دانلود پایان نامه با موضوع توانایی پیش بینی و مفاهیم و تعاریف

دانلود پایان نامه

اصطکاک و برخورد به لوله
نمودار ( 1-1 ) . نمودار مقایسه تعداد حوادث نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی مناطق عملیات انتقال گاز در سال 1390 [ 4 ]
1-7 . مفاهیم و تعاریف
1-7-1. روش ارزیابی ریسک [ 3 ]
ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامد های بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد ، مواد ، تجهیزات و محیط است . در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی روش های کنترلی موجود مشخص شده و داده های با ارزشی برای تصمیم گیری در زمینه کاهش ریسک ، خطرات ، بهسازی سیستم های کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش آن ها فراهم می شود . آغاز کاربرد این روش مربوط به صنایع هسته ای 1 ، هوانوردی2 و الکتریکی 3 در اوایل دهه 1980 بوده است . ارزیابی ریسک ، فرآیندی است که نیازمند تجربه ، تخصص و دقت بالا بوده و می بایست در قالب کار تیمی و با بهره گیری از توان مسئولین و کارشناسان انجام پذیرد .
این فعالیت تیمی زمانی به نتیجه دلخواه دست خواهد یافت که تیم ارزیاب علاوه بر برخورداری از تجربه و تخصص لازم ، از زبان مشترکی در درک مفاهیم و روش های مورد استفاده ، بهره ببرد . همان طور که پیش از این نیز گفته شد ، در ارزیابی کمی ریسک حوادث ، دو پارامتر نقش عمده ای ایفا می کنند . پارامتر اول پیامد و پارامتر دوم تکرارپذیری حادثه
است . پیامد به معنای میزان خسارت وارد شده به سیستم در اثر یک بار وقوع حادثه و تکرارپذیری به معنای تعداد دفعاتی است که آن حادثه در یک بازه زمانی یک ساله اتفاق می افتد . عموماً هیچ کدام از این دو پارامتر به تنهایی برای ارزیابی خطرات کافی نیستند . بسیاری از حوادث را می توان در نظر گرفت که پیامد شدیدی داشته باشند ولی در عمل احتمال روی دادن آن ها ناچیز باشد و بالعکس برخی حوادث ممکن است به کرات اتفاق بیفتند ولی پیامد قابل توجهی نداشته باشند . به همین دلیل تعیین معیاری که هر دو عامل را در نظر بگیرد ، در بررسی مخاطرات بسیار مفید می باشد .
1-Nuclear Industries
2- Aviation Industries
3-Electrical Industries
ریسک : نرخ آسیب های وارد شده به سیستم
پیامد : میزان آسیب های وارد شده در اثر وقوع حوادث
تکرار پذیری : تعداد دفعات رخداد حادثه در یک بازه زمانی مشخص
پیامد * تکرارپذیری = ریسک
ارزیابی کمی ریسک 1 نوعی از ارزیابی ریسک2 می باشد که اکثرا در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که ارزیابی کیفی ریسک3 ، توانایی پیش بینی دقیق ریسک در واحد های فرآیندی را نداشته باشد . همواره باید در نظر داشت که این روش ، ریسک ناشی از خطرات حاد 4 را بررسی کرده و خطرات مزمن 5در محدوده کاری آن قرار نمی گیرد .
1-Quantitative Risk Analysis (QRA)
2- Risk Analysis
3-qualitative Risk Analysis (qRA)
4-Acute Hazard