان قدرت تمیز آزمودنی برای محرکهای قدیم از محرکهای جدید است. d یا قدرت تمیز بالا، بیانگر حساسیت یا توانایی بالای آزمودنی در جداسازی محرکهای قدیمی از محرکهای جدید است. چنین فردی قادر است هرگاه که محرک اصلی را میبیند، با پاسخ «بله» و هرگاه که محرک نامربوط را میبیند، با پاسخ «خیر» نشان دهد که قادر به تمیز محرکهای جدید و قدیم از یکدیگر است (تقوی، 1382).
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد آموزش مهارت های ارتباطی و اختلال اضطراب اجتماعی


تعریف مولفهی سوگیری پاسخ ( ): منظور از سوگیری پاسخ یا تمایل شرکتکننده به گفتن «بله» یا «خیر» صرفنظر از نوع آزمون میباشد. سوگیری پاسخ یا نمره بالا، بیانگر میزان محافظه‏کاری شرکتکننده در قبول بازشناسی محرکها میباشد. برعکس، سوگیری پاسخ یا نمره پایین، بیانگر پذیرش سهلگیرانه در بازشناسی محرکها است. به عبارت دیگر، شرکتکنندهای که در اینگونه آزمونها بیشتر تمایل به ارائه پاسخ «خیر» دارد؛ آزمودنی محافظهکار است و چنین شرکت‏کنندهای نمره بالا دارد. در مقابل شرکتکنندهای که بیشتر تمایل به ارائه پاسخ «بلی» و تمایل به حدس زدن دارد، شرکتکنندهای سهلگیر است و چنین شرکتکنندهای نمره پایین دارد (تقوی، 1382).
در یک آزمون بازشناسی حافظه، آزمودنی در مقابل هر محرک میتواند به چهار شکل واکنش نشان دهد و به دلایلی که بعداً گفته خواهد شد، لازم است تا واکنشهای مختلف آزمودنی در تحلیل نهایی شرکت داده شوند. این واکنشها به قرار زیر میباشند.
واکنش اول: دیدن محرک قدیم و انتخاب جواب «بله» محرک ارائه شده جزء محرکهای اصلی است و آزمودنی درست پاسخ داده است. این پاسخ در اصطلاح «Hit» گفته میشود، بدین مفهوم که آزمودنی هدف را نشانه رفته است.
واکنش دوم: دیدن محرک قدیم و انتخاب جواب «خیر»: محرک ارائه شده جزء محرکهای اصلی است، لیکن آزمودنی اظهار میدارد که محرک ارائه شده، محرکی اصلی و قدیمی است. این پاسخ در اصطلاح «Miss» گفته میشود، بدین مفهوم که آزمودنی به خطا محرک را انتخاب کرده است.
واکنش سوم: دیدن محرک جدید و انتخاب جواب «بلی»: محرک ارائه شده جزء محرکهای اصلی نیست، لیکن آزمودنی اظهار داشته که محرک ارائه شده، محرک اصلی و قدیمی است. این پاسخ در اصطلاح «False Alarm» گفته میشود، بدین مفهوم که آزمودنی به خطا محرک را انتخاب کرده است.
واکنش چهارم: دیدن محرک جدید و انتخاب جواب «خیر»: محرک ارائه شده جزء محرکهای اصلی نیست یا به عبارتی محرک جدید بوده است و آزمودنی نیز این موضوع را به درستی تشخیص داده است. این پاسخ در اصطلاح «Correct Rejection» نامیده میشود و بدین مفهوم است که آزمودنی به درستی پذیرش محرک را رد کرده است.
بدین ترتیب مشاهده میشود در واکنش اول و چهارم واکنشهای صحیح و در واکنشهای دوم و سوم، واکنشهای غلط محسوب میشود.
یافتههای آماری پژوهش
با توجه به اینکه M باکس 025/9 (781/0P=؛ 671/0 F=) در سطح 05/0 معنیدار نیست. لذا میتوان گفت که همگنی ماتریس کوواریانس- واریانس برقرار بوده مفروضه مربوطه به آزمون رعایت شده است. همچنین از بین آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، بزرگترین ریشه خطا (روی) معنادار گردیده، بنابراین حداقل در یکی از متغیرهای وابسته با بزرگترین ریشه خطا 680/0 با 829/2 F= در مجذور اتا 405/0 با 022/0P= با مجذور اتا 405/0 تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد.
همانطور که در جداول 1-4 و 2-4 و 3-4 مشاهده میگردد آمارههای استنباطی دادههای پژوهشی شامل میانگین و انحراف معیار آزمودنیها بر ، d و زمان واکنش بازشناسی واژههای دارای بار هیجانی در افراد اضطراب اجتماعی متفاوت به شرح زیر است.
جدول (1-4) میانگین و انحراف معیار زمان واکنش آزمودنیها در بازشناسی واژههای دارای بار هیجانی خنثی، منفی و مثبت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان کارشناسی ارشد و اختلال اضطراب اجتماعی

توجه متمرکز بر خود واژه های دارای بار هیجانی مثبت
مثبت منفی خنثی
آزمایش افزایش
گروهها ” کاهش
کنترل ارایه بازخونامربوط (51/53)53/585 (723/48)62/603 (58/55)45/598 (026/72)12/602 (41/61)85/606 (254/41)16/645
(454/38)84/582 (392/29)66/586
(447/43)69/595
جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمرات d آزمودنیها در بازشناسی واژههای دارای بار هیجانی خنثی، منفی و مثبت