دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار و استخراج

دانلود پایان نامه

3-3- غربالگری ثانویه جدایه‌های فعال علیه باکتری‌های بیماریزا
پس از غربالگری اولیه، از میان جدایه‌های فعال، 7 جدایه به نام‌های MN2، MN3، MN38، MN39،MN41 ،MN40 و MN44 بهترین خاصیت ضد باکتریایی علیه پاتوژن‌های گرم مثبت و گرم منفی را نشان دادند. این جدایه‌ها برای گزینش ثانویه، بررسی شدند (جدول3-3).
غربالگری ثانویه با روش انتشار از دیسک (دیسک دیفیوژن) با استفاده از عصاره خام استخراج شده از جدایه‌های فعال انجام شد (شکل 3-5). در غربالگری ثانویه از دیسک آنتی بیوتیک تتراسایکلین (شاهد مثبت)، دیسک آغشته به متابولیت‌های استخراج شده و از دیسک اتیل استات (کنترل حلال) استفاده شد.
نتایج نشان داد که جدایه‌های MN41 و MN39 علیه باکتری اشریشیا کولی ، جدایه‌های MN38و MN39 علیه باکتری باسیلوس سوبتیلیس، MN44 علیه باکتری سالمونلا تیفی، جدایه‌های MN2، MN39، MN40 و MN44 علیه کلبسیلا پنومونیه فعالیت بهتری در مقایسه با آنتی بیوتیک تتراسایکلین نشان دادند. فعالیت ممانعت رشد متابولیت‌های تمام جدایه‌ها علیه سودوموناس آئروجینوزا است به طوری که آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین، هیچ تاثیری روی این باکتری نداشته است (جدول 3-3).
جدول 3-3. غربالگری ثانویه با استفاده از عصاره خام استخراج شده از جدایه‌های فعال
هاله عدم رشد برحسب میلی متر باکتری‌های تست شده
Tet. MN2 MN3 MN38 MN39 MN40 MN44 MN41
18.6±1.1 10.0±1.4 17.0±0.7 11.0±1.4 23.5±0.7 14.0±1.4 13.0±1.1 20.7±1.5 E. coli
NE 18.0±0.7 20±0.7 15.5±0.7 11.0±1.4 12.5±0.7 18.0±0.5 10.0±1.5 P.aeruginosa
24.0±1.0 10.5±0.7 13.0±1.4 20.0±0.4 20.5±0.7 12.5±0.7 20.3±1.5 12.0±0.4 S. aureus
23.6±0.6 12.0±0.5 11 ±0.6 27.0 ±0.7 23.0±1.4 13.0±0.7 22.0±1.7 13.0±1.4 B. subtilis
19.3±0.6 14.0±1.4 14.0±1.4 16.0±1.4 16.0±1.4 18.0±1.4 20.0±1.4 11.0±1.7 S. typhi
14.3±0.6 17.0±0.4 7.0±1.4 15.0±1.4 24.0±1.4 17.0±1.4 18.0±1.4 10.0±1.4 K. pneumonia
NE: بدون اثر/ Tet: تتراسایکلین (30µg/disk)

مطلب مرتبط :   مقاله درباره اندازه گیری عملکرد و کتابخانه دانشگاهی

شکل 3-5. غربالگری ثانویه به روش دیسک دیفیوژن. هاله عدم رشد جدایه های MN2 ، MN3 و MN41 علیه سودوموناس آئروجینوزا و جدایه‌های فعال MN40 و MN38 علیه اشریشیا کولی.
3-4- بررسی فعالیت ضد قارچی جدایه‌های فعال
فعالیت ضد قارچی عصاره خام استخراج شده از 7 جدایه اکتینومیست فعال، با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. نتایج حاصل از فعالیت ضدقارچی سویه‌های فعال در جدول شماره 3-4 نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد عصاره خام استخراج شده از سویه MN2، مهارکنندگی رشد علیه آسپرژیلوس فلاووس (4/1±12) داشت.
بیشترین فعالیت ضد قارچی سویه‌های اکتینومیست مربوط به سویه MN39 علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس (1/2±16)، سویه MN2 علیه کاندیدیا کروزئی (7/0±16) و سویه MN3 علیه کاندیدیا آلبیکنس (4/1±16) بود. در بین جدایه‌های فعال، فعالیت ضد قارچی جدایه‌های MN2 و MN3 بیش از سایر سویه‌ها بود (شکل 3-6).
جدول 3-4. فعالیت ضد قارچی عصاره خام جدایه‌های اکتینومیست فعال علیه قارچ‌ها به صورت هاله ممانعت از رشد برحسب میلی‌متر (داده‌ها به صورت متوسط قطر هاله عدم رشد ± انحراف معیار و با سه تکرار نشان داده شده است).
ک. آلبیکنس ک. کروزئی آ. نایجر آ. فومیگاتوس آ. فلاووس جدایه‌ها
ب.ت 7/0±16 4/0±11 4/1±14 4/1±12 MN2