دانلود پایان نامه با موضوع تجزیه واریانس و انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه

نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج به دست آمده از مطالعات عالم و همکاران در بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر خصوصیات ریشه زایی کیوی مطابقت داشت، که افزایش قطر ریشه قلمه تیمار شده با ایندول بوتیریک اسید را به افزایش رشد رویشی و انباشته شدن کربوهیدرات ها نسبت دادند (Alam et al., 2007)
4-2-4- تعداد ریشه:
تعداد ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری بیشتری را نشان می داد (جدول 4-1). میانگین تعداد ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام 42/3 عدد و پس از آن میانگین تعداد ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3000 پی پی ام و 4000 پی پی ام به ترتیب 58/2 و 42/2 عدد بودند، که این دو تیمار با تیمار شاهد و با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند(نمودار4-4).

نمودار شماره 4-4- مقایسه میانگین تعداد ریشه قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA

تصویر 4-4- مقایسه اثر تیمار IBA با غلظت 3500 پی پی ام و تیمار شاهد بر تعداد ریشه
افزایش غلظت ایندول بوتیریک اسید از 2500 تا 3500 پی پی ام باعث افزایش تعداد ریشه ها در هر دو نوع قلمه شد که با مطالعات بلیته و همکاران مطابقت داشت (Blythe et al., 2004). این افزایش تعداد ریشه در سایر غلظت نسبت به تیمار شاهد می تواند در نتیجه افزایش خاصیت انعطاف پذیری یا پلاستیسیتی دیواره سلولی و تحریک تقسیم سلولی و در نتیجه رشد و نمو ریشه و همچنین افزایش تعداد ریشه باشد (Weaver, 2007).
4-2-5- وزن تر ریشه:


بر اساس جدول تجزیه واریانس، وزن تر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنی دارتری را نشان می داد (جدول 4-1).

نمودار شماره 4-5- مقایسه میانگین وزن تر ریشه قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA
میانگین وزن تر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام 35/0 گرم و پس از آن میانگین وزن تر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3000 پی پی ام برابر 28/0 گرم و 4000 پی پی ام برابر با 24/0 گرم بودند، که این دو تیمار با تیمار شاهد و با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (نمودار4-5). به سادگی می توان نتیجه گرفت که افزایش وزن تر ریشه در غلظت 3500 پی پی ام غلظت اسید ایندول بوتیریک اسید در نتیجه تعداد بیشتر ریشه ها و طول بلندتر ریشه ها در این غلظت می باشد.
4-2-6- وزن خشک ریشه:
وزن خشک ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنی داری را نشان می داد (جدول 4-1).
میانگین وزن خشک ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام 06/0 گرم و پس از آن میانگین وزن خشک ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3000 پی پی ام برابر 05/0 گرم و 4000 پی پی ام برابر با 04/0 گرم بودند، که این دو تیمار با تیمار شاهد و با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (نمودار 4-6).

نمودار شماره4-6- مقایسه میانگین وزن خشک ریشه قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA
وزن خشک ایجاد شده در غلظت 3500 پی پی ام IBA و در سایر تیمارها در ادامه اندازه گیری و نتیجه به دست آمده از وزن تر می باشد، که نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از مطالعات اصل مشتاقی و شهسوار مطابقت دارد (Asl moshtaghi and Shahsavar, 2011).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارهای نوع قلمه نشان داد، که درصد ریشه زایی قلمه های نرم تفاوت معنی داری با درصد ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی دارد. بیشترین درصد ریشه زایی در نوع قلمه مربوط به قلمه های نوع نرم بود. میانگین درصد ریشه زایی قلمه های نرم 71٪ و درصد ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی 17/62٪ بود (نمودار4-7). نتایج به دست آمده از مطالعه فوق با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت نداشت، به این دلیل که بیشترین میزان ریشه زایی در قلمه های نیمه خشبی مشاهده گردیده است، زیرا قلمه های نیمه خشبی دارای هورمون اکسین می باشند و در اثر تیمار با هورمون های اکسینی تعادل هورمونی گیاه بهم خورده و در نتیجه ریشه زایی کاهش می یابد (Jull et al., 1994)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بازده بدون ریسک و بازده بدون ریسک

نمودار شماره 4-7- مقایسه میانگین درصد ریشه قلمه های نوع نرم با قلمه های نیمه خشبی

تصویر 4-5- اثر تیمار نوع قلمه نرم و قلمه نیمه خشبی بر درصد ریشه زایی
بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه آماری اختلاف میانگین اندازه طول ریشه های قلمه های نوع نرم نسبت به قلمه های نوع نیمه خشبی معنی دار بود(نمودار 4-8). بدین صورت که بیشترین میانگین اندازه طول ریشه در نوع قلمه مربوط به قلمه های نوع نرم بود.