دانلود پایان نامه با موضوع تجزیه واریانس و جوانه ها

دانلود پایان نامه

تیمار با ماده تنظیم کننده رشد ایندول تری بوتیریک اسید(IBA) اثر خوبی در افزایش تعداد قلمه های ریشه دار نشان داد. به طوری که تفاوت معنی داری به لحاظ درصد ریشه زایی قلمه ها بین تیمار شاهد و تیمارهای هورمونی IBAM با غلظت های 2500، 3000، 3500 و 4000 پی پی ام مشاهده گردید (جدول 4-1).
4-2-1- درصد ریشه زایی:
نتایج حاصله از مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی مربوط به تیمار هورمونی IBA با غلظت 3500 پی پی ام بوده است که اختلاف معنی دار قابل توجهی با تیمار شاهد داشت. همچنین در مورد اثر تیمارها بر درصد ریشه زایی قلمه ها مشخص گردید که کاربرد ایندول بوتیریک اسید در هر چهار سطح یاد شده باعث افزایش معنی دار درصد ریشه زایی نسبت به شاهد شده است که با نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران هماهنگی دارد (خوشخوی، 1382، علیزاده و گریگوریان، 1380 و و بلیت و همکارن، 2004).

تصویر 4-1- مقایسه اثر تیمار IBA با غلظت 3500 پی پی ام و تیمار شاهد بر درصد ریشه زایی
تیمار با محلول IBA با غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار هورمون IBA با غلظت 4000 پی پی ام اثر بیشتری در افزایش تعداد قلمه های ریشه دار شده داشت (نمودار 5-1).

نمودار شماره 4-1- مقایسه میانگین درصد ریشه زایی قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA


درصد ریشه زایی قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام که بهترین درصد ریشه زایی را نشان می داد 58/74 درصد و پس از آن قلمه های تیمار شده با غلظت 4000 پی پی ام و 3000 پی پی ام بودند که میانگین درصد ریشه زایی شان به ترتیب 75/68درصد و 08/67 را نشان می داد، که نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی دار داشتند و با مطالعات سزای ارسیشلی و همکاران (Ersishli et al., 2005) که بهترین درصد ریشه زایی قلمه در غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید در قلمه های نیمه خشبی رز R. dumalis var colone را در غلظت 3500 میلی گرم در لیتر IBA تعیین کردند، مطابقت داشت و بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردیده است، که کاربرد IBA با غلظت 2500 تا 4000 میلی گرم در لیتر برای ریشه زایی قلمه های چوب نیمه سخت سیب، آلو و زیتون نتایج چشمگیری داشته است (Hartmann et al., 1997). غلظت بالای اکسین می تواند موجب تخریب بافت های ته قلمه گردد. این نتایج نیز با بعضی نتایج پژوهش ها هماهنگی دارد، چرا که بکارگیری اکسین های سنتز شده با غلظت زیاد روی قلمه های ساقه می تواند از نمو جوانه ها و حتی شاخساره ها جلوگیری کند (خوشخوی، 1382). نگاش در سال 2002 در بررسی اثر هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های بدست آمده از سه طبقه سنی Juniperus procera بهترین غلظت IBA را 2000 پی پی ام اعلام و اظهار داشت که با افزایش غلظت هورمون از 4000 پی پی ام از درصد ریشه زایی قلمه کاسته می شود (Negash, 2002).
4-2-2- طول ریشه:
بر اساس جدول تجزیه واریانس، طول ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنی داری را نشان می داد (جدول 4-1). افزایش غلظت ایندول بوتیریک اسید از 2500 تا 3500 پی پی ام باعث افزایش طول ریشه در قلمه ها شده، که به نظر می رسد به علت تاثیر این تنظیم کننده بر تحریک ریشه های نابجا و ترغیب توسعه آغزنده های ریشه نهفته و پیش تشکیل شده می باشد، که با مطالعه میرسلیمانی و راحمی 1385 مطابقت دارد.
به نظر می رسد که افزایش بیشتر طول ریشه ها در قلمه های نیمه خشبی زیتون بدلیل چوبی شدن و رسیده بودن چوب قلمه ها و در نتیجه کافی بودن ذخیره کربوهیدرات آن ها می باشد که با مطالعه میرسلیمانی و راحمی 1385 مطابقت دارد.

مطلب مرتبط :   میزان استفاده و توسعه صادرات

تصویر 4-2- مقایسه اثر تیمار IBA با غلظت 3500 پی پی ام و تیمار شاهد بر طول ریشه
بیشترین میانگین اندازه طول ریشه ها که در غلظت 3500 پی پی ام IBA می باشد، که این میانگین برابر 40/77 سانتیمتر و پس از آن میانگین طول ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3000 پی پی ام و 4000 پی پی ام به ترتیب 70/66 و 74/66 سانتیمتر بودند، که میانگین طول ریشه های این دو تیمار با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند و یکسان بودند (نمودار 4-2).

نمودار شماره 4-2- مقایسه میانگین طول ریشه قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA
اثرات مثبت اکسین در ریشه زایی انواع رز در نتیجه افزایش پیش آغازه های ریشه و مقدار کمی در طویل شدن ریشه ها موثر است (Fuches, 2001). در بررسی های که در مورد تنفس بافت های پایین قلمه های تیمار شده با ایندول بوتیریک اسید و قلمه های تیمار نشده صورت گرفته، مشخص شده هنگامی که ریشه ها روی قلمه تیمار شده تشکیل می شوند میزان تنفس 4 برار قلمه های شاهد می باشد (Fuches, 2001)، افزون بر این، قلمه های تیمار شده با ایندول بوتیریک اسید 48 ساعت پس از تیمار در مقایسه با قلمه های شاهد، مقدار بیشتری اسیدهای آمینه در پایین قلمه ها دارا هستند که این حالت با انباشت مواد نیتروژنه در پایین قلمه های تیمار شده ادامه می یابد (Fuches, 2001).
4-2-3- قطر ریشه:
تجزیه داده ها نشان داد که قطر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنی داری دارد و نشانگر بیشترین میزان میانگین قطر ریشه بودند (جدول 4-1). که نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از مطالعات فابری مطابقت داشت (Fabberi, 2004).
میانگین قطر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3500 پی پی ام 47/1 سانتیمتر و پس از آن میانگین قطر ریشه های قلمه های تیمار شده با IBA دارای غلظت 3000 پی پی ام و 4000 پی پی ام به ترتیب 23/1 و 22/1 سانتیمتر بودند(نمودار5-3). میانگین قطر ریشه ها در این دو تیمار با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند و یکسان بودند (تصویر 4-3).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان و ایجاد انگیزه در کارکنان

نمودار شماره 4-3- مقایسه میانگین قطر ریشه قلمه های تیمار شده با غلظت های مختلف IBA

تصویر 4-3- مقایسه اثر تیمار IBA با غلظت 3500 پی پی ام و تیمار شاهد بر قطر ریشه