دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل سناریو و روش چک لیست

دانلود پایان نامه

3-Prevail Wind
4-Scenario


1-7-2-3. مرحله سوم : شناسایی مخاطرات [ 1 ]
این مرحله که به منظور بررسی و شناسایی مخاطرات موجود در یک واحد فرآیندی انجام می شود ، دارای اهمیت بسیار زیادی است . زیرا هرگونه کوتاهی در این مرحله سبب شناسایی نشدن برخی خطرات محتمل و در نتیجه ارزیابی نشدن ریسک های مربوط به آن می شود . روش هایی که به منظور شناسایی مخاطرات به کار می روند بسیار متنوع بوده و در ذیل به شماری از این روش ها اشاره می گردد :
مرور ایمنی 1 : یکی از اولین روش های ابداع شده برای شناسایی مخاطرات ، بی شک تکنیک مرور ایمنی می باشد . در این روش هدف ، شناسایی شرایط خاص فرآیندی است که می تواند منجر به حادثه شوند .
آنالیز چک لیست 2 : آنالیز چک لیست به کار گیری لیستی از موارد و یا مراحل منطقی به منظور تحقیق و بررسی در مورد وضعیت یک سیستم است .
آنالیز پرسش 3 : در این روش که یکی از قدیمی ترین روش های شناسایی مخاطرات می باشد ، تمام اطلاعات مربوط به یک واحد در جلسه ای گروهی ، میان کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته می شود . از مهم ترین ویژگی های این روش وابستگی شدید کیفیت نتایج ، به تجربه کارشناسان درگیر بوده و از آن نمی توان انتظار شناسایی خطرات شناخته نشده را داشت .
آنالیز چک لیست / پرسش 4 : در این روش سؤالاتی که در روش آنالیز پرسش مطرح می شود ، بر مبنای یک چک لیست طرح می شود . این تکنیک تلفیق خلاقیت موجود در روش آنالیز پرسش و ساختار سیستماتیک روش چک لیست می باشد .
1-Safety Review
2-Check list Analysis
3-What – If Analysis
4-Check list / What – If Analysis
تجزیه تحلیل مقدماتی خطر 1 : این تحلیل جهت شناسایی مخاطرات عمده یک سیستم ، علل و شدت پیامد های آن به ویژه در مرحله طراحی مفهومی به کار می رود . به طور کلی اهداف این تحلیل عبارت است از : 1 – تشخیص مناطق حساس و بحرانی در داخل سیستم از نقطه نظر ایمنی 2- تشخیص خطرات و ارزیابی تقریبی پیامد های آن
تجزیه و تحلیل خطا و آثار ناشی از آن 2 : در این روش ، سیستم بیشتر از جهت مکانیکی بررسی می شود نه فرآیندی . در نتیجه بهترین بازده را در ترکیب با روش های پروسسی دارد .
تحلیل مواد موجود در فرآیند و شرایط عملیاتی : موادی که در فرآیند مورد استفاده قرار می گیرند و یا تولید می شوند ، عامل مهمی در تشخیص مخاطرات موجود در فرآیند می باشند . پس اولین قدم در تشخیص مخاطرات ، جمع آوری خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مانند معیار های سمیت ، اشتعال پذیری 3 ، فراریت 4 و واکنش دهی مواد موجود در فرآیند است . شرایط عملیاتی واحد نیز در تشخیص مخاطرات بالقوه در یک واحد فرآیندی عامل مهمی محسوب می شود .
1-7-2-4. مرحله چهارم : تعیین و تحلیل سناریو ها [ 4 ]
سناریو ، واقعه ای است که می تواند منجر به رخداد یکی از مخاطرات فرآیندی نظیر آتش ، انفجار و رهایش مواد سمی شود . سناریو به صورت رخداد مستقل در نظر گرفته می‏شود که ممکن است در یک واحد فرآیندی اتفاق بیافتد و هر کدام از این سناریو ها می‏تواند چندین نتیجه حادثه ( آتش ، انفجار ، پخش مواد سمی و … ) داشته باشد ، که این نتایج نیز
1- Preliminary Hazard Analysis (PHA(
2-Failure Modes & Effect Analysis (FMEA)