دانلود پایان نامه با موضوع اعداد فازی ذوزنقه ای و روش های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

موفقیت روش استفاده از خدمات شرکت های فعال در زمینه امور لجستیک معکوس وابسته به رابطه کاربر و شرکت تامین کننده مبتنی بر اعتماد و اطمینان دو جانبه می باشد. در این روش اقدامات کنترلی اضافی نبوده و شرکت ها موظف به ارایه گزارش های دوره ای می باشند. نیاز به انتخاب دقیق شرکت های طرف سوم و اعمال کنترل تا رسیدن به اعتماد بسیار مهم و حایز اهمیت می باشد.
درک و فهم فرهنگ های دیگر سازمان ها و ساختار سازمانی برای دستیابی به یک هماهنگی و انسجام مناسب و شناخت استراتژی لجستیکی بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد. برای مثال درک نقش کارکرد لجستیکی در دستیابی به اهداف تجاری شرکت از عوامل مهم در موفقیت این روش به شمار می رود. لازم به ذکر است که اهمیت عامل انسانی در روش استفاده از خدمات شرکت های فعال در زمینه امور لجستیکی را باید مورد توجه و اهتمام قرار داد. برای مثال شرکت باید دارای افرادی باشد که در حال حاضر فعالیت های لجستیکی را انجام داده و تامین کننده خدمات لجستیکی باشند، زیرا مهارت اینگونه افراد به این امر کمک می نماید که فعالیت های لجستیکی از داخل شرکت به تامین کننده طرف سوم منتقل گردد.


5.3. محدودیت های تحقیق
یکی از محدودیت های این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد که در ایران تعداد کمی از شرکت ها و کارخانجات وجود دارند که علاوه بر فعالیت های اصلی شان به فعالیت های لجستیک معکوس می پردازند. همچنین اگر شرکت یا کارخانه ای این امر را انجام دهد عمدتا از طریق خود شرکت این کار را به انجام می رساند. از طرفی اگر شرکت قصد برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس را داشته باشد، معمولا گزینه های انتخابی زیادی وجود نداردو توسط چند شرکت محدود انجام می گیرد.
همچنین در برخی از کارخانجات لجستیک معکوس به صورت کامل و به معنای واقعی انجام نمی گیرد. به همین دلیل و مجموعه این محدودیت ها، در این تحقیق یک شرکت فرضی به عنوان جامعه در نظر گرفته می شود.
5.4. پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در خاتمه این فصل چند پیشنهاد جهت تحقیقات آتی در این زمینه ارائه می گردد. با توجه به اینکه موضوعی این تحقیق در حال حاضر در ایران موضوع جدیدی به شمار می رود، امید است با انجام تحقیقات آتی موضوع به خوبی بسط پیدا نموده و واضح گردد.
پیشنهادات را به صورت خلاصه میتوان به صورت ذیل بیان نمود :
همان گونه که در این تحقیق مشاهده گردید متغیر های زبانی با استفاده از اعداد فازی مثلثی به مقادیر کمی تبدیل شدند، پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات آتی محققان این مقادیر را با استفاده از اعداد فازی ذوزنقه ای به مقادیر کمی تبدیل نمایند.
در تحقیق حاضر تنها ساختار بین معیار ها بدست آمده و از آن برای بدست آوردن میزان اهمیت معیارها استفاده گردید. پیشنهاد میگردد محققان در تحقیقات آینده از روش های تصمیم گیری استفاده نمایند که در آن علاوه بر روابط بین معیارها شدت تاثیر گذاری هر معیار نیز سنجیده شود.
پیشنهاد می گردد تا محققان مدل تصمیم گیری خود را در سازمان هایی که آمادگی پیاده سازی لجستیک معکوس و برون سپاری آن را دارند پیاده سازی نمایند تا نتایج حاصل از تحقیق حالت عملی داشته باشد.
ضمائم و پیوست ها
پیوست الف
ارتباط بین معیارها توسط تصمیم گیرندگان از طریق متغیر های زبانی:
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8